• Forside
  • Kostra- og effektivitetsanalyse 2018

Kostra- og effektivitetsanalyse 2018

Vi har fått utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som korrigerte frie inntekter).

Beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 54,1 mill. kr i 2018. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 4,5 prosent i 2018), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 1 prosent over landsgjennomsnittet (ca. 5,5 mill. kr).

Beregningene viser at Fræna kommune samlet sett hadde merutgifter på 23,8 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2018.

Ressursbruk/prioritering Fræna kommune 2018 - sammenlignet med landsgjennomsnittet, normert utgiftsbehov og korrigert for inntektsnivå.

Beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 54,1 mill. kr i 2018. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 29,4 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 101 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 5,5 mill. kr), har vi beregnet et samlet merforbruk på 23,8 mill. kr (=29,4-5,5). Tabellen ovenfor gir sterke indikasjoner på at Fræna kommune har muligheter til innsparinger på flere områder.