Teknisk forvaltning

Fakta om enheten - teknisk forvaltning

Det er 40 tilsette i enheten fordelt slik:

Avdelingar:

 • Brann (25), brannførebyggjande arbeid/feiing (6)
 • Oppmåling (3)
 • Byggesak (3)
 • Plan (3)

Bilde: Einingsleiar Rune Iversen (frem til 1. november 2018)


Leverte tenester

Avdelinga har ansvaret for ein sentral del av den kommunale beredskapen (PLIVO, mens du ventar på ambulansen, tjuverialarmar, teknisk vakt, forureining, brann og div. støttefunksjonar for andre organ i kommunen), løyve til all byggeaktivitet i kommunen, eit planverk som legg til rette for investeringar i kommunen og all eigedomsdanning i kommunen vår.

Leverte tenester

Avdelinga har ansvaret for ein sentral del av den kommunale beredskapen (PLIVO, Mens du ventar på ambulansen, tjuverialarmar, teknisk vakt, forureining, brann og div. støttefunksjonar for andre organ i kommunen), løyve til all byggeaktivitet i kommunen, eit planverk som legg til rette for investeringar i kommunen og all eigedomsdanning i kommunen vår.

Viktige hendingar i 2018

Byggesak

Byggesak behandlet over 600 bygge- og delingssaker i 2018

 • Utbygging av infrastruktur i Lauvåsen boligfelt ble godkjent i januar 2018. Området ventes byggeklart våren 2019.
 • Utvidelse av Jendem skole ble godkjent høsten 2018.
 • Videre utbygging av Dalelia ble godkjent vinteren 2018

Plan

Flere reguleringsplaner ble igangsatt i 2018:

 • Detaljregulering for Tornesneset naustområde
 • Detaljregulering for Aureosen – Strandheim hyttefelt
 • Detaljregulering for Bud - Kjekså bobilparkering
 • Detaljregulering for Jendem – Storelvvegen

Reguleringsplaner vedtatt av Fræna kommunestyre i 2018:

 • Detaljregulering for Bud - Gjølshaugen/Kippersundet
 • Detaljregulering for Ås steinbrudd
 • Detaljregulering for Jendem skole
 • Detaljregulering for Skotten - Nikolaijordet

Geodata

Geodata gjennomfører rundt 100 oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til seksjonering, adressering og generelt vedlikehold av kommunens kartdata.

Det ble kjøpt inn nytt måleutstyr i starten av 2018. Utstyret ble tatt i bruk ved starten av sesongen og har fungert utmerket.

Det ble gjennomført flyfotografering av hele kommunen. Resultatet av fotograferingen vil bli levert til kommunen i løpet av første halvdel av 2019.


Bilde: planavdelingen på teknisk forvaltning (fra venstre) Ann Sissel Heilevang, Mona Skram Rustad og Wenche Lyngstad

Fræna brannvesen

Brannvesenet hadde ved året slutt 25 ansatte. Dette er en mindre enn det vi har stillingshjemler til, da Rune Iversen sluttet uten at dette ble kompensert.

Brannvesenet rykket ut på 147 oppdrag som ble varslet vi 110-sentralen. I tillegg kom andre oppdrag som ble varslet vi telefon. Dette er en en klar økning fra 2017, der vi rykket ut på 118 oppdrag.

Viktige hendelser og politiske vedtak som gjelder enheten i 2018:

Brannvesenet deltok i arbeidet med å utrede om Hustadvika skal delt i et Iks eller ha eget brannvesen. Dette har tatt en del resurser, som igjen har ført til at det ble gått færre tilsyn enn normalt. Denne planprosessen og andre prosesser vil ta mye resurser i brannvesenet også i 2019.

Forbedringer gjennomført i 2018:

Fræna brannvesen har fått på plass nytt system for dokumentasjon av opplæring og kontroll av utstyr. Brannvesenet fortsatte det gode arbeidet med kompetanseheving. Dette har ført til at en nå er helt der en skal være i forhold til kompetanse.

Utfordringer:

Prosessen med utredning av alternativ organisering av branntjenesten.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Brann/ Feiing: talet på alvorlege brannar skal gå ned gjennom aktivt førebyggjande arbeid i bedrifter og bustadar (DNB statistikk)

Redusere Redusert

Byggesak: alle byggesaker med lovfesta saksbehandlingstid skal vere behandla innan fristen (inntektsbortfall)

100% 95%

Plan: Alle planer skal vere behandla innan lovfesta tidsramme. Eigenproduksjon skal følgje oppsett og akseptert handlingsplan (bortfall av inntekter og verifiserbar oppfølging)

100% 100%

Oppmåling: Overhalde lovbestemte tidsfristar

 • oppmålingsforretningar på 16 veker
 • matrikkelføring i løpet av 5 dagar

(inntektsbortfall og statistikk frå Statens Kartverk)

100% 100%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 3
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

8 280 8 879

Avdelinga kom ut med et meirforbruk på 7 tusen i 2018