Kommunestyret, hovedutvalg og kontrollutvalget

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen, og har 31 medlemmer. I Fræna kommune har vi to hovedutvalg med hver sine spesifikke ansvars- og arbeidsområder. Dette er Plan- og økonomiutvalget (PLØK) og Driftsutvalget (DRUT). Disse utvalgene har fått delegert myndighet til å avgjøre de fleste sakene innen sine arbeidsfelt.

Formannskapet består av de samme medlemmene som i PLØK.

PLØK har 16 medlemmer, mens DRUT har 15 medlemmer. Hovedutvalgene er valgt av kommunestyret, av og blant kommunestyret sine medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret kan til en hver tid vedta å opprette, omorganisere og nedlegge faste utvalg.

Kommunestyrerepresentanter 2015-2019

Kommunestyrerepresentanter 2015-2019
Parti Medlem
Senterpartiet Ordfører Tove Henøen
Trond Malmedal
Kjell Arne Iversen
Erling Hustad
Eldrid Mordal Sollid
Turid Anette Magerøy
Kjell Johan Berget
Ottar Nerland
Elin Bjerkeseth
Ole Håkon Havnes Farstad
Marie Olise Austad
Arbeiderpartiet Varaordfører Jan Arve Dyrnes
Sofie Elisabeth H Brekken
Arne Jakob Stavik
Per Bjørn Hokstad
Cecilie Kristengård Buaas
Hans Bjarne Tennøy
Høyre Ingvar Hals
Øyvind Panzer Iversen
Elise Fiske
David-Andre Dypvik Bruun
Jan Ove Breivik
Sigrid Gjendem Fjørtoft
Kristelig folkeparti Kjell Lode
Nils Christian Harnes
Oddvar Myrseth
Fremskrittspartiet Johnny Varhol
Inger Lise Nerland Skogstad
Sigmund Rødal
Sosialistisk venstreparti Laila Andersen Nøsen
Venstre Annhild Viken Sunde

Kommunestyre og utvalgsmøter i perioden fra 2012 til og med 2018

Kommunestyre og utvalgsmøter i perioden fra 2012 til og med 2018
Utvalg Antall møter/saker 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kommunestyret Antall møter 8 11 9 9 12 12 9
Antall saker 97 81 63 90 144 98 66
Formannskap Antall møter 5 7 12 9 12 10 8
Antall saker 17 11 22 27 22 23 19
PLØK Antall møter 19 20 19 11 15 13 10
Antall saker 153 168 160 94 99 83 82
DRUT Antall møter 7 7 8 5 7 9 6
Antall saker 42 24 25 31 62 51 37
Tall fra ePhorte - kommunens elektronisk arkiv

Dialogmøter

Dialogmøtet skal være en arena der folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte kan diskutere hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse kan nås, hva som har skjedd og hvordan organisasjonen skal utvikles videre.

Det ble ikke gjennomført dialogmøter i 2018

Andre råd og utvalg

 • Eldrerådet
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Ungdomsrådet

Fræna eldreråd

Eldrerådet har i 2018 hatt 7 møte, og handsama 29 saker. Ein del av møta har vore på ymse institusjonar i kommunen. ER har som eitt av måla å vilje dei institusjonane kommunen driv minst ein gong i perioden. Dette er gjort for å fa innsyn i drifta, og at dei som "er på golvet" skal vere kjent med ER sitt arbeid.

ER har teke del i fleire kommunale utval som er nedsett for å lage planar med meir. Dette gjer at arbeidet i rådet kjennes meiningsfullt, og at ER tar fremja sine synspunkt tidleg i sakshandsaminga.

Det kan nok vere fleire saker som skulle vore innom rådet - her kan nemnast Handlingsdelen av PROF-planen. Stort sett kan ein seie at rådet no har kome inn i eit godt spor når det gjeld å bli høyrt - og så vil det vise seg om dette held fram i Hustadvika kommune. ER har gjennom høyringar fatt fram sitt syn på dette.

Medlemmer i eldrerådet

Knut Sæbø, leiar, Britt Grell, nestleiar, Leonard Gjendem, Kristine Sandblåst, Målfrid Bakken, Oddbjørn Pedersen og Per Hauge

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 6 medlemmer og like mange varamedlemmer. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser.

Ungdomsrådet

Deltakere dette skoleåret:

Deltakere dette skoleåret:
Navn Skole Styret
Jørn Løvik Hustad Leder
Amalie Bergset FUSK Nestleder
Helene Sundsbø Bud Sekretær
Maren Gravem Bud UKM-komite
Victoria Cathrine Leksen FUSK UKM-komite
Raisa Solheim Rødal Hustad UKM-komite
Martin Elias Aalberg FVG Styremedlem
Det var ingen representanter fra videregående opplæring dette året og heller ikke fra Julsundet ungdomsskole.

Ungdomsrådet hadde 6 møter skoleåret 2017/2018:

Saker som ble tatt opp:

 • UFT – Ungdommens Fylkesting.
 • Ungdomsklubb i kommunen, mangler sosial møteplass for unge. Jobbet med muligheter for å starte dette i Elnesvågen
 • Busstilbud, og da særlig for ytre strøk. UR er fornøyd med busstilbudet til Molde fra Elnesvågen
 • UNGDATA-undersøkelsen i 2018
 • Arrangerte UKM i 2018
 • Arrangerte 2 UKM WORKSHOP
 • Forberedelser til ny kommuneplan
 • Sammenslåingen med Eide Ungdomsråd
 • Tettstedsprogrammet.
 • Skolestruktur

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen. Målet er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen fungerer best mulig. Det vil blant annet si å følge opp at kommunen følger regelverk og har effektiv resursutnyttelse, samt at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig avholdt på rådhuset.

Medlemmer i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Fræna består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret.

Leder Ingvar Hals (H), nestleder Lisbeth Valle (Sp), medlemmer Leif Johan Lothe (Ap), Inge Kvalsnes (Krf) og Ann Helen Rødal Dalheim (uavh.)

Varamedlemmer: Ole Per Nøsen (Sp), Ann-Marie Hopsen (Ap), Remi Solbakken (H), Bente LInda Flatmo (Krf) og Stig Arild Lillevik (Frp)

Møter i 2018

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalget har hatt 6 ordinære møter og behandlet i alt 38 protokollerte saker. Av disse er 4 saker oversendt kommunestyret. I tillegg er det i 2018 behandlet 64 referatsaker og 22 orienteringssaker. Kontrollutvalget har på forespørsel og i nødvendig utstrekning fått orienteringer fra administrasjonen og kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.

For møteplan, møteinnkalling og møteprotokoll, se link under:

http://www.kontrollutvalgromsdal.no/fraena.396661.no.html