Barnehage

Fakta om enheten - barnehage

Barnehagene i Fræna består av 8 private og 3 kommunale, antall barn i barnehagene varierer mellom 35 - 75 totalt 559. Søkermassen nå er ett- og to åringer. De andre barna har plass. Vi er oppe i nesten 90 % andel av barn som går i barnehage. Vi har en del søkere som søker redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, er barnet tre år vil det også få gratis kjernetid på toppen på grunnlag av familie- inntekt.

Foreldreundersøkelser viser at de er fornøyd med barnehagetilbudet i kommunen, foreldretilfredshet er på 4,5 av 5 mulige.

Konstituert enhetsleder: Vigdis Torhild Løseth

Viktige hendelser i 2018

 • Har begynt med tilnærmelser til felles Hustadvika kommune gjennom å invitere barnehagene i Eide til å delta på våre nettverkssamlinger (Alle barnehagene i Fræna kommune)
 • Felles med barnehagene i Eide har en arbeidsgruppe laget lokal rammeplan for Hustadvika kommune, etter høring ute i barnehagen skal den etter planen være ferdigstilt i mai 2019 den skal til godkjenning i det nye kommunestyret 2020.
 • På plan- og tegnestadiet for utbygging av Bud barnehage.
 • Hustad fikk nytt gjerde rundt lekeplassen, samtidig fikk de oppusset noen rom.
 • Barnehagene innførte HOPP i alle barnehagen sine, ser ut som det blir en suksess.
 • Konstituert enhetsleder har hatt ansvar for å lære opp styrerne og hatt ansvar for registrering av data i nytt digitalt barnehagesystem. Et papirløst system som ivaretar kommunens lovkrav for lagring av data. Vil lette mange tidkrevende arbeidsoppgaver når hele systemet er på plass. Blir tatt i bruk januar 2019.

Barn fra Bud barnehage på skitur på Skaret

Leverte tjenester

 • Fræna kommune har juridisk sett full barnehagedekning.
 • Kommunen har i barnehageåret 2017 bidratt med 722 årstimer med spesialpedagog og 6000 timer med assistent til barn med rettigheter forankret i sakkyndig vurdering vurderinger utarbeidet av PPT jfr barnehagelovens § 19. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.
 • 3 spesialpedagoger har dekket opp et behov på 59 av 86 timer pr uke med spesialpedagogisk hjelp ut mot barnehagene. Hjelpen er organisert i grupper i barnehagene for at flest mulig barn skal få tilgang til denne ressursen. Timer som ikke kan dekkes opp av spesialpedagogene dekkes opp av fagarbeidere i barnehagene.

Utfordringer

 • Fræna kommune har kapasitet på antall barnehageplasser til barn med rett til plass i barnehage i forbindelse med hovedopptak. Det er ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta opp barn som søker etter hovedopptak. Fræna kommune har 1 barnehageopptak i året. Gruppene blir fylt opp under hovedopptaket.
 • Det er ikke tilstrekkelig tilgang på spesialpedagoger for å dekke behovet noe som gjør at assistenter utøver spesialpedagogens oppgaver ute i barnehagene.
 • Mangel på pedagoger i barnehagene, kun 68,76 % av pedagogene i barnehagene er besatt av personer med relevant utdanning. Behovet for pedagoger er størst i ytre strøk Bud og Hustad.
 • Eide – Fræna sammen til en kommune, utfordringene blir å komme frem til løsninger som gir alle barna i kommunen samme tilbud, om vi ikke blir like på innhold og pedagogikk, må vi jobbe oss sammen til felles vedtekter-, felles forståelse for forskrifter og lovverk-, HMS- prosedyrer og avvikshåndtering til personalpolitikk mm.
 • Ny kommune, nye stillinger som vil kreve opplæring i nye oppgaver for å lede personalgruppene. Det er ulike nivå innenfor organisasjonen.
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Andel årsverk styrere med dispensasjon fra utdanningskrav

0% 0%

Andel årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskrav

0% 31%

Antall barn pr voksen

6 5,5

Antall barnehager under normkrav – (Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn)

3 3 - men med dispensasjoner
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 7,0

Medarbeiderundersøkelsen

Resultatene fra undersøkelsen er gjort kjent for personalet i alle barnehagene på personalmøte. Det var gjennomgående tilfredsstillende resultat i alle barnehager, handlingsplan vil bli utarbeidet og vurdert i sammenheng med ståstedsanalysen som er gjennomført i barnehage.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme:

85 930 88 583

Avvik fra budsjett: 2 653 tusen i merforbruk

Barnehage felles: Merforbruk 0,8 mill: Dobbel lønn som enhetsleder jfr. Avtale med avtroppende leder

Kommunale barnehager: Merforbruk 0,6 mill.

Private barnehager: Merforbruk 1,2 mill. Økte tilskudd, særlig knyttet til arbeid med barn med særlige behov.