Kultur

Fakta om enheten - kultur

Kulturenheten har 14 faste ansatte fordelt på 3 ansatte på Fræna folkebibliotek, 1 ansatt ved Hustad fengselsbibliotek, 7 ansatte og 2 innleide lærere ved Fræna kulturskole. 1 folkehelsekoordinator/kulturkonsulent, 1 tilsatt ved Fræna frivilligsentral samt kultursjef/enhetsleder kultur.

Kulturenheten har ansvar for bibliotek og kulturskole, kulturminne- og kulturvern, spillemiddelordningen, bygdebokarbeid, Fræna ungdomsråd, UKM (Ung Kultur Møtes), turistinformasjon/reiseliv, Fræna frivilligsentral, Den kulturelle spaserstokk, Gammalt frå Fræna, folkehelsearbeid, idrett-, friluftsatsing, turstier, parkdrift, kirker og gravsteder, Fræna kulturforum, drift av Kulturtanken (tidligere Den kulturelle skolesekken), og den lokale Kulturtanken.

Bilde: leder kulturskole Randi Anita Dale, leder frivilligsentralen Anne Holen Helseth, folkehelsekoordinator Ragnhild Elin Aas, leder bibliotek Anne Husøy, og kultursjef Hanne Brakstad

Øvrig kultur

Det lokale, frivillige kulturlivet arrangerer et bredt spekter av kulturarrangement og festivaler; Klangfestivalen, Malmemarked ved Malme gamle skole, Kystkulturhelg på Bjørnsund, konsertrekker i flere av kirkene i Fræna, Nordsjøfestivalen, for å nevne noen. Nordsjøfestivalen ble arrangert av nye arrangører og i ny drakt i 2018, med større fokus på barne- og familiearrangementer. Disse kulturarrangementene har stor betydning for Fræna kommune sin kulturelle identitet og bolyst!

Utfordringer

Det er stort behov for et kulturbygg og kulturell infrastruktur i Elnesvågen. Kulturskole, kulturbygg og et moderne bibliotek vil være sentrale i et samfunnsutviklingsperspektiv. Fræna kommune har et aktivt og levende organisasjonsliv og sterke lag og foreninger som er i vekst og utvikling.

Fræna kommune har for få idrettshaller pr i dag for å møte de forventninger lokale lag og foreninger har til kommunen. Det er stort press på de idrettshallene – spesielt i Elnesvågen sentrum.

Kulturmidler

Gjennom Fræna kommune sine kulturmidler, ønsker vi å stimulere til aktiviteter med kulturelt innhold, mangfold og verdi for kommunen, og kommunen sine innbyggere. Frivillige organisasjoner representerer et fellesskap, en arena for mestring og en mulighet til å utvide eget nettverk. Frivillig sektor er en viktig samarbeidspartner for integrering, folkehelse og kulturtilbud, og Fræna kommune ønsker å invitere frivillige lag og foreninger tidlig i planlegning av nye lokale prosjekter, både i regi av kommunen og de frivillige organisasjonene. Å utvikle det frivillige kulturlivet i samfunnet, bidrar aktivt til samfunnsbygging, fellesskap og identitet. Dette er verdifulle ressurser i utviklingen av framtidige Hustadvika kommune.

Kulturtilskudd skal stimulere til frivillig arbeid innen feltet kunst- og kulturformidling og arbeid som ivaretar lokal kulturarv, idrett- og friluftsliv.

Fræna kommune har som tidligere nevnt et mangfoldig og rikt frivillig organisasjonsliv. Kulturmidlene strekker dessverre ikke til alle de gode tiltakene og kommunen ligger lang nede på KOSTRA-statistikken.

Kulturtanken (tidligere kulturelle skolesekk)

Fræna kulturforum produserer egen lokal plan for Kulturtanken (tidligere kultursekkplan). I denne planen blir det vektlagt å bruke lokale profesjonelle utøvere i handlingsplanen. Å benytte lokale kunstnere gir noe inntekt til profesjonelle utøvere i kommunen, samt synliggjøring av kommunens profesjonelle ressurser.

UKM

Ung Kultur Møtes (UKM) tilbyr en arena for ungdom. Kulturenheten arrangerer både UKM-lokalmønstring, UKM-Workshops og følger opp ungdom som går videre til Fylkesmønstringen. Vanligvis er det mellom 50 og 100 deltakere på hvert arrangement, og vi har da i tillegg mellom 200 – 300 personer som publikum.

Reiseliv

Reiselivssatsing i Hustadvika kommune startet i 2018 og her er folkehelsekoordinator med i styringsgruppa for Masterplanarbeidet og fungerer som sekretær/koordinator. Forprosjektet til planen er satt i gang.

Fræna frivilligsentral

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen holder til i Elnesvågen sentrum, og har et godt og stabilt nettverk av frivillige. Fræna frivilligsentral administrerer bl.a. strikking av babylabber til alle nyfødte i kommunen, besøksvenner, aktivitetsvenner og flyktningeguider, fredagskafeer, pensjonistkafe, strikkekafe og frivillighet i sentrum. Frivilligsentralen administrerer små og store oppdrag ved hjelp av frivillige. I tillegg står Fræna frivilligsentral som arrangør av Den kulturelle spaserstokk, Klesbyttedagen, TV-aksjonen, julegaveaksjonen og kulturminnevandringer i samarbeid med sogelag og pensjonistforeninger. I 2018 ble det arrangert 6 vandringer, og det deltok ca 250 personer.Fræna frivilligsentral produserer og selger de populære T-skjortene med dialektuttrykk.

Digihjelpen

Fræna kommune mottok tilskudd fra på kr 270 000 i 2018, til veiledning og kursing av personer som trenger hjelp og støtte til data og nettbruk. Dette er et samarbeid med Sørviskontoret i Fræna kommune. Oppstart våren 2019.

Utstyrssentral

Frivilligsentralen mottok tilskudd til Utstyrssentral i 2018, og her er det kjøpt inn sports- og fritidsutstyr til utlån, dette er et samarbeid med Torabu og NAV. Oppstart senvinter 2019.

Den kulturelle spaserstokk

Alle 5 institusjonene fikk tilbud om musikk. Aktører i år har vært variert med musikk i hovedsetet. I tillegg har det vært enkelte innslag på Fredagskafeen og Pensjonistkafeen som også er dekt av spaserstokkmidlene.

Gammalt frå Fræna

Kommunen har i samarbeid med de 3 sogelagene i kommunen gitt ut årboka Gammalt frå Fræna siden 1981. Dette er en populært og etterspurt bok som kommer til jul hvert år. Boken gir en identitet til alle som bor i kommunen og samtidig blir historien ivaretatt. Bøkene er digitalisert og ligger også tilgjengelig på nett med oversikt over alle artikler.

Bygdebok
Det er utgitt 5 bygdebøker i kommunen og den 6. er under arbeid. Det gjenstår omtrent like mange bøker før man er i mål med dette arbeidet.

Fotosamling
Kommunen har en stor fotosamling av eldre bilder som er samlet inn siden slutten av 1970-tallet. Folk er bevisst på å ta vare på sine eldre bilder og vi bruker de til bygdebokarbeidet og i Gammalt frå Fræna.

Fræna kulturskole

Kulturskolen har individuell undervisning i fiolin, ukulele, gitar, bass, sang, piano, keyboard, tromme samt at vi har aspirantundervisning i kommunens to skolekorps (Bud og Fræna). I tillegg har vi gruppetilbud i visuelle kunstfag, nå utvidet fra en til to grupper samt at vi har danseundervisning hvor vi har fire grupper med til sammen 40 danseelever. Utover det selger kulturskolen dirigenttjenester til Bud damekor og Fræna skole- og ungdomskorps.

Kulturskolen har gjennomført 8 forestillinger i egen regi. To av disse ble gjennomført til sommeravslutning juni 2018 hvor fokuset var samspill på tvers av fag og ble gjennomført med to prosjektuker i forkant, noe som lot seg gjøre på tross av dårlige undervisningslokaler. I tillegg har vi spilt på alle kommunens institusjoner, hatt flere deltagere på strykeseminar m/konsert samt hatt solistoppdrag flere steder i regionen, deriblant to solister på konsert med Romsdalsorkesteret. For første gang er kulturskolen en del av Klangfestivalen og hadde flere av sine elever med på et folkemusikkprosjekt sammen med tidligere elev Jorun Marie Kvernberg. Skolen har undervisning på egne lokaler i Elnesvågen samt i enkelte fag på alle skoler, med unntak av på Malme skole. Størst utvikling i elevtall har det vært på sørsiden.

Forbedringer i Fræna kulturskole 2018:

Kulturskolen har fokus på utvikling innenfor eksisterende fag samt opprettelse av nye tilbud hvor man ser hele mennesket og hvor vi kan være en forlengelse av barns ordinære skoledag med fokus på de estetiske fagene samt også for voksne som ønsker det.

Vi ønsker å være en kulturskole for alle og det er derfor gledelig å presentere «Hustadvikingarna» som er et band sammensatt av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette har vært en suksess med flere forespørsler om spilleoppdrag og derfor noe vi ønsker å bygge videre på.

Økt inntekt i form av salg av lærerressurser til andre kommuner har resultert i at kulturskolen nå har kunnet økt refusjonsordningen til kor og korps som kjøper tjenester fra oss fra 85% til 75%. Dette er en stor kostnadsbesparelse for de og vi håper å kunne øke det ytterligere i fremtiden slik at de fortsatt kan kjøpe profesjonelle dirigenter fra oss og at vi forblir kommunens kompetansesenter i de fag vi tilbyr.

Utfordringer:
Vi ønsker å tilby alle fag på alle skoler men i praksis er dette en stor utfordring da kabalen på tilgjengelige ressurser på rett dag ikke går opp. Mangel på tilrettelagte lokaler i kommunen gjør det svært utfordrende å legge opp til samspill på tvers av fag, lærere og elever som er noe vi ønsker å ha fokus på.

Politiske vedtak
Det er fantastisk å se det nå er politisk vilje til å sette av budsjettmidler til kulturskolen som kan øke trivselen til elever, lærere og ikke minst kan resultere i bedre og flere tilbud i tilrettelagte lokaler.

Fræna folkebibliotek

Utlånet ved Fræna folkebibliotek har hatt en marginal nedgang fra 2017 til 2018. Besøket er stabilt, men vi har sammenlignet besøkstall talt av besøksteller og manuelt, og vil fra nå av registrere et betydelig lavere besøk, siden besøkstelleren gir oss et kunstig høgt besøkstall.

Fræna folkebibliotek har hatt mange arrangement i 2018. Noen arrangement står vi for selv, noen samarbeider vi med andre om. Noen arrangement er i regi av andre (f.eks. Sogelagene og Mållaget), da stiller vi kun med lokale og evt. teknisk utstyr. Holder vi skolebesøk og språkkafe utenfor har vi i 2018 hatt 17 arrangement med 463 publikummere.

Samarbeidet med Bjørnsonfestivalen, GassROR IKS og Fylkesbiblioteket, SamlesLitt, er veldig bra og har gitt oss mange gode arrangementer: 3 barnearrangement og 1 voksenarrangement i 2019.

Vi har hatt gode forfatterbesøk både i 5. og 8.klassene.

Sommerles-kickoff med Mari Moen Holsve var veldig bra. Vi fikk økonomisk støtte fra Fylkesbiblioteket (nesten 30.000), og besøkte alle skolene i Eide og Fræna. Vi nådde mange barn og fikk økt oppslutning om lesekampanjen i begge kommunene. Vi avsluttet kampanjene med Sommerlesfest med Klovnen Knut for alle deltakerne i Eide og Fræna.

Vi søkte og fikk midler fra Fritt ord (60.000) til en arrangementrekke på tre om ulike folkevandringer. Første arrangement var med Lars Petter Sveen i november. De to neste kommer i 2019

Språkkafeen ble i høst flytta fra tirsdager kl. 17 til torsdager kl. 14. Det har virket positivt inn på oppslutninga så langt.

Folkebiblioteket leverer skolebibliotektjenester til Fræna u-skole. Vi leverer 30-minutters bokprat til ni (ti fra høsten -19) klasser hver måned, dette bidrar til økt utlån.

Fræna kommune leier ut 30% biblioteksjefressurs til Eide kommune.

Fræna folkebibliotek administrerer Hustad fengselsbibliotek.

Folkehelsearbeidet

Folkehelsekoordinator deltar i ulike prosjekt og planprosesser. PROF-plan, Trafikktryggingsplan, Reiselivsplan, samt leder arbeidet med kommunal folkehelseoversikt m.m. Folkehelsekoordinator deltar også aktivt i ulike arbeidsgrupper, som HOPP-prosjektet, Aktiv på Dagtid og i Fræna Friskliv og prosjektet for sentrumsutvikling. Ellers er folkehelsearbeidet også fast forankret i kommunale fora som Helseforum og Planforum.

Reiselivssatsing i Hustadvika kommune startet i 2018 og her er folkehelsekoordinator med i styringsgruppa for Masterplanarbeidet. Fungerer som sekretær/koordinator. (Som en av to kommunalt ansatte, da den andre er kulturkonsulenten fra Eide kommune.) Forprosjektet til planen er satt i gang.

Stikk-Ut er et viktig folkehelsetiltak med imponerende økning på ca. 20 % årlig siste 6 år. Dette er et samarbeid mellom kommune, Friluftsråd og frivillige. Vi i kommunen jobber mye med utvikling, tilrettelegging og vedlikehold av våre friluftsanlegg. Dette innebærer utvikling av turstinettet, skilting, informasjon og parkering.

Spillemiddelordningen er en viktig del av arbeidsporteføljen, og utvikling av idretts- og friluftslivsanlegg er av stor betydning for samfunnsutviklingen i Fræna kommune. Kulturenheten yter sørvis og support til alle lag og foreninger som søker spillemidler. Det er ca 20 søknader som rulleres hvert år.

Aktiv på dagtid har et tradisjonelt og fruktbart samarbeid med Frisklivssentralen, som gir god utnyttelse og synergieffekt for begge tilbudene. Tilbud som Aktiv på søndag, turtilbud for barnefamilier, genererer også større friluftsarrangement: Kom deg ut-dagene (høst på Langvatnet, vinter på Skaret) og den nasjonale strandryddedagen. Vi arranger i tillegg Friluftslivets uke, Verdens gapahukdag og #Nattinaturen, som også er nasjonale initiativ. (Bilde)

Oppfølging og skolering av Fræna Ungdomsråd er en viktig oppgave. Ungdomsrådet har ca mellom 4 – 6 faste møter i året.

Viktige hendelser og politiske vedtak som gjelder enheten i 2018

Det ble gjort et viktig politisk vedtak om å bidra til utviklingen av Hustadvika idrettspark, tidligere Brynhallen. Utvikling av Hustadvika idrettspark vil bli et viktig tilskudd til idrettslivet i Fræna kommune, og gi gode treningsfasiliteter til Hustad Fengsel og Hustad skole.

Planprosesser:

- Kulturminneplan – planlagt ferdigstilt våren 2019
- Kulturplan planlegges for 2020
- Rullering av idrett og friluftplan 2019

- Rullering av Frivilligmelding våren 2019
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Kulturenheten

Forbedre Kostratallene for kulturenheten

Øke Fremdeles langt nede på listen
Fræna frivilligsentral

Økt bruk av lokalene til frivilligsentralen, økt aktivitet som inkluderer våre nye landsmenn og unge

Økning Lokalene til Fræna frivilligsentral er hyppig benyttet. Vi fortsetter arbeidet med å øke aktiviteten mot alle samfunnsgrupper i kommunen, samt rekruttere flere frivillige
Bibliotek

Øke antall besøk og arrangement

Øke Fræna bibliotek har god utvikling og mange gode arrangement i 2018. Disse tilbudene fortsetter vi å utvikle
Kulturskole

Øke elevtall og utvikle breddetilbud

Øke Fræna kulturskole arbeider strategisk med å utvikle kulturskolen, og har god utvikling i 2018
Folkehelse

Øke friluftstilbudet, brukere av StikkUt, aktiv på dagtid. Starte arbeidet med statlig sikring i kommunen. Gjennomføring av Ungdata. Tilrettelegging for turistsatsing i tråd med Masterplan

Øke Folkehelsekoordinator i Fræna arbeider godt med sine målsettinger, og har gode resultater i 2018. Dette arbeidet er et kontinuerlig utviklingsarbeid
Synliggjøre aktiviteter og tjenester

Synliggjøre økning i oppslag i aviser, egne nettsider og sosiale medier

Øke Vi ønsker i enda større grad å synliggjøre våre aktiviteter og tjenester!
Utarbeide godt og dekkende planverk for enheten i tråd med planstrategien

Kulturminneplan, revidert idrett- og friluftplan, frivilligmelding, kulturplan

Forbedre Vi arbeider tett med kommuneplanlegger med enhetens planverk. Flere fellesprosjekt mellom Eide og Fræna. Vi ser fram til flere samarbeidsprosjekter med Eide, og ser ethvert samarbeid som fruktbart
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

3 1,34

Medarbeiderundersøkelsen

Kulturenheten gjorde et godt og grundig arbeid etter 10 faktor undersøkelsen. Vi har definert noen utfordringer, og har følgende tiltak i handlingsplanen: identifisere arbeidsoppgavene og utarbeide arbeidsinstruks, utarbeide organisasjonskart og årshjul, utarbeide retning mot 2020 med prioriteringsliste og årsplan, utarbeide felles visjon, satse på kompetanse og prioritere sosiale tiltak. Kulturenheten er godt i gang med alle tiltak i handlingsdelen.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

16 735 16 707

Avvik: mindreforbruk på 28 tusen

God kostnadskontroll i kulturenheten.