Teknisk drift og anlegg

Fakta om enheten - teknisk drift og anlegg

Arbeids- og ansvarsområde på vei:

 • Drift og vedlikehold av kommunens veier og gangveger ca 150 km.
 • Snørydding og isgrusing.
 • Hullfyllig på grus – og asfalterte veier.
 • Grusing og skraping av kommunale grusveier.
 • Rensing og vedlikehold av veigrøfter.
 • Forberedelse før asfaltering på kommunale trafikkarealer.
 • Vedlikehold av 12 kommunale bruer.
 • Opptaking - /nedsetting av 7000 brøytestikker.
 • Kantslått, skogrydding
 • Oppfølging av veiskilt
 • Oppfølging av flomsituasjoner
 • Rensing av sluk
 • Rensing og oppfølging av bekkeinntak og stikkrenner
 • Ansatte her er med på en vaktordning med hovedvakt og bakvakt fra nov – april.

Arbeids- og ansvarsområder vann:

Her driftes vannbehandlingsanlegget på Herskaret, samt 242 km ledningsnett med tilhørende vannkummer og trykk- og reduksjonsstasjoner. Det er kontinuerlig arbeid med lekkasjesøking, vedlikehold og fornying av vannledninger.

Fræna kommune har også 7 høydebasseng og 7 trykkøkningskummer, samt en del vannpumpestasjoner.

Arbeidet til driftsoperatørene består blant annet av rutinemessige kontroller og prosedyrer ved vannbehandlingsanlegget for til enhver tid å sikre at vannkvaliteten er i henhold til drikkevannsforskriften.

Det tas jevnlig vannprøver flere steder i ledningsnettet av behandlet drikkevann. Disse analyseres av eget og eksternt personell. Fræna kommune har ikke hatt avvik i forhold til forskrifter siden 2014.

Arbeids- og ansvarsområder avløp:

Drift og vedlikehold av:

 • 24 avløpspumpestasjoner
 • 4 renseanlegg
 • 103,7 km spillvannsledninger
 • 76,2 km overvannsledninger med tilhørende spillvann og overvannskummer.

Det pågår også kontinuerlig fornying av avløpsledninger og avløpskummer for å forhindre forurensing. Alle ansatte på avløp har ADK1-sertifikat.

De fleste har kompetanse og sertifikater for føring av anleggsmaskiner.

Det gjennomføres også større rehabiliteringsprosjekter av avløpsledninger.

Vaktmestre/driftsoperatører:

Vi har 7 dyktige mann som jobber som vaktmestre/driftsoperatører og følger opp sjukehjem, barnehager, skole, omsorgssenter, kommunale boliger og administrasjonsbygg. Disse er organisert slik at de har hovedansvaret for 3-4 bygg hver, men med mange tekniske anlegg og store bygg, må de være fleksible og hjelpe hverandre. Vi har anskaffet internkontrollsystem for å dokumentere vedlikehold og rutiner.

Renhold:

Vi har 22 stk renholdere, der 9 stk av disse har fagbrev som renholdsoperatør. Vi har tre stk som har avlagt skriftlig eksamen, men mangler litt ansiennitet for å ta praksisen til fagbrevet.

Alle våre renholdere gjør en god innsats hver dag, og bruker riktige metoder, midler og ergonomisk renholdsutstyr, for å ivareta innemiljøet og seg selv på best mulig måte.

De bruker også en del maskinelt utstyr, som forenkler renholdet og vedlikeholdet spesielt av gulv, uansett type materiale. Dette gir god økonomi for kommunen, da en slipper å bytte ut gulvbelegg etc så ofte, som en ellers ville måtte gjøre, samtidig som det letter hverdagen til renholderne våre. Her er det også meget viktig med god opplæring, noe som det jobbes kontinuerlig med, og det er ønskelig å nå målet om at flest mulig får fagbrev som renholdsoperatør. Det er med og hever statusen for renholdsyrket og vil være en stor kompetanseheving for de ansatte. Renhold er et serviceyrke, og kommunikasjon mellom brukere på byggene, renholderen og faglederen er viktig. Fræna Kommune har en egen fagleder på renhold.

Utført arbeid i 2018:

 • Ferdigstillelse av nytt renseanlegg i Bud mars-18.
 • Bygging av renseanlegg på Eidem har pågått i hele 2018 og overleveres i 2019.
 • Tilrettelegging av boligtomter på Korsmyra i Bud er fullført. Prosjektet Dalelia 4 er godt i gang. Det er inngått grunnavtaler på Jendem. Prosjektering av B6 i Malmefjorden fullført. Noe grunnkjøp til Tornes boligfelt, nord er gjennomført. Vei vann og avløp for fremtidige boliger i Eidemskaret. Oppfølging av utbyggingsavtalen på Lauvåsen, samt grunnavtaler har vært krevende. Arbeid med grunnavtaler Øvre Haukås.
 • Når det gjelder tilrettelegging for industritomter ble prosjekter på Varhol og Urda gjennomført.
 • Bygging av gangveg Bud – Bergset har pågått i hele 2018 avsluttes i juni-19
 • Bjørnsund leirskole har fått en ekstra utleieleilighet i underetg.
 • Jendem skole påbygg. Ferdigstilles feb-2020. Grunnavtaler til busslomme og parkering. Planlegging av ny trafostasjon
 • Omfattende rehabilitering av ledningsnett på Jendem boligfelt
 • Oppfølging av asfaltprogram 2018
 • Ny pumpestasjon ved Farstadsanden og tilrettelegging for nasjonal turistveg
 • Totalrenovering av 8-10 kommunale leiligheter
 • Nødvendig oppgradering av Malme skole, taklekkasjer, ventilasjon, skolekjøkken, alle toaletter for elever, renovering klasserom, utvendig avløpsanlegg.
 • Nytt skolekjøkken Haukås skole
 • Kontinuerlig kartlegging av ledningsnettet i kommunen. Registrering i GIS-line

Utfordringer

Mange store prosjekter som må følges opp, så vi har store utfordringer med bemanning.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Alle investeringsprosjekter skal ha egne skriftlige kvalitetsplaner:

Denne skal inneholde blant annet:

 • Politisk behandling
 • Prosjektering
 • Søknadsprosess
 • Byggeperiode
 • Overtagelse
 • Oppfølging i reklamasjonstid
 • Plan for drift
100% Det jobbes hardt for å oppnå målet, men er ikke helt på plass ennå
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 5,96

Fræna kommune har som målsetning at vi ikke skal ha sykefravær som følge av skader i arbeidssammenheng. Alle nestenulykker skal også rapporteres og behandles.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme - teknisk drift og anlegg

30 962 31 360

Ramme - VAR

-12 399 -12 820

Kommentar:

Avvik fra budsjett:

Underskudd på området teknsik drift og anlegg: 398 tusen i 2018

VAR – tjenesten hadde overskudd på 421 tusen