NAV - Fræna-Eide

Fakta om enheten - NAV Fræna-Eide

NAV Fræna-Eide betjener innbyggere både fra Fræna og Eide, med Fræna som vertskommune. Enhetens lokaler ligger i Elnesvågen. NAV-veilederne har forhåndsbestilte samtaler både i Elnesvågen og på rådhuset i Eide. I tillegg gjennomføres samtaler og oppfølging på arbeidsplasser og legekontor, eller hos andre samarbeidspartnere. I lokalene i Elnesvågen tilbyr enheten i tillegg muligheten for drop-in tre dager i uka. Dette er mandager, onsdager og fredager innenfor åpningstiden 09.00 -12-00. Dette er i tråd med ønske om flere planlagte brukermøter. For å frigjøre mer tid til brukeroppfølging er det nasjonalt innført flere digitale løsninger og selvbetjeningsmuligheter på nett.

NAV Fræna-Eide har 8 kommunale ansatte (7,2 stillinger) og 13 statlige ansatte (12,7 stillinger). En av de statlige ansatte jobber halv stilling som NAV-veileder på Hustad fengsel. Enheten følger opp rundt 900 personer fra begge kommunene, derav 227 ungdommer under 30 år.

Leverte tjenester

NAV-kontoret driftes i partnerskap mellom kommunen og stat og leverer både kommunale og statlige tjenester.

Nav`s hovedmålsetting er å hjelpe flere i arbeid. Enheten bistår arbeidssøkere med å få jobb og arbeidsgivere med å skaffe arbeidskraft. Vi skal også se til at de som trenger ytelser og tjenester får det de har krav på. Bedre brukermøter og økt kompetanse har også vært satsningsområder i vår virksomhetsstrategi for 2018.

Vi gir også råd og veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere for å hindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

NAV Fræna-Eide ivaretar kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. De kommunale tjenestene som inngår i enheten er: råd og veiledning, økonomisk veiledning og gjeldsrådgiving, økonomisk stønad, midlertidig botilbud i en nødsituasjon, kvalifiseringsprogram, individuell plan, samt generelt forebyggende virksomhet.

En 50 % stilling ved kontoret yter råd og veiledningstjenester til innsatte i Hustad fengsel og deres samarbeidspartnere.

I 2018 ble det gitt gjeldsrådgivning med behov for lengre oppfølging til 61 personer. Dette innebærer kartlegging og inngåelse av utenrettslige gjeldsordninger. I tillegg er det gitt økonomisk rådgivning av kortere varighet til flere personer. 25 personer har avtale om frivillig forvaltning av sin personlige økonomi. Kontoret deltar i gjeldsrådgivernettverket i Romsdal. Gjeldsrådgiver fra NAV Fræna-Eide har holdt flere innbyggerkurs i personlig økonomi som del av nettverket.

Det ble i 2018 utbetalt økonomisk sosialstønad til 198 personer i Fræna kommune, hvorav 66 er under 30 år (antallet inkluderer ikke de 13 over og 3 under 30 år som har flyktningstatus, som NAV sender refusjonskrav for).

I Eide kommune ble det utbetalt økonomisk sosialstønad til 50 personer, hvorav 14 er under 30 år. Av disse var 14 under 30 år (antallet inkluderer ikke de 2 over og 1 under 30 år som har flyktningstatus, som NAV sender refusjonskrav for).

Viktige hendelser i 2018

NAV har i 2018 hatt en stor satsning på digitalisering. Dette har påvirket måten å kommunisere med innbyggerne på. For de fleste brukerne er digitalisering synonymt med forbedring. Flere digitale verktøy øker muligheten for aktiv brukermedvirkning og enklere kommunikasjon med NAV-veileder.

Forbedringer i 2018

NAV Fræna-Eide har gjennomført en omorganisering for å redusere bytte av veileder i et oppfølgingsløp og for å kunne gi mer helhetlig oppfølging. Bedre brukermøter har vært et viktig satsningsområde i virksomhetsstrategien.

Aktivtiltaket «Aktiv» startet opp januar 2018. Alle under 30 år som mottar sosialhjelp har nå aktivitetstilbud slik krav i loven tilsier. Ved ledige plasser i tiltaket får de over 30 tilbud.

Enheten har i løpet av 2018 jobbet med å etabler tiltaket «Individuell jobbstøtte (IPS)». Fra januar 2019 vil to veiledere jobbe som «jobbspesialister». Jobbspesialistene skal jobbe integrert med mestringsenheten for å bistå jobbsøkere ut i arbeid. IPS er en ny tilnærming for å inkludere mennesker med psykiske helseutfordringer inn i det ordinære arbeidslivet. Målgruppen for IPS er personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som ønsker ordinært arbeid, og som har behov for behandling samtidig med arbeidsrettet bistand.

Kontoret har tilsatt egen medarbeider for å jobbe med kvalifiseringsprogram (KVP). Dette har ført til oppsving i bruken av KVP og tallet på deltagere har i løpet av året steget fra 1 til 8. Målgruppen for programmet er innbyggere som har behov for tett og koordinert bistand for å øke mulighetene for å komme ut i arbeid, og de fleste av dem har sosialstønad som eneste inntekt før oppstart. En deltager som begynte i program i 2018 kom ut i ordinær jobb i løpet av året.

Enheten fikk NAV fylkets arbeidsmiljøpris for 2018. Begrunnelsen var blant annet at enheten har bidratt til et godt og inkluderende arbeidsmiljø, bidratt til læring, motivasjon og engasjement. Dette er vi stolte av!

Utfordringer

Det har vært en økning i utbetaling til sosialhjelp. Dette kan knyttes til lovendring fra 1. januar 2018 på ytelsen arbeids avklaring (AAP). Det er innført en reduksjon i varighet på ytelsen fra 4 til 3 år. Det er innført strengere krav på inntektsvurderinger. Dette har medført at mange har behov for økonomisk sosialhjelp etter utløp av retten til AAP.

Omorganisering internt har gjort at veiledere har fått nye oppgaver. Tiltak for å sikre at veilederne har nødvendig kompetanse har vært fokus.

Unge uføre har et begrenset tilbud med meningsfylt aktivitet der den enkelte kan bidra utfra egne forutsetninger.

Manglende boliger er fortsatt en utfordring for enhetens brukergrupper. Det er behov for rimelige boliger med gode kommunikasjonsmuligheter.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Tilby arbeid og aktivitet til ungdom som ikke er i utdanning eller arbeid

Gi tilbud til alle under 25 år Enheten har hatt en forbedring i løpet av 2017 og gitt tilbud til de fleste under 25 år senest innen 8 uker, men ønsker å kunne tilby mer individuelt tilpassede og varierte arbeidsrettede aktiviteter.

Innføre aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad

Prioritere personer under 30 år De fleste under 30 år får et aktivitetstilbud som følges opp. Tilbudet er imidlertid ofte begrenset på hjelp til egenaktiviteter som cv-skriving, jobbsøk og lignende. Det er behov for flere arbeidsrettede tilbud i kommunen

Bidra i arbeidet med revisjon av boligsosial handlingsplan

Delta i arbeidsgruppe og planarbeid NAV har deltatt i arbeidsgruppen og i planarbeidet

Øke medarbeidertilfredsheten

Bedre måloppnåelse enn i 2017 På grunn av en feil i datasystemet sentralt var det ikke mulig å hente ut resultater fra undersøkelsen i 2018

God økonomistyring

Holde budsjettrammen Overforbruk 900 tusen
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 5,1

Enheten deltar i den statlige medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres på høsten hvert år. En feil i datasystemet sentralt gjorde at det ikke var mulig å hente ut resultater fra undersøkelsen.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

9 667 10 567

Kommenter: Enheten har hatt et overforbruk på kr 900 tusen

Årsak til avvik: Økning i sosialhjelpsutgifter

Enheten har investert i innkjøp av et IKT-prosjekt for sammenslåing av saksbehandlingssystemet for sosialhjelp for Fræna og Eide kommune, samt elektronisk arkiv for enhetens kommunale arkiv. Utgiften på ca. kr 470.000,- ble ikke generert i 2017, pga. at leveransen blir ferdigstilt først i 2018. Dette vil bli en ekstrautgift i 2018.