• Forside
 • Kommunereform - "i samme båt med kurs for Hustadvika kommune"

Kommunereform - "i samme båt med kurs for Hustadvika kommune"

Fellesnemnda - interrimsfellesnemnd

Fellesnemnda hadde 9 møter i 2018.

37 saker ble behandlet.

Fellesnemnda ansetter Per Sverre Ersvik som administrasjonssjef for Hustadvika kommune 10. april 2018, som begynte i stilling 1.august 2018.

Medlemmer i fellesnemnda

Eide kommune: 9 representanter

Fræna kommune: 9 representanter

Eide har leder og Fræna har nestleder i Fellesnemnda.

 • Egil Strand, Eide (H) Leder
 • Eli Sildnes, Eide (H)
 • Terje Lyngstad, Eide (H)
 • Elise Fiske, Fræna (H)
 • Birgit Dyrhaug, Eide (SP)
 • Odd Arne Halaas, Eide (SP)
 • Tove Henøen, Fræna (SP) Nestleder
 • Trond Malmedal, Fræna (SP)
 • Kjell Arne Iversen, Fræna (SP)
 • Rune Strand, Eide (AP)
 • Kari Nergård, Eide (AP)
 • Jarle Ugelstad Klavenes, Eide (AP)
 • Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP)
 • Sofie Elisabeth H Brekken, Fræna (AP)
 • Ragnvald Olav Eide, Eide (V)
 • Annhild Viken Sunde, Fræna (V)
 • Kjell Lode, Fræna (KRF)
 • Johnny Varhol, Fræna, (FRP)

Odd Arne Halaas, Eide (SP) har gått ut av fellesnemnda og nytt medlem er Odd Magne Bolli, Eide (SP).

I tillegg kommer varamedlemmer.

Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg hadde 9 møter i 2018 og behandlet 26 saker. Partssammensatt utvalg har behandlet og vedtatt 18 kapitler i personalhåndboken til Hustadvika kommune. Blant disse er sentrale reglement som livsfasepolitikk, forebygging og håndtering av vold og trusler, retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering, retningslinjer for varsling og etiske retningslinjer. Partssammensatt utvalg innstilte til fellesnemnda i saken om tilsetting av administrasjonssjef.

Medlemmer:

 • Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP) Leder
 • Birgit Dyrhaug, Eide (SP) Nestleder
 • Egil Strand, Eide (H)
 • Tove Henøen, Fræna (SP)
 • Rune Strand, Eide (AP)
 • Elise Fiske, Fræna (H)
 • Åse Myrbostad, tillitsvalgt Eide, Utdanningsforbundet
 • Carita Naas, tillitsvalgt Eide, Fagforbundet
 • Gjermund Ø Moe, tillitsvalgt Fræna, Sykepleierforbundet
 • Anne Lisbeth Ukkelberg, tillitsvalgt Fræna, Delta
 • Heide Gjendem, hovedverneombud

I tillegg kommer varamedlemmer

Prosjektets organisering

 • Administrasjonssjef 100 %, Per Sverre Ersvik, 1.08.2018
 • Prosjektleder 100 %, Anne Thorsrud, 18.04.17
 • Prosjektmedarbeider 50 %, Sverre Hovland, 1.10.17
 • Prosjektmedarbeider politisk sekretariat og saksbehandling 20 %, Merete Rødal, 1.01.17
 • Prosjektmedarbeider informasjon 10 %, Gunn Kristin Moen Skotheim, 1.10.17 (permisjon fra mai 2018)
 • Prosjektmedarbeider helse og omsorg 20 %, Jan Morten Dale, 1.12.17 – 31.12.2018

Milepælsplan

Arbeidsgiverpolitikk og politisk organisering ble vedtatt av fellesnemnda i første møte i 2018 (24.01.18). Kartlegging av tjenestene i kommunene ble ferdigstilt i 2017, men ytterligere kartlegginger er nødvendig i de ulike prosessene som foregår eller blir initiert. Administrasjonssjefen er på plass og overordnet administrativ organisering ble vedtatt av fellesnemnda 2.10.18. Innplassering av framtidens toppledelse ble i all hovedsak ferdigstilt i 2018. Arbeidet med videre organisering og innplassert ble påbegynt i slutten av november 2018 og fortsetter i første halvår 2019. Arbeidet med politiske reglement og delegeringsreglement ble satt i gang i 2018 og vil bli ferdigstilt i 2019.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med planstrategi og planprogram ble behandlet i fellesnemnda i 2018. Tre retningsplaner ble presentert for fellesnemnda. Fylkesmannen tildelte 500 tusen kroner i skjønnsmidler til dette arbeidet, som det ble rapportert på til fylkesmannen og fylkeskommunen 20.11.18. Arbeidet med kommuneplans samfunnsdel for Hustadvika kommune vil fortsette i 2019. Nødvendige vedtak og planer for kommunevalget 2019 er på plass.

Større saken i 2018

 • Politisk organisering i Hustadvika kommune
 • Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032
 • Tilsetting av administrasjonssjef
 • Overordnet administrativ organisering
 • Familiens hus ble vedtatt og skal etableres i Eide

I 2018 mottok Hustadvika kommune 500 hundre tusen kroner i skjønnsmidler til kommuneplanarbeidet. Dette var en merinntekt sammenlignet med budsjett.

Utredning og bistandskostnader er lavere enn budsjettert av to grunner. Noen av kostnadene tilutredninger blir først fakturert i 2019 da deler av utredningsarbeidet foregår i 2019, men ble budsjettert i 2018. Det andre er at vi har valt å gjøre utredninger selv, som var planlagt å kjøpe fra andre.

Det er ikke påløpt kostnader til juridisk bistand i 2018. KS har bistått kommunen med råd uten at dette har medført kostnader.

Kjøp av tjenester fra kommuner inkl. personalressurs har også blitt noe lavere. Ikke på grunn av mindre bruk, men fordi en i mange tilfeller i har funnet det prakt eller hensiktsmessig å fordele kostnadene mellom Eide, Fræna og prosjektet Hustadvika kommune.

Prosjektet har 18,5 millioner igjen av engangsstøtten ved kommunesammenslåingen ved årsskiftet 2018/2019. Det vil oppstå doble kostnader (pukkelkostnader) i 2019 og 2020. Eksempler på dette er:

 • Barnevernet i Hustadvika kommune skal etableres og overta barnevernssakene Eide
  kommune har i samarbeid med Molde. Det blir behov for oppbemanning av barneverntjenesten tidligere enn 1.01.2020 for å sikre en best mulig ivaretagelse av barnets beste og en god overgang til Hustadvika barnevern. Merkostnadene til lønn til nye medarbeidere er ikke budsjettert i kommunene Eide og Fræna og vil bli dekket av prosjektet.
 • Samordning av digitale løsninger mellom Eide og Fræna. I 2019 er det flere eksempler på at kostnader påløper i Eide, Fræna og Hustadvika før vi bare har en løsning for Hustadvika kommune i 2020.
 • Flyttekostnader – ombyggingskostnader. En må påregne behov for bygningsmessig tilpassing ved flytting av medarbeidere inn i felles organisasjon i Hustadvika kommune.
 • Kostnader ved flytting må påregnes. Dette er ikke budsjettert i Eide og Fræna kommuner og belastes prosjektet.

Oppsummert arbeides det med å holde kostnadsnivået nede og ha totalforståelse for kommunenes økonomiske utfordringer.