Personal og organisasjon

Fakta om enheten - personal og organisasjon

Enheten består av fem ansatte hvor tre i hovedsak arbeider med lønn og to med personal- og organisasjonsutvikling.

Bildet: Personal- og organisasjonssjef Borghild Lie Hjellnes

Leverte tjenester

Hovedmålet for enheten er alle ansatte skal få riktig lønn til rett tid og levere kvalitativ god lederstøtte og veiledning på lønns- og personalområdet.I tillegg til rene driftsoppgaver innenfor lønns- og personalområdet jobber vi også systemretta. Dette vil si arbeid som omfatter mange og er av mere langsiktig karakter, f.eks. organisasjonsutvikling, utarbeidelse av reglement og rutiner, utarbeidelse av planer og tilbud om og gjennomføring av diverse internkurs og kompetansehevende tiltak.

Forbedringer gjennomført i 2018

I 2018 ble fraværsoppfølgingsmodulen i Visma innført. Ledere med personalansvar får nå automatisk varsling på e-post når arbeidstakere er sykemeldt. De får i tillegg melding om hva de som ledere skal gjøre ift. oppfølging. I tillegg til denne modulen ble det digitale sykemeldinger innført, en ordning som er svært positivt mottatt av både lederne og ansatte ved personal- og organisasjon.

Digitalisering forbedrer kvaliteten på tjenestene våre og gjør hverdagen enklere for lederne.

Høsten 2017 ble det medarbeiderundersøkelse «KS 10-faktor» gjennomført. I 2018 ga vi lederstøtte ute i enhetene i forbindelse med etterarbeidet av undersøkelsen.

Vi hadde som mål å få arrangert en egen KLP-dag (Kommunal landspensjonskasse) og SPK-dag (Statens pensjonskasse) for ansatte. Dette ble ikke gjennomført. Vi formidler imidlertid direkte kontakt mellom ansatte og pensjonskassene når det er spørsmål som dreier seg om pensjon

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2018

Arbeidet med å etablere Hustadvika kommune kom for fullt i gang i 2018, og enhet personal- og organisasjon er involvert i mye av dette arbeidet.Enheten var med i utarbeidelsen av arbeidsgiverpolitikk og omstillingsavtalen for Hustadvika kommune samt den nye personalhåndboka som nesten ble ferdigstilt i 2018.Arbeidet med å bygge opp det nye lønnssystemet for Hustadvika kommune ble også så vidt påbegynt i 2018.

Bildet: Hanne Melby, Tone Lindseth, Roy Heimen, Laila Hammerøy og Borghild Lie Hjellnes (enhetsleder og personalsjef).

Utfordringer

Enheten vil også i 2019 få mye arbeid i forbindelse med kommunesammenslåingen.Det blir i dette arbeidet viktig å ivareta den enkelte medarbeider og sørge for gode prosesser og godt samarbeidsklima.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Innføring og oppfølging av digitale sykemeldinger

1.kvartal Gjennomført

Innføring av nye moduler i Visma: - Fraværsoppfølging

1.kvartal Gjennomført

Arrangere KLP-kurs for ansatte

1. halvår Ikke gjennomført

Arrangere SPK-dag for undervisningspersonell

2. halvår Ikke gjennomført

Oppfølging av KS10-faktor

2018 Gjennomført

Samordning av lønn – Hustadvika kommune

2018-2019 Gjennomføring startet
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

1% 4,75%

Sykefravær

Sykefraværet økte fra 2,7% i 2017 til 4,75% i 2018.Mens enhet personal- og organisasjon og tillitsvalgte hadde et sykefravær på 0,53% hadde lærlingene et sykefravær på 7,18%.

Medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor

Enheten har i 2018 jobbet med å forbedre oss på de forbedringspunktene vi satte oss i mål- og tiltaksplanen etter undersøkelsen i 2017. Faktorene «Mestringsklima» og «Prososial motivasjon» var faktorene vi ønsker å forbedre.Dette fordi vi ønsker å ha en kultur for å samarbeid og gjøre hverandre gode, samt å bidra til nytte og måloppnåelse for andre.
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

9 006 8 922

Enhet personal- og organisasjon fikk et mindreforbruk i 2018 på 84 tusen kroner.