Landbruk

Fakta om enheten - landbruk

Enheten har 4 ansatte der 1 stilling er utleid til Eide kommune og 0,6 stilling er utleid til Aukra kommune

Enheten har ansvar for:

  • Forvaltning og saksbehandling av produksjonstilskudd og andre økonomiske virkemidler til landbruket som avløserordning, grøftetilskudd, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak mm. for kommunene Fræna, Eide og Aukra.
  • Saksbehandling etter landbrukets særlover – jordlov og konsesjonslov
  • Behandling av søknader om finansiering til landbruksutbygging til Innovasjon Norge
  • Viltforvaltning
  • Administrering av veterinærvakttjenesta

Bilde: fra venstre enhetsleder Jermund Vågen, Gunn Sissel Gjersvik og Niels Christian Langset

Leverte tjenester i 2018

275 behandla søknader for produksjonstilskudd med to søknadsomganger for Fræna, Eide og Aukra i 2018.

123 søknader om regionalt miljøtilskudd.

17 søknader om konsesjon

32 delingssaker etter jordlova §§ 9 og 12.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Utnyttelsesgrad av tildelte tilskudd:

SMIL 2018 470 000,-

100% 100%

Utnyttelsesgrad av tildelte tilskudd: Drenering 500.000,-

100% 100%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 1,18%

Medarbeiderundersøkelsen

Avholdt ett personalmøte i forbindelse med 10-faktor.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme:

1 705 2 035

Avvik fra budsjett: 330 tusen i merforbruk, som tilsvarer 19%

Kommentar:

Det er ikke fakturert tjenester utført for andre enheter i 2018. (Internfakturering)

Området 6445 veterinærtjenesta er trukket kr 54000,- avsatt til bundne driftsfond (Budsjett 0).

Området 6471 viltfondet har også bunden avsetning på kr 116000 mot budsjett 54800

Disse to avsetningene øker utgiftene i regnskapet med kr 115000 utover budsjett.