Hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenesten

Fakta om tjenesten - hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er kommunens største enhet, og vi yter tjenester hjemme hos innbyggerne. Vi hadde 245 stillinger ved utgangen av året. I tillegg kommer vikarene. Det er godt over 300 innbyggere som mottar ulike former for bistand. Enheten er delt i åtte soner, se tabell under:

Bilde: enhetsleder Karianne Vestavik


Oversikt over de åtte sonene:

Oversikt over de åtte sonene:
Hjemmetjeneste og omsorgsenter Samlokaliserte boliger I tillegg har vi følgende dagtilbud
1. Lundhaugen omsorgssenter 4. Eidem Hagekroken (Lundhaugen)
2. Hjemmetjenesten 5. Hestehovvegen 38/Dalelia Auretunet
3. Auretunet 6. Hestehovvegen 14/Holalia/Setbakken Aktivitetshuset
7. Haukås
8. Knausvegen

Leverte tjenester:

Enheten har som hovedansvar å bistå innbyggere med behov for bistand etter vedtak gitt av Forvaltningskontoret. Vi sørger for at innbyggere i kommunen kan bo trygt hjemme, og vi bistår personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv i en eller flere deler av tilværelsen, og sørger for at de har et godt liv. Eksempel på tjenester er praktisk bistand (hjemmehjelp), opplæring i dagliglivets gjøremål, hjemmesykepleie, rehabilitering i hjemmet, middagsombringing, følge til fritidsaktiviteter. Noen har behov for bistand noen timer i måneden, mens andre har behov for to tjenesteytere døgnet rundt.

Tjenesten er også en viktig praksisarena for læring og faglig utvikling. Flere av våre faste ansatte er under grunnutdanning eller videreutdanning. Det er dessuten løpende mottak av studenter fra ulike typer helse, pleie og omsorgsfaglige utdanninger, både på videregående og høgskole/universitetsnivå.

Fakta om tjenesten - Institusjonstjenesten:

Institusjonstjenesten yter tjenester til personer som har vedtak om korttids- eller langtidsplass. Enheten hadde 155 stillinger ved utgangen av året. I tillegg kom vikarer. Tjenesten disponerer 79 institusjonsplasser fordelt på rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, langtidsplasser, samt plasser spesielt tilrettelagt for personer med demens. Enheten er delt i fire og består av:

Institusjon Dagtilbud
1. Fræna sjukeheim og omsorgssenter 1. Farstad omsorgssenter (Kaffistova)
2. Bøtunet omsorgssenter 2. Fræna sjukeheim og omsorgssenter (Solstua)
3. Farstad omsorgssenter
4. Kjøkkentjenesten
Kjøkkentjenesten leverer mat til omlag 200 personer per dag.

Leverte tjenester

Institusjonstjenesten sett under ett har levert institusjonstjenester i tråd med vedtak fattet av Forvaltningskontoret, og i hovedsak innen de tidsrammer som er besluttet for mottak av pasienter. Driften er i hovedsak preget av kontinuitet, med stabil og god drift. Krav til faglig forsvarlighet og bistandsplikt anses i hovedsak oppfylt.

Tjenesten er også en viktig praksisarena for læring og faglig utvikling. Flere av våre faste ansatte er under grunnutdanning eller videreutdanning. Det er dessuten løpende mottak av studenter fra ulike typer helse, pleie og omsorgsfaglige utdanninger, både på videregående og høgskole/universitetsnivå.

Viktige hendelser og politiske vedtak som gjelder Hjemmebaserte tjenester og Institusjonstjenesten i 2018:

 • Vi startet opp med hverdagsrehabilitering. Teamet er organisert i enheten Helse-Familie, men har et tett samarbeid med hjemmetjenesten i Hjemmebaserte tjenester
 • Det er igangsatt et prosjekt for å etablere en heltidskultur
 • Brukere og pårørende ved alle institusjoner og omsorgssentre er invitert til å være med i bruker- og pårørende-råd på tjenestestedet.

Forbedringer gjennomført i 2018

 • Flere har fullført videreutdanning som har styrket kompetansen internt
 • Alle stillingsbeskrivelser er oppdaterte
 • Vi har startet med Mitt livs ABC og Velferdsteknologiens ABC for å oppdatere kunnskapen til ansatte
 • Vi har så vidt startet med velferdsteknologi i hjemmetjeneste
 • Vi har endret tidspunkt for måltider ved alle institusjoner og omsorgssentre, nå får alle servert middag til normal tid

Utfordringer

 • De antatt svakeste innbyggerne våre med nedsatt funksjonsevne som har dagtilbud på Aktivitetshuset, har ikke et fullverdig tilbud i og med at lederstillingen der ble tatt bort i forbindelse med «Budsjett i balanse» for noen år siden
 • Det er ikke nok tilrettelagte arbeids- og aktivitetsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne i regi av NAV og vekstbedrifter. Ved Torabu AS er det 20 VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser) og 19 kommunale plasser, noe som ikke er nok for å dekke behovet
 • Det er flere innbyggere med nedsatt funksjonsevne som vil ha behov for å etablere seg i egen bolig, dette vil kreve behov for økt bemanning, samt tilrettelagte botilbud for denne gruppen
 • I årene som kommer vil vi få en økning i tallet på innbyggere som trenger bistand som en følge av den lenge varslede eldrebølgen. Dette innebærer et behov for økt bemanning og kompetanse, spesielt i hjemmetjenesten. Det er marginalt om natten, og det er behov for å øke bemanningen i nattpatruljen fra en til to på vakt
 • Samhandlingsreformen bidrar til at de som får tjenester av oss har mer komplekse behov enn tidligere. Stadig flere ønsker å bo hjemme selv om de er alvorlig syke, noe som medfører et behov for mer spesialisert kompetanse
 • Vi har et generelt behov for kompetanseøkning i enhetene. Vi trenger flere vernepleiere og sykepleiere, og vi har behov for å erstatte ufaglært arbeidskraft med faglærte
 • Vi har store utfordringer med å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger (både faste og vikariat). Vi har iverksatt noen tiltak for å rekruttere, og arbeider videre med det
 • I årene som kommer vil vi få en økning i tallet på innbyggere som trenger bistand som en følge av den lenge varslede eldrebølgen. Dette innebærer et behov for økt bemanning og kompetanse
 • Det er behov for eget dagaktivitetstilbud for personer med demens, dette vil bli lovpålagt fra 01.01.2

HELSEFESTIVAL!

Frivillige fra mange av arbeidsplassene i pleie- og omsorgstjenesten arrangerte i 2018 Helsefestivalen for ansatte for fjerde år på rad. De inviterer alle kommunalt ansatte innen helse/pleie/omsorg, men også ambulansetjenesten, legetjenesten og andre vi samarbeider med. Som ansvarlig enhetsleder for Hjemmebaserte tjenester og Institusjonstjenesten, vil jeg rette en stor takk til ildsjelene som startet dette, og som fortsatt er like engasjerte. Dere gjør en meget viktig jobb for Fræna kommune. Takk!

Ellers har vi mange lag og organisasjoner som gjør en kjempeflott innsats for mange av våre tjenestemottakere. Vi har kor som kommer innom og synger for oss, barnehager kommer på besøk, det er frivillige som legger til rette for fritidsaktiviteter på bedehus o.l. Vi har til og med fått elektrisk sykkel fra pensjonistlaget i Bud. Vi er meget takknemlige for alle bidrag!

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Brukertilfredshet: Gjennomføre brukerundersøkelse (skal 1-6)

4,5 4,74

Ernæring: Institusjoner, omsorgssentre og hjemmetjenesten skal flytte middagstiden fra ca kl 13 til «normal» tid

100% 90%

Heltid: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse (unntatt helgestillinger)

67% 77,31%

Kompetanse: Gjennomføre «Mitt livs ABC» for ansatte i botjenesten

70% Igangsatt

Det skal utarbeides stillingsbeskrivelser for alle stillinger i begge enhetene

100% 100%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat
Sykefravær

Hjemmebaserte tjenester

8,5% 9,42%
Sykefravær

Institusjonstjenesten

8,5% 8,86%
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap
Hjemmebaserte tjenester

Kostnad

119 552 122 986
​Institusjonstjenesten

Kostnad

69 891 68 698

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester hadde et merforbruk på 3 %, noe som utgjør 3 464 tusen

Årsak til avvik i Hjemmebaserte tjenester:

 • Vakante stillinger i hjemmetjenesten har medført økt bruk av overtid
 • Endring i vedtak hos fire enkeltpersoner, samt tjenester til ny person medførte vesentlig økning i forbruk. Enheten ble ikke tilført ressurser til dette, og vi fant heller ingen steder å dekke det inn internt
 • Økt nye sykepleierstillinger til 100 %
 • Lønnskrav, spesielt fra nyansatte sykepleiere
 • Ekstra lønn til sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere som arbeider ekstra helger i ferieavviklingen
 • Rammen er redusert jevnlig de siste årene, samt større nedtrekk av budsjettramme som følge av mindreforbruk de siste årene

​Institusjonstjenesten

Institusjonstjenesten hadde et mindreforbruk på 2 %, noe som utgjør 1 193 tusen

Årsak til avvik i Institusjonstjenesten:

 • Vi har hatt høyere inntekter enn budsjettert
 • Vakante stillinger ved FSO har medført økt bruk av overtid
 • Pasienter med utfordrende atferd som kommer fra sykehus har medført økt bruk av overtid
 • Innleie av sykehjemslege fra vikarbyrå har kostet 187 000 kr
 • Bruk av vikarbyrå
 • Økt nye sykepleierstillinger til 100 %
 • Lønnskrav, spesielt fra nyansatte sykepleiere
 • Ansatte som tar videreutdanning
 • Ekstra lønn til sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere som arbeider ekstra helger i ferieavviklingen

Tiltak gjennomført for å holde rammen i 2018:

Månedlig økonomioppfølging og gode rutiner for å bruke minst mulig overtid er noen av tiltakene vi har gjennomført. Enheten har sterkt fokus på økonomi, og alle mellomledere blir tett fulgt opp gjennom året.