Forvaltningskontoret

Fakta om enheten - forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret består av enhetsleder og 5 rådgivere/saksbehandler samt 1 merkantil/saksbehandler.

Forvaltningskontoret er kommunens kontaktpunkt overfor sykehus og er kommunes koordinerende enhet. Enheten har delegert ansvar og myndighet for saksbehandling og tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester samt boligtildeling.

En saksbehandler ved forvaltningskontoret har ansvar for administrering av Husbankens ordninger (Startlån, utbedringslån/tilskudd mv), Kommunens skadeforsikringer, salgs og skjenkeløyve, serveringsløyve, gebyr alkoholloven, kontaktperson E-handel og offentlige anskaffelser. Økonomi og ansvar for ordningene ligger hos Rådmann og økonomisjef, og saksbehandler rapporterer direkte dit.

Bilde: Enhetsleder Karin Iversen

Leverte tjenester

Saksbehandlere vurderer og behandler søknader og henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger fortløpende.

Det legges vekt på at innbyggere får koordinerte og helhetlige tjenester på rett nivå til rett tid på rett sted. Brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og målrettet arbeid er sentralt i dette arbeidet.

Saksbehandlere/rådgivere drar på hjemmebesøk og deltar i tverrfaglig samarbeidsmøte i overgangen mellom de ulike tjenestenivåene.

Kommunen har tatt imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus i 2018. Det er registrert to klagesaker på kommunal medfinansiering av utskrivningsklare pasienter

Som en konsekvens av at vi legger vekt på brukermedvirkning, god kartlegging, informasjon og saksbehandling, hadde vi i 2018 få klagesaker.

Viktige hendelser og politiske vedtak som gjelder enheten i 2018:

Boligtildeling:

Kommunestyret vedtok i sak 66/2017 Boligsosial handlingsplan for 2017 – 2020. Den boligsosiale handlingsplanen la opp til en ny måte å jobbe på, en endring av organiseringen rundt tildeling av boliger. Oppgaven ble besluttet lagt til forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenesten. På den måten ønsker en å sikre at en enhet sitter på den samlede oversikten og kompetanse rundt alle kommunale boliger. Det er gjort en omfordeling av ressurser, og den som hadde denne arbeidsoppgaven gikk inn i Forvaltningskontoret sin stab 01.09.2018.

Planprosesser som er i gang - oppfølging av handlingsdel:

  • Arbeid med Boligsosial handlingsplan, rutiner og plan for oppfølging og tverrfaglig samarbeid
  • Arbeidsgruppe for felles Gerica database for Eide og Fræna fram mot Hustadvika 2020
  • Velferdsteknologiens ABC
  • Felles forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester for Hustadvika kommune

Utfordringer

  • Generelt økende forventning fra innbyggere, tjenesteutøvere og tilsette i spesialisthelsetjenesten om rett og krav på kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Forventninger om at kommunen skal løse og ta ansvar for flere oppgaver
  • Flere personer med særlig tyngende omsorgsarbeid bor i eget hjem. Dette gir kommunen ett større ansvar til å tilby nødvendig pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad.
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Holde frister i forhold til saksbehandlingstid

100% 90%

Holde god kvalitet på saksbehandling

Meget god Meget god

Ta imot alle utskrivningsklare pasienter

100% 100%

God samhandling med samarbeidspartner

God God

Gi god rådgivning i forhold til helse- og omsorgstjenesten

Bruke tid på kommunens tjenesteutøvere, samt kommunens innbyggere

God God
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

3% 3,7%

Medarbeiderundersøkelsen:

10Faktor medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i 2017. Arbeidet med å identifisere forbedringsfaktorer, handlingsplan og tiltak er ikke ferdigstilt.
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

8 876 8 652

Avvik fra budsjett: Merforbruk på kr. 76 tusen

Årsak til avvik: Skyldes i hovedsak at budsjetterte merinntekter for 2018 i forbindelse med frikjøp av leder uteble. Ansvar 1470 Torabu hadde merforbruk, ikke reelt budsjett basert på tidligere regnskapstall.