Flyktningetjenesten

Fakta om enheten - flyktningetjenesten

Flyktningtjenesten hadde i 2018 seks ansatte. Foruten enhetsleder har vi boligkonsulent, familiekonsulent/integrering, koordinator for introduksjonsprogrammet og to programveiledere hvorav den ene er jobbspesialist. I tillegg har vi tilkallingsvikarer som assisterer som tolker i barnehagene der det er nødvendig.

Leverte tjenester

2018 bosatte vi 11 flyktninger, såkalte overføringsflyktninger (OFF). Det betyr at de ikke kommer via et asylmottak, men de kommer direkte med hjelp fra UNHCR. Det var to familier fire voksne og sju barn i alderen 1-15 år. Denne type bosettinger er mer arbeidsintensiv da de ikke har liten eller ingen kunnskap om Norge.


«Mitt Intro» Ut over norsk- og samfunnsfag tilbys deltakere i introduksjonsprogrammet tilrettelagt undervisning i grunnleggende ferdigheter én dag i uken i regi av Flyktningtjenesten. Introduksjonslovens § 1 legger grunnlaget for innholdet og målsettingen er at undervisningen skal bidra til at deltakerne får informasjon, kunnskaper og ferdigheter som styrker deres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnsliv og bli økonomisk selvstendig. Undervisningen har følgende hovedemner:

  • Individuell plan
  • Arbeid (JobbIntro)
  • Bolig
  • Økonomi
  • PC/ Internett
  • Samfunn, familie, fritid og inkludering
  • Helse
  • Språk

«JobbIntro» er en del av vårt introduksjonsprogram der vi gir tett oppfølging i jobbsøkerprosessen. Bistår med karriereveiledning, finne jobber de kan søke, skrive CV/søknad, trene til jobbintervju, kontakte bedrifter for jobb/praksis og opplæring i arbeidslivets spilleregler. Følger opp deltakere i introduksjonsprogrammet som har mål om å komme ut i arbeid/utdanning. Finne arbeidsgivere/kurs/utdanning som er aktuell for deltakerne og følge opp underveis i løpet.

Vi følger opp i hele prosessen fra de er helt nye og ikke vet hva de vil gjøre og/eller hvordan arbeidslivet fungere i Norge til de er etablert i jobben og klarer seg på egenhånd. Bruker mye tid i denne prosessen med både felles Jobbintro-undervisning, individuelle samtaler, praktisk veiledning og oppfølging ute hos arbeidsgiver. Samarbeide med Skole og NAV.

I løpet av 2018 har vi hatt kontakt med 28 arbeidsgivere som har tilbudt språk/arbeidspraksis og mange har endt opp med arbeidskontrakter.

Fra «Intro» til videregående skoler De som ønsker å gå på VGS må jobbe målrettet i introduksjonsprogrammet fordi de må lære seg både norsk og engelsk for å kunne klare seg i skoleløpet videre. Jobben som programveileder innebærer å veilede deltakerne til hvilke studier de kan søke på og systemforståelse. Vi har tett samarbeid med videregående skoler både i Fræna og Molde for å sørge for at alle får skoleplass. Den største utfordringen er at de som er over 25 år stiller bakerst i øen for å få skoleplass.

Resultat i 2018

Det var 59 deltakere i introduksjonsprogrammet for Fræna og Eide i 2018. Av disse avsluttet 25 og hele 92% av alle deltakere gikk over til skole eller arbeid. Dette er langt over nasjonal målsetting som er på 70% og en klar forbedring fra 2017 der vi hadde måloppnåelse på 70%.

Boliger

Ved bosetting av flyktninger er det viktig å skaffe boliger og følge opp fra A-Z. Klargjøring innen de ankommer med møbler, hvitevarer etc. Følge opp vedlikehold, bo-oppfølging, brannsikkerhet, renovasjon mm.

Boligkonsulent har i 2018 hatt ansvar for oppfølging av 39 boliger i kommunene, dette har vært en blanding av kommunale og private avtaler. I 2018 har vi hatt som satsingsområde at de enkelte inngår private leiekontrakter med utleier.

Eide kommune deltok også i «Trygg hjemme» prosjektet via Molde brannvesen og det har vært ekstra fokus på dette og alle boligene vi disponerte i eide Kommune fikk komfyrvakt og nye brannvarslere.

Tilgangen på boliger har vært tilfredsstillende i 2018.

Integreringsarbeid

Bosettinger de siste årene har i hovedsak vært familier, herav ca 35 barn. Der barn og foreldre møtes er det gode integreringsarenaer både i skole og på fritid. Vi har hatt fokus på at alle barn skal delta i en fritidsaktivitet. Ved utgangen av 2018 kan vi fastslå at alle barna, med unntak av de aller minste, hadde en eller flere aktiviteter de deltok i.

Flyktningtjenesten har også stilt personale og transport til rådighet der det er arrangementer som Barnas Turdag o.l.

Frivillig arbeid er en viktig faktor i integreringsarbeidet. Vi har frivillige som deltar med leksehjelp, trafikkopplæring, språkkafe, besøksvenner. I samarbeid med Røde Kors deltar vi i «Habil prosjektet» der vi deler en bil til øvelseskjøring med Vestnes kommune. Her er det mange som er blitt habile sjåfører og fått førerkort etter en stor frivillig innsats.

Samarbeid med andre kommunale tjenester

Flyktningtjenesten har godt samarbeid med skolene, det er en innføringsklasse ved Haukås skole der alle begynner for å lære språk. Avhengig av den enkeltes fremgang overføres de til sine respektive klasser/skoler.

Helsestasjon er en viktig samarbeidspartner. Helsesøster har en ettermiddag i uken «drop in» der hun er tilstede i våre lokaler. Dette har vært en viktig del av vårt psykososiale tilbud. Mange har sett og opplevd ting innen de kommer hit som de over tid trenger hjelp til å bearbeide. Her er helsesøster uvurderlig.

Opplæringssenteret har ansvar for norsk og samfunnskunnskaps undervisning i Introduksjonsprogrammet 20 uketimer.

Det er en samarbeidsavtale mellom NAV, Opplæringssenteret og Flyktningtjenesten. Det avholdes regelmessige møter der overordnede saker diskuteres.

Viktige hendelser og politiske vedtak som gjelder enheten i 2018:

Fra 01.01.2018 ble avtalen om vertskommune for Eide iverksatt.

Forbedringer gjennomført i 2018:

Vi er i en prosess med nedbemanning. På grunn av nedgangen i ankomster av flyktninger så gir det seg utslag i at kommunene blir anmodet om å bosette færre flyktninger. Det resulterte i en halvering av bosettinger i 2018 for Fræna sin del og Eide ble ikke anmodet om å bosette. Det resulterte i at vi måtte begynne forberedelser til nedbemanning i enheten.

Planen er at vi fra 01.06.2019 skal ha tre stillinger i enheten.

Kvalitet

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Nærvær/trivsel

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5% 2,76%

Medarbeiderundersøkelsen

Pga uro vedrørende nedbemanning så har vi ikke tatt fatt på dette arbeidet.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap