Organisering og årshjul

Politisk organisering

Hustadvika kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen.

Kommunestyret i Hustadvika består av 37 representanter, og det er 8 politiske partier representert i kommunestyret. Ordfører er Tove Henøen.

Politisk representasjon i Hustadvika kommunestyre i perioden 2019-2023

Politisk representasjon i Hustadvika kommunestyre i perioden 2019-2023

Parti Antall representanter
Senterpartiet 16
Arbeiderpartiet 7
Høyre 5
Fremskrittspartiet 4
Kristelig folkeparti 2
Miljøpartiet de grønne 1
Venstre 1
Sosialistisk venstreparti 1

Hustadvika kommune har formannskapsmodellen som styringsform, der en i tillegg til formannskapet har tre hovedutvalg:

  • Helse, sosial og omsorg
  • Oppvekst, kultur og kunnskap
  • Teknisk, miljø og næring

Administrativ organisering

Kommunedirektør Per Sverre Ersvik er kommunens øverste administrative leder, og har ansvar for at virksomheten drives innen de rammer som kommunestyret bestemmer.

Hovedoppgavene for kommunedirektøren er strategisk ledelse og planlegging, oppfølging av politiske vedtak, organisasjonsutvikling og samordning av kommunens virksomhet, oppfølging av enhetslederne, informasjon, beredskap, prosjektarbeid, oppfølging av de enkelte tjenesteenheter samt samarbeid med de politiske utvalgene, politikere og samarbeidspartnere utenfor kommunen.

Kommunen er organisert med resultatenheter som har ansvar for alle tjenester ut mot innbyggerne. I tillegg er felles stabs- og støttefunksjoner som økonomi, IKT, personalarbeid, politisk sekretariat, arkiv, m.v. dekt opp sentralt.

Kommunedirektøren og de tre kommunalsjefene utgjør kommunens sentrale ledelse, og sammen med økonomisjef og personalsjef utgjør dette kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Årshjulet for 2022

Årshjulet for Hustadvika kommune viser de viktigste milepæler i arbeidet gjennom året med budsjett, rapportering og regnskap. Årshjulet viser både når saker fremmes til politisk behandling og de viktigste administrative prosesser i denne forbindelse.

Illustrasjonen under viser når årsregnskapet og årsrapporten for foregående år blir behandlet, når de to tertialrapportene vil komme opp og når det er planlagt gjennomført dialogmøte. I siste tertial av året blir budsjettet for neste år behandlet.