Kommunedirektør

Kommuneområdet Kommunedirektør

Kommunedirektørens sitt rammeområde dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, og en lønn- og personalavdeling, servicetorg og arkiv.

Fagstaben består av informasjonsrådgiver, kommuneplanlegger, rådgiver folkehelse og næringskonsulent, og rådgiver for kvalitet og utvikling.

Kommuneadvokaten er organisatorisk direkte underlagt kommunedirektøren, og rapporterer i administrative spørsmål til denne.

IKT blir ivaretatt gjennom en avtale med ROR IKT. ROR IKT er ansvarlig for drift og utviklingsarbeidet på de digitale løsningene kommunen benytter seg av, i samarbeid med fagmiljøene.

Kommunedirektørens stab

Fagstaben består av informasjonsrådgiver, kommuneplanlegger, rådgiver folkehelse og næringskonsulent, og rådgiver for kvalitet og utvikling. Kommuneadvokaten er organisatorisk direkte underlagt kommunedirektøren, og rapporterer i administrative spørsmål til denne. Kommuneadvokatens rådgivning og prosedyre utøves på uavhengig faglig grunnlag innenfor rammen av advokatforskriften og advokatetiske prinsipper.

Informasjonsrådgiveren har ansvar for kommunens informasjonsarbeid utad og i forhold til ansatte. Informasjonsrådgiveren er også rådgiver ovenfor alle i organisasjonen når det gjelder formidling av informasjon. Eksempel på oppgaver er hjemmeside, kommunens Facebook-profil, intranett for ansatte og kommuneavis til innbyggerne.

Kommuneplanleggeren har ansvar for det helhetlige plansystemet i kommunen, som skal fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Hustadvika kommune skal ha et plansystem som ivaretar kommunen som samfunn og organisasjon. Hustadvika kommune skal følge opp kommunal planstrategi som sikrer prioritering av hvilke planer som er viktige å gjøre når, og hvordan. I tillegg skal kommunen ha en kommuneplan, som er det overordnete styringsdokumentet for Hustadvika kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen hos oss og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Hustadvika.

Rådgiver folkehelse skal sørge for at kommunen driver et systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid der krav til kommunen i henhold til folkehelseloven er ivaretatt. Gjennom utarbeidelse av oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, legges det til rette for at politikere og administrasjon enes om en felles retning for en bærekraftig og helsefremmende samfunnsutvikling for Hustadvika kommune og i samarbeid sørge for at det settes av midler slik at prioriterte tiltak styrkes og har ressurser til å gjennomføres.

Næringskonsulenten er kommunens kontakt ut mot næringslivet og arbeider for økt verdiskapning ved hjelp av et sterkt samarbeid og tett dialog. Hustadvika skal være et attraktivt reisemål og satsing på tiltak fra masterplan reiseliv er sentralt. Gjennom tilrettelegging av attraktive næringsområder og salg av næringstomter bidrar kommunen til vekst i næringslivet. Verdiskapning lokalt gjennom økt samarbeid i blå- grønn næring er viktige fokusområder og det arbeides for å skape vekst i kystfisket i tillegg til nye blå næringer med blikk mot bærekraft. Næringskonsulenten er kommunens kontaktperson i havne- og farvannssaker. Kommunen har mål om å bli et fyrtårn for bærekraftig matproduksjon gjennom en rekke tiltak innen blå- grønn næring. Formidling og forvaltning av kommunalt næringsfond er med på å styrke vilkårene for nye etablerere i en viktig fase. Hustadvika kommune er en attraktiv kommune med et moderne og diversifisert næringsliv i stadig vekst.

Rådgiver for kvalitet bistår ledelsen i å videreutvikle kommunens helhetlige kvalitetssystem. Systemet skal sikre at innbyggerne i kommunen opplever forutsigbarhet og trygghet ved at tjenestene de mottar er i samsvar med myndighetskrav, vedtak, retningslinjer og definert kvalitet.

Leverte tjenester og viktige hendelser i 2022:

Kommunedirektørens fagstab bistår kommunedirektøren og hans ledergruppe med saksbehandling og rådgivning.

Planarbeid:

Fagstaben har ansvar eller er bidragsyter for utarbeidelse av flere tema og fagplaner i kommunen. Det gjelder handlings- og økonomiplanen (HØP), boligplanen, handlingsplan mot vold i nære relasjoner, trafikksikkerhetsplanen, klima-, energi- og miljøplanen, interkommunal sjøarealplan og kommuneplanens arealdel. I tillegg har staben vært involvert i utarbeidelsen av plan for helse og mestring og oppvekstplanen.

Folkehelse:

 • Rusgruppe: 6 møter i 2022 + 1 møte i en mindre arbeidsgruppe som planlegger foreldremøter.
 • Tverrfaglig søknad om midler til tiltak som forhindrer utenforskap. Fått midler til å gjennomføre gratis sommerskole, videreføre Kontantkasse, midler til BUA, midler til etablering og drift av ungdomsklubb og til sommerjobb for ungdom. Gjennomført i 2022. Midler tildelt også for 2023.
 • Deltakelse i planarbeid: Oppvekstplan, Helse og velferdsplan, Boligplan, plan for forebygging av selvmord.
 • Deltakelse i kommunale og regionale samarbeidsfora for å innfri krav om langsiktig og systematisk folkehelsearbeid i hele kommunen.
 • Drift av to Aktiv på dagtid grupper – tirsdager og torsdager på Eide.
 • Barnas representant i plansaker
 • Gjennom tverrfaglig samarbeid i Rusgruppen, ble Flerfaglig råd opprettet i 2022

Informasjon:

 • www.opplevhustadvika.no siden ble lansert. Denne siden har vært etterspurt i lengre tid av lag og organisasjoner i Hustadvika. Her er alle representert, med informasjon om laget/organisasjonen og hvem som er kontaktpersoner. Siden er laget for innbyggerne i Hustadvika, potensielle tilflyttere og for dem som besøker oss. Siden har også oversikt over alle aktiviteter, nærmiljøanlegg, turer, butikker, reiselivsaktører med mer som finnes i kommunen vår. Aktørene kan endre innholdet selv, eller sende informasjon til kommunen og vi oppdaterer.
 • Tilgjengelighetserklæring: I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring på uustatus.no, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder fra 1. februar 2023. Hustadvika kommune har fått disse på plass innen fristen, men må i 2023 jobbe med å få rettet opp i brudd på kravene. Tilgjengelighetserklæringen viser status for universell utforming på nettstedet. Mer og mer informasjon er bare tilgjengelig digitalt, og det stiller strengere krav til leverandører og innholdsprodusenter slik at blinde og svaksynte skal få riktig informasjon og få den riktig opplest.
 • Oppdatering av nettsider, intranett, publisere saker på sosiale media (Facebook og Instagram)
 • 4 utgaver av kommuneavisa ble utgitt i 2022

Næringsutvikling:

Næringsrettet arbeid

For å bli kjent med flere av virksomhetene i Hustadvika, var det gjennomført omtrent 12 større og mindre bedriftsbesøk gjennom 2022. Formålet med disse møtene er å etablere kontakt med bedriftene, lytte til synspunkter og behov og ellers gjensidig informasjonsutveksling. Bedriftene gir uttrykk for at dette er en svært nyttig og ønsket møteplass og det har vært nyttig å bruke også denne arenaen for å få innspill til planarbeid og reiselivssatsing i kommunen.

Det har i tillegg til dette, også vært en rekke befaringer og møter med ulike næringsaktører for å bidra til å finne gode løsninger for framtidig næringsutvikling. Vi har deltatt på blant annet Nor Fishing i Trondheim og Bli med hjem messe i Oslo og Trondheim, samarbeidet med næringsforumet for å arrangere samlinger og trekke mennesker tilbake til hjemkommunen. Å synliggjøre seg ute har medvirket til at en har kommet enda tettere på næringslivet og sørget for å få på plass et godt samarbeid.

Næringsrettet støtte

For 2022 ble det tildelt om lag 1 million kroner gjennom næringsfondet til ulike etableringer, prosjekter og næringstiltak i kommunen.

Næringstomter og etableringer

Det er en tydelig økt interesse for etablering i kommunen, som vi er veldig glade for. En pågående arealplanprosess har medvirket til at mye av tiden har gått til planlegging av framtidig næringsområder, samtidig som det har vært arbeidet med å ferdigstille regulerte næringsområder. Vi arbeider for å ha tilgjengelige tomter i alle delene av kommunen og for å få på plass områder som er attraktive for etablering i framtida. Satsing på reiseliv er også med på å øke interessen for etablering i kommunen, nettverk for reiseliv og revitalisering av kommunalt landbruksråd har kommet til i løpet av året. Kommunen har også rettet fokus mot ungdomsfiske og samarbeider med flere aktører for å bedre forutsetningene for kystfisket. Kommunen har gjennomført reguleringsplan for rundkjøring i Holamyra sammen med vedtak om spleiselag og økonomisk forskuttering av investeringen. Dette åpner for en videre utvikling av det populære næringsområdet i Malmefjorden. Det er også fokus på etablering av Cowork på flere steder i kommunen.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Planarbeid:

Det kommunale ansvarsområdet er mangfoldig og planproduksjonen ofte omfattende fra samfunnsutvikling til kommunen sin drift og tjenesteområder. Kommunal planlegging skal tilrettelegge for å utvikle kommunesamfunnet og avklare hvordan arealene i kommunen kan brukes. Planleggingen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Planprosesser er tidkrevende, og det er høye krav til medvirkning og involvering. Den vedtatte kommunale planstrategien er ambisiøs, så det er viktig med effektive prosesser. Prioritering av planressursene er viktig, samt rett organisering, kompetanse, involvering, og måten konkrete planprosesser gjennomføres på.

Hustadvika kommune begynner å få på plass gode sammenhenger i det kommunale plansystemet, fra kommuneplanens samfunnsdel, videre gjennom de ulike tema og fagplanene og den endelige prioriteringen i kommunens handlings- og økonomiplan (HØP).

Folkehelse:

Ny oversikt over folkehelsen skal leveres før arbeidet med planstrategien fullføres. Årsakssammenhenger og konsekvenser må utredes før nye mål og tiltak for kommunen utarbeides som følge av oversiktsarbeidet. Nye samarbeid må etableres og gamle vedlikeholdes for at kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen har. Dette gjelder både for utvikling, planlegging, medvirkning, forvaltning og tjenesteyting.

Informasjon:

 • Sterk økning i Facebook-annonsering for å rekruttere nye medarbeidere til ledige stillinger i kommunen. Dette ser vi har god effekt i mange ulike type stillinger. Her kan vi styre målgruppe for annonsen og i hvilket geografisk område annonsen skal vises.
 • Oppdaterte nettsider på www.hustadvika.kommune.no gir innbyggerne våre god informasjon om alle kommunale tjenester
 • Med www.opplevhustadvika.no får vi også gitt god informasjon om andre viktige områder som ikke går på kommunale tjenester, men som er nyttig for innbyggerne våre å være kjent med.
 • Endring av de politiske saksframleggene våre gir nå de som leser sakene en kort oppsummering om hva saken dreier seg om. Dette er med på å fremme og legge til rette for politisk deltakelse, medvirkning og demokratiforståelse i alle aldersgrupper og samfunnslag.


Økonomiavdeling

Økonomiavdelingen har 7 årsverk og er ansvarlige for budsjett, regnskap, innfordring og økonomirapportering. I tillegg har avdelingen ansvar for innkjøp og eiendomsskatt.

Leverte tjenester i 2022:

Avdelingen leverer tjenester innen regnskapsførsel, innfordring, økonomistyring, likviditetsstyring og budsjettarbeid. I tillegg har avdelingen ansvar for utskriving, fakturering og innfordring av eiendomsskatt samt innkjøp.

Viktige hendelser i 2022:

Rapportering investeringsprosjekt er på plass, men vi forbedrer rutinene fortløpende og ser at vi må bedre rutinene og gjennomføre mer opplæring.

Det er inngått flere nye rammeavtaler i 2022. Vi nevner avtale om strømleveranse med Wattn AS. De er ny strømleverandør fra 2023.

Ny alminnelig taksering av eiendommene i kommunen ble påbegynt i 2021 og fullført 1. mars i 2022.. Dette gjelder ikke eiendommer som har skatteetatens formuesgrunnlag. Det kom inn 59 klager. Alle klagesaker er behandlet i 2022 og alle er avklart.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Avdelingen har utarbeidet tre ROS analyser i 2022. Det er på områdene økonomiforvaltning, finansforvaltning og innkjøp.

Måloppnåelse

Økonomirapportering og oppfølging av investeringsprosjekt har hatt fokus i 2022, men arbeidet med forbedring må fortsette i 2023.

Det er gjennomført flere opplæringsøkter for enhetsledere og prosjektledere med fokus på periodisering og rapportering. Nye enhetsledere får opplæring i økonomistyring og rapportering. Det er fremdeles et stort forbedringspotensial på dette området.

Flere rutinebeskrivelser og tre ROS analyser er lagt inn i Compilo.

Lønn- og personalavdeling, servicetorg og arkiv

Leverte tjenester i 2022:

Lønn- og personal består av fire ansatte hvor to i hovedsak arbeider med lønn og to med personal- og organisasjonsutvikling. Lønn- og personal driver veiledning til ansatte og ledere innen lønnsspørsmål, pensjon og ansettelsesforhold i tillegg til utbetaling av lønn og godtgjørelser. En viktig del av arbeidet er å utøve lederstøtte i personalsaker, sykefraværsoppfølging og rekruttering. Lønn- og personal har også tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Servicetorget har fem ansatte i fem årsverk. Servicetorget er kommunens førstelinje, både ved fysisk oppmøte på rådhuset og telefonkontakt. I tillegg er servicetorget er også politisk møtesekretariat for kommunens politiske råd og utvalg og har ansvaret for valggjennomføring. I tillegg har servicetorget også ansvar for blant annet startlån, tilskudd, bostøtte, ledsagerbevis, salgs- og skjenkebevillinger, borgerlige vielser, telefoni og utfører oppgaver for arkivtjenesten og lønn og personal.

Arkivtjenesten har to ansatte fordelt på to årsverk. Arkivtjenestens løpende oppgave er å ivareta dokumentasjon som kommer inn til og blir sendt ut av kommunen. Det skal sikres god flyt av dokumentasjon til rette vedkommende til rett tid, rettighetsdokumentasjon for innbyggere og virksomheter skal ivaretas og det skal sørges for at kommunen i sitt arbeid ivaretar blant annet god forvaltningsskikk og offentlighetsprinsipp.

Arkivtjenesten arbeider også med å ivareta personopplysninger, og bistår med veiledning innad i organisasjonen i personvernlovgivningen

Viktige hendelser i 2022:

Lønn og personal: Våren 2022 startet vi opp arbeidet med overordna kompetanseplan for Hustadvika kommune. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra personal, fagpersoner fra oppvekst, helse og teknisk samt tillitsvalgte. Det er også opprettet arbeidsgruppe for de underliggende kompetanseplanene innen oppvekst og teknisk. Helse og velferd ferdigstilte sin kompetanseplan i 2022. Målet med kompetanseplanene er å få avklart hva slags kompetanse vi har behov for i kommunen framover, og hvordan vi skal skaffe oss denne kompetansen. Den overordnede kompetanseplanen vil ferdigstilles våren 2023.

Servicetorget: Startet arbeid med universell utforming og tilgjengelighet for å få på plass tilgjengelighetserklæringer.

Arkiv: Større endringer i personalet, mot siste halvdel av 2022, har ført til fokus på å ivareta arkivtjenestens daglige oppgaver som beskrevet i avsnittet ovenfor.

I første halvdel av 2022 fikk man likevel gjennom målretta arbeid gjort klart noen hyllemeter med eldre og avslutta papirarkiv som nå er deponert hos Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Lønn og personal: Den største utfordringen i 2022 har vært arbeidet med å få ned sykefraværet i organisasjonen.

Arkiv: Økt tilrettelegging for digital kommunikasjon mellom kommunen og dens innbyggere/virksomheter, og slik gjøre kommunen tilgjengelig 24/7 i økende grad gjennom økt selvbetjening gjennom å tilgjengeliggjøre søknadsløsninger og mulighet for at innbyggerne kan signere dokumenter digitalt. Dette er godt tatt imot av innbyggere og virksomheter i Hustadvika, og blir i stor grad benyttet. Det er en reduksjon i antall dokumenter levert i papirformat, og vi erfarer at de fleste benytter i større grad de digitale løsningene våre.

Reduksjon av stillinger samt store endringer i personalgruppen har gjort det dels utfordrende å få jobbet målrettet med utviklingsarbeid innenfor fagområde. Det har vært nødvendig å fokusere på daglig drift og jevnlig journalføring for å ivareta kommunen sitt ansvar knyttet til god forvaltningsskikk og offentlighetsprinsipp.

Måloppnåelse

Lønn og personal: Vi har jobbet godt med generell lederstøtte samt veiledning i bruk av de digitale løsningene innenfor lønns- og personalområdet. I tillegg har vi jobbet med sykefraværsoppfølging, rekruttering og nedbemanning/ombemanning.

Servicetorget: Tilstrekkelig tilgjengelig for publikum, fleksibel og utfører rask saksbehandling av høy kvalitet. Jobber for åpne beslutningsprosesser ved å legge til rette for at innbyggere og politisk oppnevnte organ får medvirke.

Arkiv: På tross av utskifting av hele arkivtjenesten i løpet av året, har en greid å drifte tjenesten og å holde restansene nede.