Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2022 endte med et positivt resultat på 36,0 (55,4) mill. kroner. Det er 38,9 (50,9) mill. kroner bedre enn revidert budsjett og utgjør 2,64 (4,6) % av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting er et netto driftsresultat på 1,75% som utgjør 24 mill. kroner.


Viktige momenter ved vurdering av årets resultat:

  • Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,2 (23,1) mill. kroner for 2022. Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Rammeområdene ble tilført 41,9 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2022.
  • De statlige overføringene i forbindelse med pandemien har dekt inn økte utgifter og tapte inntekter for kommunen i 2022. Overføringene utgjør samlet om lag 20 mill. kroner. Skatteutjevningsmidlene kommer via rammeoverføring fra staten og har en merinntekt på 7,2 mill. kroner i 2023.
  • Skatteinntektene har gitt kommunen en merinntekt på 18,4 (25,4) mill. kroner. Storparten av denne inntektsøkningen kom på slutten av året.
  • Renteutgiftene har vært noe lavere enn forventet og gir en mindreutgift på 1,9 mill. kroner. Rentenivået ble omtrent som budsjettert på slutten av året, men låneavtalene og våre renteswapper har gitt en forsinkelse i når høyere rentenivå slår inn.
  • Avkastning på plasserte midler har i 2022 gitt et bokført tap på 3,1 mill. kroner. Renteinntektene er hele 5,4 mill. kroner høyere enn enn budsjettert.
  • Pensjonsutgiftene ble 5,5 mill. kroner lavere enn forventet. Dette skyldes nye beregninger fra KLP og SPK mottatt i slutten av september 22.

Det er viktig å poengtere at merforbruket på rammeområdene gir kommunen utfordringer inn i det nye året på tross av et godt regnskapsresultat i 2022. Dette skyldes at det ikke er forventet ekstra inntekter på skatt eller overføringer som følge av Covid 19 i 2023.


Tabellen under viser sammenligning mot andre kommuner. Dette er tall på kommunekonsern og vil derfor avvike noe fra kommunens egne tall.

Netto driftsresultat % - sammenlignet med andre kommuner

Utvikling netto drifsresultat i prosent av driftsinntekter