Ordførerens kommentar

Også i år viser årsrapporten for Hustadvika kommune at vi har et netto driftsresultat på 36,0 millioner. Vi har nå totalt 133,5 mill. kroner på disposisjonsfond.

Det kan virke litt rart at kommunen går med et slikt overskudd samtidig som vi må kutte i drift. Den enkle forklaringen på det er at vi til tross for overskudd fortsatt har et merforbruk på rammeområdene.

Driftsnivået må ned, og det er derfor viktig at vi fortsetter arbeidet med å finne balansepunktet mellom ordinære inntekter og utgifter slik at vi får en bærekraftig drift av kommunen. Vi er også helt avhengig av å ha et stort disposisjonsfond som trygger økonomien i forhold til utforutsatte kostnader, økning i renter osv. slik at vi sikrer kommunens drift. Det er ikke mer enn 8 år siden Fræna kom ut av Robek og kun 2 år siden Eide var der. Vi er derfor veldig stolt over den gode økonomistyringen som vi har hatt de to siste periodene. Det gjør oss rustet for å imøtekomme investeringene de neste årene. Blant annet skal vi investere 600-800 millioner i pleie- og omsorg sektoren.

Vi har hatt befolkningsvekst i Hustadvika også i 2022, men det fødes færre barn og flere blir eldre, slik at vi nå for første gang har et fødselsunderskudd. Det vil kreve at vi dreier mer av driftsmidlene våre fra oppvekst til helse og omsorg. Det vil utfordre oss i forhold til arbeidskraft, spesielt i pleie og omsorg, og derfor er det viktig at vi allerede nå benytter det handlingsrommet vi har.

Vi har allerede startet planlegging av et Demens senter på Eide og et Helse og rehabiliteringssenter i Elnesvågen. I tillegg skal det investeres i flere omsorgsleiligheter både på Farstad og etter hvert på flere tettsteder i kommunen vår. Vi trenger flere boformer for de som er for friske til å bo på institusjon og de som er for syke til å bo hjemme.

Regjeringen legger i disse dager fram forslag til ulike typer tilskuddsordninger som gjør at kommunen får mulighet for å tilrettelegge flere alternative boformer for både eldre og andre med særskilte behov.

Frivilligheten er stor, og vi stiller opp for andre i Hustadvika. I 2022 har vi tatt imot 135 flyktninger, og vi skal ta imot 130 nye i 2023. Det kan også dessverre se ut til at krigen i Ukraina fortsetter, og at vi i de neste årene også må bistå. Dette legger press på boligmarkedet og vi må derfor sørge for å tilrettelegge flere boliger også for unge.

Vi har fått gjennomført flere gode kommunale prosjekter i 2022. Ikke minst for næringslivet har det vært viktig at kommunen har realisert en del av de planlagte investeringene. Familiens Hus er snart ferdigstilt. Eide har fått nytt bibliotek og til våren flyttes biblioteket fra Fræna hallen til Elnesvågen sentrum. Det er også gjennomført en del vedlikehold blant annet på Fræna hallen og Eidehallen. Kommunens bidrag har også vært betydelig i trafikksikkerhetstiltak som for eksempel gangveg Tornes – Kjørsvik, og i 2023 blir det endelig rundkjøring i Holamyra! I tillegg skal vi starte bygging av Kulturskolen skal til våren, samt at vi skal bygge ny skole på Eide og ny brannstasjon i Elnesvågen.

Vi har fortsatt arbeidet med å legge til rette for attraktive boligområder og gode oppvekstmiljø for barn og unge i hele kommunen vår, og jeg er spesielt glad for at vi også i 2023 har satt av midler til ungdomskoordinator, MOT, styrking av frivilligsentralen, mer aktivitet i ungdomsklubbene, samt mer midler til arbeidet med psykisk helse. Det skal være godt å bo i Hustadvika enten du er barn, ung, voksen eller eldre.

Tove Henøen

ordfører

Til tross for den krevende perioden vi har vært inne i, så har samtlige enheter jobbet hardt for å levere gode tjenester til innbyggerne innenfor sine rammer.

Tove Henøen
Ordfører i Hustadvika kommune