• Forside
  • Kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap 2022

Kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap 2022

Hustadvika kommune har mottatt kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap for 2022. Dette ble vedtatt i kontrollutvalgsmøte 03.05.2023.

​Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2022 – Hustadvika kommune

Kontrollutvalget har i møte den 03.05.2023 behandlet:

- Årsregnskapet 2022 for Hustadvika kommune som er avgitt av kommunedirektør den 22.02.2023.

- Årsberetningen 2022 for Hustadvika kommune som er avgitt av kommunedirektør 04.04 2023.

- Foreløpig revisjonsberetning, datert 17.04.23.

- Revisjonsberetning 2022, datert 26.04.2023.

- Rapport fra revisors årsoppgjørsrevisjon 2022, datert 26.04.23.

Revisor har i revisjonsberetningen ikke gitt bemerkninger til årsregnskapet eller årsberetningen.

Kommunen hadde i 2022 et netto driftsresultat på kr 35 973 306.

Med bakgrunn i kontrollutvalgets grunnlagsdokument og økonomiske analyser, vil kontrollutvalget peke på at dagens driftsnivå er for høyt til å ivareta den økonomiske handleevnen over tid.

Kontrollutvalget mener at årsberetningen i det alt vesentlige etterkommer og beskriver det kommuneloven forutsetter i § 14-7.

Ut over det som er nevnt i denne uttalelsen, og det som går frem av saksframlegget med vedlegg til kontrollutvalget, har ikke kontrollutvalget merknader til Hustadvika kommunes årsregnskap og årsberetning for 2022.

Med bakgrunn i kontrollutvalgets kontrollaktiviteter rettet mot økonomiforvaltningen, revisjonsberetningen, rapport fra årsoppgjørsrevisjonen og etter en samlet vurdering, anbefaler kontrollutvalget at årsregnskapet og årsberetningen til Hustadvika kommune for 2022 blir godkjent slik det foreligger.