• Forside
 • Kommuneplanen for Hustadvika kommune

Kommuneplanen for Hustadvika kommune

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 er kommunens felles, overordnede og helhetlige plan. Kommuneplanens samfunnsdel definerer de målsettinger Hustadvika kommune som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler styrer etter. Planen er viktig for utvikling av kommunen de neste 12 årene. Her legges grunnlag for en positiv utvikling i Hustadvika kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet den 17. september 2020 (PS 70/2020), med de forslag som kom frem og vedtatt i møtet.

Enkelte temaer går på tvers av tjeneste- og fagområder, og er sentrale for kommunens utvikling. Disse gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer, og må tas hensyn til i all planlegging. Gjennom å samles om en felles forståelse av hva samfunnet vårt er, og hva det skal være framover, kan vi jobbe målrettet mot dette i ulike sammenhenger. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og er retningsgivende for administrasjonens anbefalinger overfor kommunestyret, og for kommunestyrets valg av løsninger og tjenester til innbyggere i planperioden. Samfunnsdelen danner grunnlaget for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen har seks gjennomgående hensyn: folkehelse, klima og miljø, areal, likeverd, innovasjon og beredskap. Dette er temaer som går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene, og er sentrale for kommunens utvikling. De gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging. Kommuneplanen har 8 hovedmål, flere delmål og en rekke strategier. De er gruppert i følgende innsatsområder:

 1. Samfunnsutvikling
 2. Arbeid og næring
 3. Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv
 4. Helse
 5. Oppvekst
 6. Samferdsel og infrastruktur
 7. Natur og miljø
 8. Kommuneorganisasjonen

Hvert av innsatsområdene har et hovedmål som blir brutt ned til delmål – «slik vil vi ha det», og strategier – «slik gjør vi det».

Hovedmål:

 1. Hustadvika kommune er et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet, og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet. Kommunen legger til rette for bo- og blilyst!
 2. Hustadvika kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting
 3. Hustadvika kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt og stimulerer til deltagelse. Frivilligheten er en betydningsfull og høyt verd­satt bidragsyter i lokalsamfunnet. Hustadvika kommune ivaretar vår felles kulturarv
 4. Innbyggerne i Hustadvika kommune opplever mestring og livskvalitet i hverdagen, samt kvalitet på kommunens helse-, sosial og omsorgstjeneste
 5. Barn og unge i Hustadvika kommune har en trygg, sunn og utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv
 6. Hustadvika kommune har en fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem som er brukervennlig og miljøvennlig
 7. Hustadvika kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig, og fører en bærekraftig arealpolitikk der miljøbevisst adferd preger samfunnet
 8. Hustadvika sin kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver

Samtlige mål i kommuneplanens samfunnsdel er med hensikt skrevet i nåtid; som en beskrivelse av situasjonen slik vi har en ambisjon om at Hustadvika kommune skal være!

Plansystemet i Hustadvika kommune

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Hustadvika kommune kommune skal kunne ta vare på sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena. God styring av virksomheten skal ta vare på både de folkevalgte sitt ansvar for strategisk styring og prioritering, og kommunedirektøren sitt ansvar for å sette i verk politiske vedtak.

Plansystemet som skal legge til rette for politisk styring og administrativ oppfølging: