Rammeområdene

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,2 (23,1) mill. kroner for 2022.

Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene.

Per 30.04.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 51 mill. kroner. Per 31.08.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 28 mill. kroner. Det var da gjennomført en betydelig revidering av budsjettet. Rammeområdene ble tilført 41,9 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2022. Ved rapportering 31.10.2022 viste prognosen et forventet merforbruk på 32 mill. kroner. De siste månedene har situasjonen endret seg betydelig bl.a. som følge av tilskudd fra Integreringsdirektoratet og betydelig reduserte utgifter på oppvekst felles. Fellesutgifter pensjon har også fått en betydelig merinntekt. Nå i årsavslutningen er det endelige resultatet (merforbruk) som vist under på 8,2 mill. kroner.

Rapportering per 31.08. som viser et forventet merforbruk på 28 mill. kroner er den siste rapportering som gikk helt frem til kommunestyret. Avviket mellom dette beløpet og endelig resultat utgjør 20 mill. kroner. Hvis vi korrigerer for pensjon som ikke var kjent per 31.08. og det samme for rammeområdet Helse og velferd felles (integreringsenheten), blir avviket redusert til 2 mill. kroner. Selv om det er store avvik mellom rammeområdene viser dette at samlet var rapporteringen rimelig god.

Sum utgift på rammeområdene 954,1 (915,6) mill. kroner i 2022.


Rammeområder 2022 - med avvik i forhold til budsjett

Avvik rammeområdene 2022

Avvik rammeområdene 2022

Regnskap 2022 Rev. Budsjett 2022 Oppr. budsjett 2022 Avvik
Politisk styring 6 429 7 181 6 196 752
Kommunedirektør 53 699 52 394 52 094 -1 305
Samfunnsutvikling 18 801 18 654 17 704 -147
Familiens hus 107 334 102 288 91 825 -5 046
Oppvekst felles 103 268 112 955 112 305 9 687
Kommunale barnehager 59 123 56 231 54 741 -2 892
Skoler 183 279 178 690 171 180 -4 589
Helse og velferd - felles 2 825 15 267 15 182 12 442
Helse og mestring 46 007 44 183 37 731 -1 824
Hjemmebaserte tjenester 59 833 56 548 53 738 -3 285
Institusjoner og omsorgsleiligheter 115 462 111 874 109 564 -3 588
Bo og habilitering 111 201 109 762 108 832 -1 439
NAV 17 212 15 404 15 319 -1 808
Kommunalteknikk -1 125 -2 723 -4 293 -1 598
Bygg og eiendom 45 724 42 741 37 813 -2 983
Plan og byggesak 8 437 3 922 3 602 -4 515
Brann og beredskap 14 231 12 038 10 975 -2 193
Landbruk og miljø 2 353 2 947 2 931 594
Fellesutgifter pensjon -26 035 -20 500 -20 500 5 535
Sum 928 058 919 856 876 939 -8 202
Tabellen over viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2022. Kommentarer til de enkelte rammeområdene ligger under "Avvik driftsregnskapet"