Lånegjeld

Lånegjelden utgjør nå 1 526 (1 397) mill. kroner. Gjelden har økt med 128,7 mill. kroner i 2022.

Når en ser på tabellene nedenfor er lånegjelden i Hustadvika kommune under snittet målt mot mange, men gjelden vil øke utover i økonomiplanperioden før den på slutten vil minke noe. Det samme gjelder da selvsagt også avdragsutgiftene. Dette skyldes de store investeringer i økonomiplanperioden som nå i stor grad er igangsatt. Det er i økonomiplanen lagt inn forventning om at lånegjelden vil bli over 2 000 millioner i 2026.

Det er er i økonomiplanen vedtatt større investeringer i både innenfor skole og helse- og omsorgssektoren. Dette vil øke gjelden betydelig i økonomiplanperioden, og kommunen må ta høyde for økte finansutgifter. Det må derfor skapes et økonomisk handlingsrom som sikrer inndekningen av disse. Det er ikke et mål i seg selv at kommunen skal ha så lav gjeld som mulig, hvis det samtidig betyr at kommunen ikke ivaretar nødvendige utbygginger og/eller vedlikehold av bygningsmassen. I økonomiplanen for 2023 - 2026 har den nye kommunen Hustadvika lagt inn et styringsmål på:

Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost. Når vi korrigerer for disse to størrelsene utgjør gjelden 82,4% av driftsinntektene. I oversiktene under kaller vi dette for "korrigert gjeld".

Lånegjeld pr innbygger

Lån pr innbygger viser at vi lå litt under snittet i KOSTRA-gruppe 7 i 2020, mens vi nå ligger over. Kommunen ligger også høyere enn landssnittet men lavere enn Møre og Romsdal.

Hvis vi ganger dette beløpet opp med antall innbyggere tilsier det 190 mill. mer enn landet og 127 mill. kroner med enn KOSTRA-gruppe 7.