Avviksforklaring 2022 - Investeringsregnskapet

Tall i hele tusen

Investeringsprosjekter 2022 - talloppsett

Investeringsprosjekter 2022 - talloppsett

Prosjekt Regnskap 2022 Rev. budsjett 2022 Oppr. budsjett 2022 Avvik
311002 Nytt regionsenter Hustadvika kommune 1 372 2 806 3 000 -1 434
313001 Datautstyr 650 3 000 3 000 -2 350
313002 Trollkirka turmål og turknutepunkt 424 0 0 424
313003 Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 287 1 100 500 -813
313005 Tak på Eidehallen 3 613 3 333 0 280
313008 Utvidelse av gravplass Tornes 7 974 7 328 2 500 646
313011 Automater til bibliotek 0 400 200 -400
313012 Fullføring gravsted Hestaholen 351 600 0 -249
313013 Nytt bygg til bibliotek Eide 2 508 2 313 0 195
313014 Utstyr til utescena Tretind 1 564 2 100 2 100 -536
313015 Renovering Frænahallen 1 982 3 000 6 250 -1 018
313016 Badeplass Eide 79 2 800 0 -2 721
313017 Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen 1 047 3 100 0 -2 053
314001 Familiens hus - Eide 2 174 6 612 6 900 -4 438
320001 KULTURSKOLE - Hustadvika 733 1 170 33 000 -437
321002 Uteområder barnehager 736 700 700 36
322003 Utbedring Tornes skole 8 401 15 000 4 000 -6 599
322004 Haukås skole 79 371 97 303 82 800 -17 932
322007 Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen 588 636 0 -48
322018 Digitale hjelpemidler skole 844 1 000 1 000 -156
322019 Uteområder skoler 1 531 950 750 581
322020 Eide barneskole oppgradering uteområdet 159 2 000 2 000 -1 841
322021 Ny Eide barneskole 5 057 2 500 2 500 2 557
322023 Renovering teknisk rom svømmehall FUSK 2 706 4 000 0 -1 294
331003 Varslingsanlegg mv. 1 759 5 568 6 000 -3 809
331006 Helseplattformen 1 001 2 000 2 000 -999
331007 Utstyr Helse og velferd 833 1 000 1 000 -167
331008 Omsorgsleiligheter Farstad 10 10 000 10 000 -9 990
331010 Inventar Eide legesenter 600 600 0 0
333003 Digital hjemmeoppfølging 0 1 000 0 -1 000
333004 Ombygging avlastning Bøtunet 1 609 1 100 300 509
333005 Oppussing Slettatunet 527 700 0 -173
341002 Asfaltering og vei 15 871 16 000 16 000 -129
341003 Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien. 1 087 2 595 0 -1 508
341007 Justering mva Lauvåsen 138 138 0 0
341008 Kjøp gravemaskin 1 958 2 000 2 000 -42
341009 Gatelys 818 1 500 1 500 -682
341010 Drenering ved Gaustad kapell 0 350 350 -350
341015 Oppgradering til LED belysning 2 571 2 126 2 500 445
342004 Parkeringsplass Svenøyhuset 0 0 0 0
342007 Rundkjøring i Malmefjorden 543 1 000 5 000 -457
344001 Ny brannstasjon 979 1 000 28 000 -21
344007 Bil - Framskutt enhet 1 065 1 600 1 000 -535
344008 Røykdykkerutstyr og bekledning 709 800 800 -91
344009 Motorsprøyter og lenser 235 250 250 -15
90001 Renovering 2 953 7 000 7 000 -4 047
90002 Industritomter 14 329 20 000 20 000 -5 671
90003 Vatn 29 554 30 000 50 000 -446
90004 Avløp 7 183 15 000 22 000 -7 817
90005 Boligtomter 6 486 7 000 7 000 -514
Sum 216 968 294 078 333 900 -77 110
Avvik mellom regnskap og revidert budsjett.

Avviksforklaring investeringsprosjektene

Innledende kommentar

Dette er en rapport fra regnskapet for 2022. Vær obs. på at alle prosjekt som ikke er ferdige blir tatt inn i Avstemmingssaken for investeringsprosjektene som kommer opp i FM 13.03 og vedtas i KS 30.03.23. I den saken blir ubrukte midler på ikke ferdige prosjekter i 2022 overført til ny bevilgning i 2023.

Nytt regionssenter Hustadvika kommune:

Det er brukt 1,4 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2022. Midlene er i all hovedsak brukt til utredninga av gatebruksplan og sentrumsplan. Prosjektet er nå ferdigstilt.

Datautstyr:

Det ble kun brukt 650 tusen kroner av rammen på 3 mill. kroner i 2022. Det store mindreforbruket skyldes delvis at det er bevilget egne midler til digitale hjelpemidler skole. Dette har tidligere gått på dette prosjektet. Det skyldes nok også bemanningssituasjonen på IKT-avdelingen høsten 2022, og forventet overgang til ROR-IKT.

Trollkirka turmål og turknutepunkt:

Septiktank er kjøpt inn og er klar for montering. Ingen bevilgninger i 2022. Ny bevilgning i 2023.

Utvikling av turstier og friluftsområder i Hustadvika kommune:

Det jobbes med utvikling av Vågaleira i Bud. Prosjektet må videreføres til 2023, da tiltak og prosess tar lengre tid enn først antatt, pga manglende personalressurser til gjennomføring. Investeringsposten fikk økt rammen med 600 tusen kroner i juli 2022. Kultur har kontakt med innbyggere og Bud Handelsforening, samt lag og foreninger. Planen er enkel utføring av tiltak uten oppgraving av Vågaleira. Blir i hovedsak tilrettelegging i den del av arealet som er satt av til grøntområde og friareal. Den gamle ballbingen er nå fjernet og vi planlegger flere nye tiltak i området. De resterende midlene i denne investeringsprosjektet:
- renovering ved Farstadsanden, turstien til Nordneset Fyr. Ev. lage plass for sjøsportaktiviteter på kommunalt område.
- Utvikling på Langvatnet er i prosess. Dette har også stoppet noe opp etter at ansatt falt bort, som hadde hovedansvar i utviklingen. Vi håper på fortsatt utvikling og at ny ansatt nå er kommet på plass.
- Utvikling av P-plass i Askevågen i forbindelse med kommunens del av reguleringsplan der. Arbeidet blir oppstart i 2023, og skal senest være klart til våren 2024.
- Etablering av Atlanterhavseggen, fra Trollkirka til Snipa/Nås er et sort prosjekt som vil kreve noe tilrettelegging. Jobbes med skilting/sikring av trase, parkeringsløsninger, stien fra Snipa og ned.
- Vikan friluftsområde; kommunalt område ved sjøen som settes i stand etter at VA-anlegget er ferdig. Prosjekter sammen med Vikan Velforening. Oppstart i 2023.
- Reetablering av Hauglia friområde med flere typer anlegg. kommunal eiendom, med gamle anlegg, ser vi sammen med lag og foreninger må renovere anleggene sammen. Sykkelbane, tennisbane, slalombakken, m.m.
- det er også mange mindre utviklingsprosjekter som ligger i dette arbeidet, som vil påvirke helheten på en god måte.

Tak på Eidehallen:

Prosjektet har et merforbruk på 280 tusen kroner i 2022. Ny takpapp. Prosjektet er fullført i 2022.

Utvidelse av gravplass Tornes:

Etter en forsinket oppstart ble prosjektet påbegynt vinteren 2021/22. Det er utført arbeid med drenering og stikkrenner i 2022. Prosjektet går videre inn i 2023.

Automater til biblioteket:

Innkjøp av utlånsautomatene er utsatt fordi vi venter på et nytt BIB-system som kommer i 2023. Utlånsautomatene må tilpasses dette.

Fullføring av gravsted Hestaholen:

Det er et mindreforbruk på 249 tusen i 2022. Flettverksgjerdet er ferdig. Det skal settes opp en redimur og stor port nord for toalett til våren, samt en liten port. Det er et mindreforbruk på 249 tusen i 2022.

Nytt bygg til bibliotek Eide:

Det ble 195 tusen kroner i merforbruk på prosjektet. Prosjektet er ferdig og lokalene tatt i bruk.

Utstyr til utescena Tretind

Det er et mindreforbruk i 2022 på 536 tusen kroner. Nesten alt er kjøpt inn, og er nå montert høsten 2022. Noe utstyr gjenstår i få tak i og dette er i bestilling. Mindreforbruket foreslås overført til 2023, til sluttføring av prosjektet.

Renovering Frænahallen

Prosjektet har et mindreforbruk på omlag 1 mill. kroner. Arbeidene fasaderenoveringen er i full gang, kommet ca halvveis.
Ferdigstilles i løpet av våren 2023.

Badeplass Eide

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,7 mill. kroner. Det vil kreve regulering av området for å få igangsatt de planllagte tiltakene som var tiltenkt badeplassen. Administrasjonen har begynt arbeidet med å lage grunnlag for å sette prosjektleder for reguleringsarbeidet. Avviket er derfor forklart ved at man ikke har fått satt i gang tiltak i påvente av reguleringsarbeidet.
Noen enkle grep har blitt gjort på plassen, som ikke er søknadpliktige. Feks felling av trær, planering av deler av området.

Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen

Det er 2 mill. kroner i mindreforbruk prosjektet. Kommunen hadde ikke mulighet til å bruke alle midlene i 2022. Inventaret til Elnesvågen blir ikke kjøpt inn før våren 2023. Resterende midler foreslås overført til 2023.

Familiens Hus - Eide:

Det er et mindreforbruk på 4,4 mill. kroner på prosjektet i 2022. Det er hovedsakelig fordi utvendige arbeider, og innvendige arbeider skal lyses ut på en og samme entreprise. Vi mener at dette vil være beste for brukere, entreprenører, og budsjettet.
2.etg planlegges rehabilitert på en annen og mer hensiktsmessig måte enn 1. etg, siden vi nå vet mer om byggets tilstand.
Det er utarbeidet utkast til funksjonsbeskrivelse og tegninger for arbeidene, og det arbeides med innspill/brukermedvirkning til denne.
Midlene fra 2022 foreslås overført til 2023. Endelige tall vil ikke foreligge før entreprisen har vært ute på anbud. Rammen er justert, og totalrammen er på 40 mill. kroner.

Kulturskole - Hustadvika:

Dette prosjektet har et mindreforbruk på 437 tusen kroner i 2022. Prosjektet er nå ute på anbud om totalentreprise. Teknisk ferdigstillelse er planlagt til mai 2024.

Uteområder barnehager

Pengene som er bevilget er brukt på tiltaket.

Utbedringer Tornes skole:

Det er et mindreforbruk på 6,6 mill. kroner på dette prosjektet i 2022. Ikke ferdigstilt. Resterende ramme er konsekvens av geoteknisk vurdering der blant annet elva må erosjonssikres. Arbeider i elva må skje utenfor gytesesong. Noe gjenstående arbeider innomhus for 2023. Prosjektet går videre inn i 2023.

Haukås skole:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 17,9 mill. kroner i 2022. Prøvedriftsperioden ble satt i gang etter overtakelse av bygget med utomhusområdet, altså 3. oktober 2022. Prøvedrift varer i 12 måneder. Det vil påløpe noen kostnader i 2023 til evt. forbedringer av teknisk anlegg samt endelig sluttoppgjør etter prøvedriftens slutt.

Bygging nye Haukås skole
Bygging nye Haukås skole


Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen:

Her er det et mindreforbruk på over 40 tusen kroner i 2022. Steinlegging og asfaltering ble ferdig i november, og det gjenstår å plante noen trær. Dette kan utføres til våren 2023.

Uteområder skoler

Det er et merforbruk på prosjektet på 581 tusen kroner i 2022. Det meste har gått med til kunstgressbane, utebod og gjerder på Jendem skole.
Dette pga oppriving av ny asfalt lagt for 2 år siden, ca 600m2, samt drenering og underlag for kunstgress. Lyktestolper og fundamenteringer til fangnett samt fotballmål.

Eide barneskole - oppgradering uteområde

Her er det et mindreforbruk på 1,8 mill. kroner. Det er ikke avklart hvordan uteområdet ved skolen skal bli. Det legges inn tiltak så snart utomhusplanen er klar.

Ny Eide barneskole

Prosjektet har et merforbruk på 2,5 mill. kroner i 2022. Avviket skyldes at det er brukt midler for å skifte ut oljefyren i energisentralen ved Eide ungdomsskole jfr. kommunestyrets vedtak om felles energisentral for alle skolebygg og kulturbygg på Eide. Tre entreprenører er nå prekvalifiserte, og det pris og designkonkurranse pågår.
Det jobbes med å holde vedtatte ramme. Må avklares tiltak ifb utskifting av varmeanlegg på Eide ungdomsskole, og uteområdet ved Eide ungdomsskole iht politiske forventninger.
Vi holder vedtatte fremdriftsplan. Vi er nå i konkurransefase som avsluttes 1.juni 2023. Dette etterfølges av samspillsfase og detaljprosjekteringsfase. Byggestart juni 2024. Innflytting desember 2025. 1 års prøvedrift. Ferdigstillelse av prosjekt: 1. desember 2026.

Renovering teknisk rom svømmehall FUSK

Prosjektet har 1,3 mill. kroner i mindreforbruk i 2022. Renovering av teknisk rom til bassenget er stort sett ferdig. Gjenstår å montere en varmeveksler samt kompressor for å få utnyttet 25 kw gratis fra varmepumpa. Monteres i vinterferien 2023.

Varslingsanlegg m.v.

Prosjektet har et mindreforbruk på 3,8 mill. kroner i 2022. Pasientvarslingsanlegget ved Lundhaugen omsorgssenter er ikke ferdig. Beregnet ferdig i april 2023. Dette er et prosjekt som bidrar til bedre kvalitet og økt sikkerhet for beboere og ansatte. Rammen totalt skal holde.

Helseplattformen

Prosjektet har et mindreforbruk på 1 mill. kroner i 2022. Det er kun prosjektlederlønn som er belastet i 2022. Oppstart prosjektet ble utsatt med 6 måneder. Dette prosjektet løper videre inn i 2023.

Utstyr Helse og velferd

Prosjektet har et mindreforbruk på 167 tusen kroner i 2022.

Omsorgsleiligheter Farstad

Prosjektet har et mindreforbruk på 10 mill. kroner i 2022. Det er ikke påløpt utgifter på prosjektet i 2022 og det blir videreført i 2023.

inventar Eide legesenter

Utgiften er som budsjettert og etter avtale med Eide Legesenter AS.

Digital hjemmeoppfølging.

Det er ikke påløpt utgifter på prosjektet.

Ombygging avlastning Bøtunet

Det er 509 tusen kroner i merforbruk på prosjektet i 2022. Dette skyldes at det måtte gjøres mer arbeid for å få funksjonelle lokaler enn opprinnelig planlagt.

Oppussing Slettatunet

Prosjektet har et mindreforbruk på 173 tusen kroner og er ferdig.

Asfaltering og vei:

Budsjettet for 2022 er brukt etter oppsatt plan.

Vei - Høstmarkeiendommen - Boligfelt/utbygging sør for hovedveien:

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner i 2022. Dette er kostnader til advokat i forbindelse med ekspropriering av eiendom. Andre grunnavtaler regulerings kostnader og prosjekterings kostnader. disse kostnadene var det vanskelig å anslå eksakt så tidlig i prosjektet.
Resterende foreslås flyttet til 2023.

Kjøp gravemaskin

Det ble i 2022 kjøpt en ny gravemaskin ( CAT 310 ) og ny tralle / henger til lastebil i fra denne investerings potten. Totalt så kom dette på 1958 000. Investeringsbudsjettet var på 2 mill.

Gatelys

Det var avsatt 1.5 mill. til renovering av gatelys langs Strandvegen ( Storlandet ) i 2022. Armaturer er innkjøpt og arbeid med renovering er så vidt påbegynt. Det er kun fakturert 818 000 på denne i 2022. Pengene foreslås videreført til 2023.
Årsaken til at prosjektet ikke er fullført er kapasitets problemer i egen avdeling. Det har vært prioritert andre prosjekter som ikke har vært så store men som har vært viktige for å sikre myke trafikanter.

Drenering Gaustad kapell

Det har vært en del utfordringer med gjennomføring av prosjektet. Dette har nå løst seg og det vil bli oppstart med drenering av omradet og senking av kanal i uke 8 2023 .

Oppgradering til LED-belysning:

Prosjektet viser et merforbruk på 445 tusen kroner.

Rundkjøring i Malmefjorden:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 457 tusen i 2022. Det er innhentet ekstern hjelp til regulering av rundkjøring på Holamyra.
Det er kun regulerings kostnader på 543 000 av en ramme på 1 mill. kroner som er brukt i 2022. Reguleringsplan er ikke vedtatt, mindre endring er under arbeid og det kommer til flere kostnader i 2023.

Miljøtiltak:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 286 tusen kroner i 2021. Midlene er brukt til elbilladere i 2021.

Ny brannstasjon Eidem:

Det er politisk vedtatt at prosjektet skal utsettes til 2024.
Budsjett 2022 ble justert i henhold til tidligere rapportering, og er så godt som oppbrukt.
Prosjektet er ikke ferdig, og det er lagd saksfremlegg for ny politisk behandling med flere alternativer for videre fremdrift i prosjektet.

Bil - Framskutt enhet:

Det ble investert i kun ett kjøretøy til Bud brannstasjon, selv om vi så på muligheten og også bytte ut et kjøretøy til Eide brannstasjon.
Utbytting av kjøretøy til Eide ansees ikke som nødvendig p.d.d.

Røykdykkerutstyr og bekledning

Investeringen er fullført og innenfor ramme

Motorsprøyter og lenser

Investeringen er fullført og innenfor ramme

Renovering:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 4 mill. kroner i 2022. Det er et stort etterslep i vedlikehold i eiendomsporteføljen, men enheten har begrenset kapasitet til å få gjennomført alt. De midlene som er brukt i 2022 har gått til de mest presserende sakene. I 2022 er det brukt penger på sykkelskur på Hustad barne- og ungdomsskole, taklekkasjer på Eide Sykehjem, Haugli terrasse 7, Bytte av vinduer på Fræna ungdomsskole, nytt gjerde Tornes barnehage og uteområde Eide barnehage.

Industritomter:

Det er brukt 5,7 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2022.

- Indre Harøy. Her er det brukt 6, 9 mill. kroner. Forhandlinger om kjøp av masser til utfylling av industriområde pågår. Utfylling av adkomstveg pågår. Forhandlinger som gjelder ny avløpsløsning pågår. Grunnforhandlinger med grunneiere pågår. Grunnkjøp er gjennomført med flertallet av grunneierne og forhandlinger med de resterende pågår.
- Dalemyra bransje senter . Her må det reguleringsendring til.
- Varhol Industriområde :
Her er det dukket opp informasjon om at det kan ligge udetonerte sprenglegemer i fra krigens dager. Det er opprettet kontakt med forsvaret og videre med et firma i Nederland som er spesialister på å kartlegge slike områder.
Forlengelse av veg for å få frigjort 4 nye tomter er gjennomført.
- Holamyra industriområde.
Her er det reguleringsendring på gang.
- Grunnforhandlinger i Vestavika industriområde er ikke fullført i sin helhet. Dette vi bli gjennomført i løpet av vinteren 2023.

Vatn:

Det er brukt 446 tusen kroner mindre enn budsjettert i 2022. De 2 største prosjektene er Høydebassengene på Skarsetbotten og Freneidet
Skarsetbotten blir ferdigstilt i slutten av November 2022. Freneidet blir ferdigstilt september 2023. Vikan blir ferdigstilt til mars 2023

Avløp:

Det er brukt 7,8 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2022. Slamavskiller på Indre Harøy som skulle vært under bygging blir forsinket etter ønske om utredning av alternative løsninger for håndtering av slam. Dette er et ønske i fra Salmon Evolution. Verdi på denne er ca 3 mill.
Flere av anleggene var tenkt oppstart på i 2022 men har stoppet opp på grunn av mindre endring i regulering ,grunnkjøp eller forsinket prosjektering. Vi har mange prosjekt som er klare for utførelse i 2023.

Boligtomter:

På prosjektet ble det er mindreforbruk på 514 tusen kroner. Midlene er brukt til reguleringsendring Tornes boligfelt, Kjøp av Holten eiendommen g.nr. 46 Bnr. 29 og kjøp av areal til Haukås Øvre øst.

Tall i hele tusen

Bevilgning investering 2022 - talloppsett

Bevilgning investering 2022 - talloppsett

Regnskap 2022 Revidert budsjett 2022 Oppr. Budsjett 2022 Avvik 2022
1 Investeringer i varige driftsmidler 216 533 293 644 333 900 77 111
2 Tilskudd til andres investeringer 434 434 0 0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 707 2 700 3 000 -7
4 Utlån av egne midler 0 0 0 0
5 Avdrag på lån 0 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 219 674 296 778 336 900 77 104
7 Kompensasjon for merverdiavgift 33 468 39 008 43 090 5 540
8 Tilskudd fra andre -626 1 725 10 725 2 351
9 Salg av varige driftsmidler 5 933 5 000 8 000 -933
10 Salg av finansielle anleggsmidler 18 0 0 -18
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0
13 Bruk av lån 178 175 248 345 272 085 70 170
14 Sum investeringsinntekter 216 968 294 078 333 900 77 110
15 Videreutlån 20 522 30 000 20 000 9 478
16 Bruk av lån til videreutlån 20 522 20 000 20 000 -522
17 Avdrag på lån til videreutlån 5 624 5 000 5 000 -624
18 Mottatte avdrag på videreutlån 3 817 5 000 5 000 1 183
19 Netto utgifter videreutlån 1 807 10 000 0 8 193
20 Overføring fra drift -9 0 0 9
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 9 0 0 -9
22 Bruk av bundne investeringsfond -1 807 -10 000 0 -8 193
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 0 0 0
24 Bruk av ubundet investeringsfond -2 707 -2 700 -3 000 7
25 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -4 514 -12 700 -3 000 -8 186
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0 0
Avvik mellom regnskap og revidert budsjett.

Avviksforklaring investeringsinntekter

Investering i varige driftsmidler:

Det ble brukt 77 mill. kroner mindre enn budsjettert på investeringer i 2022. Se kommentarer for hvert investeringsprosjekt for forklaring.

Tilskudd til andres investeringer:

Intet avvik av betydning.

Investering i aksjer og andeler i selskaper:

Intet avvik av betydning.

Kompensasjons merverdiavgift:

Kommunen fikk 5,5 mill. kroner mindre enn budsjettert i MVA-kompensasjon i 2022. Dette skyldes mindre utgifter på investeringer enn forventet.

Salg av varige driftsmidler:

Det ble 1 mill. mer inntekter på salg av varige driftsmidler i 2022.

Tilskudd fra andre:

Kommunen tilbakeførte et tilskudd som var dobbeltført i 2021 på 3,1 mill. kroner. Kommunen mottok i 2022 2,3 mill. kroner fra Enova og miljødirektoratet på Haukås skole.


Bruk av lån:

Det er brukt 70,2 mill. kroner mindre av lånemidler enn budsjettert i 2022. Dette skyldes hovedsakelig at det totalt sett er brukt mindre enn budsjettert på de forskjellige investeringsprosjektene.

Lån til videreutlån - Husbanken:

Det ble lånt ut 9,5 mill. kroner mindre enn forventet til startlån i 2022.