• Forside
  • Kommunedirektørens kommentarer

Kommunedirektørens kommentarer

Vi har lagt bak seg oss et nytt aktivt år, hvor vi på mange tjenesteområder har utviklet bedre og mer tilpassede tilbud.

Arbeidet med plan for oppvekst og plan for helse og velferd er påbegynt. Disse hovedplanene blir viktige i videre operasjonalisering av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Det grønne skiftet har fått større fokus og er nå i større grad enn før viet oppmerksomhet i daglig drift. Det arbeides aktivt med sentrumsutvikling, og tilrettelegging for bolig- og næringsutvikling. Kommunen er i gang med utarbeiding av kommuneplanens arealdel, felles sjøarealplan sammen med Aukra kommune og klima, energi og miljøplan.

En tydelig rød tråd og gode sammenhenger fra våre mest overordnede strategidokumenter og ned til den enkelte aktivitetsplan blir avgjørende for en god virksomhetsstyring i fremtiden.

Det økonomiske resultatet for kommunen ble svært bra. Netto driftsresultat ble positivt med 55 mill. kroner, og det gjorde at vi kunne sette av 61 mill. kroner til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet vårt utgjør 100 mill. kroner ved årsskiftet, og dette gir kommunen muligheter til å møte uforutsette engangsutgifter, øke egenfinansieringsgraden i våre investeringer og legge til rette for videre positiv samfunnsutvikling. Det gode resultatet kommer dessverre ikke uten et merforbruk i våre rammeområder på 23 mill. kroner. Arbeidet med å tilpasse vår virksomhet til de økonomiske forutsetninger må fortsette.

I 2021 er det gjort investeringer på samlet 253 millioner kroner. Blant flere viktige prosjekter finner vi bygningsmessig tilrettelegging for etablering av Familiens hus, Haukås barneskole, Sylte barneskule, Ny utescene på Eide, Bud barnehage og viktig utbedring av kommunale veier og teknisk infrastruktur.

Vi har kompetente ledere og medarbeidere, som må evne å omstille seg og utvikle nye ferdigheter i et stadig raskere tempo. I året som har gått har vi derfor gjennomført et eget lederutviklingsprogram for våre ledere med bistand fra KS konsulent. Vi har også deltatt i et digitaliseringsprogram, DIGI Møre og Romsdal, sammen med de andre kommunene i Møre og Romsdal.

Året har også vært krevende på mange måter. Arbeidet med bekjempelse av en pandemi har lagt beslag på betydelige ressurser også i 2021. Dette har kommet på toppen av en ellers hektisk hverdag. Svært mange ansatte i kommune har lagt ned en formidabel innsats. Medarbeidernes evne til å balansere ordinære oppgaver med stadig behov for å snu seg raskt og takle uforutsette utfordringer har imponert meg

Takk til ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste og politikere for en formidabel innsats i året som har gått!

Per Sverre Ersvik
Kommunedirektør