Ordførerens kommentar

Årsrapporten for Hustadvika viser at vi kommer ut med et regnskap med et netto driftsresultat på 54 mill. Det er 50 millioner mer enn budsjettert. Det meste av overskuddet kommer av økt skatteinngang, lavere pensjonsutgifter og økte inntekter på våre fond. Disse inntektene er ekstraordinære inntekter, mye på grunn av pandemien, og som vi ikke kunne forutse.

Til tross for overskudd, så viser regnskapet også at vi har et merforbruk på 23 millioner på rammeområdene. Det er derfor viktig at vi fortsetter arbeidet med å finne balansepunktet mellom ordinære inntekter og utgifter slik at vi får en bærekraftig drift av kommunen. Merforbruket sier oss noe om hvor vi må innrette driften vår for å kunne gå i balansen. Vi vet også at utgiftene innen helse og omsorgs vil øke i årene som kommer på grunn av endringene i demografi.

Selv om vi har befolkningsvekst i Hustadvika, så blir vi stadig eldre og det fødes færre barn enn før. Det vil kreve at vi dreier mer av driftsmidlene våre fra oppvekst til helse og omsorg. Det gjør at vi har behov for store investeringer. At vi nå har et så stort overskudd, gjør oss heldigvis mer rustet til å møte disse utfordringene.

I budsjettet for denne 4 års perioden har vi framskjøvet investeringene innenfor pleie og omsorg, blant annet bygging av flere omsorgsboliger. At vi nå får et så stort overskudd i 2021 gjør oss i stand til å framskyve flere investeringer i denne sektoren. Det er gledelig. Samtidig må vi sørge for at vi har en buffer til å kunne imøtekomme uforutsatte utgifter framover.

2021 ble også et spesielt år på grunn av pandemien. De statlige overføringene i forbindelse med pandemien har heldigvis så langt dekket inn økte utgifter og tapte inntekter for kommunen i 2021.

Til tross for den krevende perioden vi har vært inne i, så har samtlige enheter jobbet hardt for å levere gode tjenester til innbyggerne. Jeg vil rose alle ansatte og alle frivillige for innsatsen!

Vi har også fått gjennomført flere gode kommunale prosjekter i 2021. Ikke minst for næringslivet har det vært viktig at kommunen har realisert en del av de planlagte investeringene. Nye Haukås skole skal ferdigstilles til høsten. Det blir et utrolig løft for ansatte og elever. Jeg er også stolt over at dette også blir et bygg som vil ha en miljøstandard som ingen andre bygg i M&R har vært i nærheten av så langt. I tillegg har vi satt i gang med kulturhusprosjektet i Elnesvågen og gjort vedtak om bygging på Farstad. Beredskap er viktig og jeg er derfor glad for at vi har vedtatt bygging av ny brannstasjon i Elnesvågen.

Vi har fortsatt arbeidet med å legge til rette for attraktive boligområder og gode oppvekstmiljø for barn og unge, og jeg er spesielt glad for at vi i 2021 satte av midler til ungdomskoordinator, som nå er på plass, samt mer midler til arbeidet med psykisk helse.

Tove Henøen

ordfører

Til tross for den krevende perioden vi har vært inne i, så har samtlige enheter jobbet hardt for å levere gode tjenester til innbyggerne innenfor sine rammer.

Tove Henøen
Ordfører i Hustadvika kommune