• Forside
 • Kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap 2021

Kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap 2021

Hustadvika kommune har mottatt kontrollutvalgets uttalelse til årsmelding og årsregnskap for 2021. Dette ble vedtatt i kontrollutvalgsmøte 25.04.2022.

​Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2021 – Hustadvika kommune

 • Årsregnskapet 2021 for Hustadvika kommune som er avgitt av kommunedirektør den 22.02.2022.
 • Årsberetningen 2021 for Hustadvika kommune som er avgitt av kommunedirektør i uke 12 i 2022.
 • Revisjonsberetningen 2021, datert 08.04.2022.
 • Rapport fra revisors årsoppgjørsrevisjon 2021, datert 08.04.2022.

  Revisor har i revisjonsberetningen ikke gitt bemerkninger til årsregnskapet eller årsberetningen.

  Kommunen hadde i 2021 et netto driftsresultat på 55,4 mill. kr.

  Med bakgrunn i kontrollutvalgets grunnlagsdokument og økonomiske analyser, vil kontrollutvalget
  peke på at dagens driftsnivå er for høyt til å ivareta den økonomiske handleevnen over tid.

  Vedlikeholdsetterslepet knyttet til veger og bruer er omfattende, og det er viktig at hovedplan for
  veg legges til grunn i det videre arbeidet for å sikre at generasjonsprinsippet overholdes.

  Kontrollutvalget mener at årsberetningen i det alt vesentlige etterkommer og beskriver det
  kommuneloven forutsetter i § 14-7.

  I rapport for revisors årsoppgjørsrevisjon for 2021 blir det påpekt en del forbedringsområder som
  kontrollutvalget anbefaler blir implementert fra 2022. Kontrollutvalget vil i den anledning fremheve
  at kommunen bør i tertialrapportering og i årsregnskap ta inn i oppstillingene en kolonne for
  totalramme for investeringsprosjektene, samt at det under rapportering på investeringer tar med tall
  fra foregående år. Det anbefales at kommunen har tilstrekkelig kontroll av innmelding til
  pensjonskasse slik at alle ansatte blir innmeldt til rett tid.

  Ut over det som er nevnt i denne uttalelsen, og det som går frem av saksframlegget med vedlegg til
  kontrollutvalget, har ikke kontrollutvalget merknader til Hustadvika kommunes årsregnskap og
  årsberetning for 2021.

  Med bakgrunn i kontrollutvalgets kontrollaktiviteter rettet mot økonomiforvaltningen,
  revisjonsberetningen, rapport fra årsoppgjørsrevisjonen og etter en samlet vurdering, anbefaler
  kontrollutvalget at årsregnskapet og årsberetningen til Hustadvika kommune for 2021 blir godkjent
  slik det foreligger.