Rammeområdene

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 23,1 (8,4) mill. kroner.

Helse og velferd leverer samlet et resultat omtrent i balanse. På oppvekst er samlet merforbruk på 16 mill. kroner. Årsaken til dette går frem av kommentarene under de enkelte rammeområder. Fire rammeområder innenfor teknisk sektor leverer et merforbruk på 7 mill. kroner. Mye av dette skyldes for lavt budsjett på Brann og beredskap og dette er delvis hensyntatt i ny økonomiplan. Øvrige årsaker går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Politisk styring, kommunedirektøren og samfunnsutvikling går samlet i null.

Per 30.04.2021 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 12,3 mill. kroner. Per 31.08.2021 viste rammeområdene et forventet mindreforbruk på 4,1 mill. kroner. Ved rapportering 31.10.2021 viste prognosen et forventet merforbruk på 10,4 mill. kroner på rammeområdene. De siste månedene har utviklingen vært negativ og nå i årsavslutningen er det endelige resultatet som vist under på 23,1 mill. kroner.

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2021. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 915,6 mill. kroner i 2021.

Rammeområder 2021 - med avvik i forhold til budsjett

Avvik rammeområdene 2021

Avvik rammeområdene 2021

Regnskap 2021 Rev. Budsjett 2021 Oppr. budsjett 2021 Avvik
Politisk styring 5 920 6 084 6 084 164
Kommunedirektør 48 428 47 325 60 645 -1 103
Samfunnsutvikling 20 147 21 073 21 473 926
Familiens hus 91 546 86 903 85 703 -4 643
Oppvekst felles 110 537 104 737 102 087 -5 800
Kommunale barnehager 57 179 55 182 54 332 -1 997
Skoler 180 525 177 042 175 542 -3 483
Helse og velferd - felles 22 370 21 246 24 546 -1 124
Forebygging, helse og rehabilitering 33 343 32 067 27 767 -1 276
Hjemmebaserte tjenester 51 378 52 032 51 532 654
Institusjoner og omsorgsleiligeter 115 531 116 521 118 621 990
Bofelleskap 104 053 104 378 101 978 325
NAV 15 382 15 556 15 556 174
Kommunalteknikk -3 101 -3 842 -5 342 -741
Bygg og eiendom 42 683 40 057 35 207 -2 626
Plan og byggesak 4 707 4 076 4 076 -631
Brann og beredskap 12 404 9 310 9 310 -3 094
Landbruk og miljø 2 567 2 762 2 762 195
SUM 915 600 892 509 891 879 -23 091
Tabellen over viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2021.