Landbruk og miljø

Enheten har 4 ansatte, fordelt på 3,6 stillinger, der 0,5 stilling er utleid til Aukra kommune.

Landbruksenheten driver forvaltning og saksbehandling av produksjonstilskudd og andre økonomiske virkemidler til landbruket og skogbruket som avløserordning, grøftetilskudd, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak mm, saksbehandling etter landbrukets særlover – jordlov, skoglov og konsesjonslov, behandling av søknader om finansiering til landbruksutbygging til Innovasjon Norge, viltforvaltning, og administrering av veterinærvakttjenesta. Enheten leier også ut tjenester til Aukra kommune.

Leverte tjenester:

 • 267 søknader om produksjonstilskudd for Hustadvika og Aukra
 • I tillegg ble det saksbehandlet ca 90 søknader for Averøy kommune.
 • 132 Søknader om regionalt produksjonstilskudd
 • 18 Søknader om dreneringstilskudd – Til sammen Kr 1 085 790,-
 • 20 Søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL – Til sammen Kr 746 250,-
 • 28 søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom
 • 8 søknader om konsesjon etter konsesjonslova
 • 18 søknader om deling etter jordlova §§ 9 og 12.
 • I tillegg er det også på disse ordningene levert tjenester til Averøy kommune

Andre oppgaver:

 • Viltforvaltning inkl. adm. av ettersøksordning for trafikkskadd vilt
 • Administrering av veterinærvakta
 • Behandling av søknader til Innovasjon Norge

Viktige hendelser i 2021:

Landbruksenheten leverte i 2021 tjenester, som et interkommunalt samarbeid, i forbindelse med langtidsfravær i Averøy kommune. I tillegg leverer kommune tjenester tilsvarende 0,5 årsverk på landbruk og viltforvaltning i Aukra kommune.

I 2021 ble 87 % av SMIL midler brukt, og 100% av dreneringmidler.

Utfordringer i 2021:

2021 har vært et utfordrende år for landbruket. Landbruksoppgjøret 2021 medførte til brudd mellom landbruksorganisasjonene og Staten. Sterk prisstigning på gjødsel og bygningsvarer medførte likevel til at det ble gitt en tilleggsbevilgning til landbruket. Denne ble utbetalt sammen med hovedutbetalingen for produksjonstilskudd i februar 2022.

Det er registrert 302 hendelser for fallvilt i kommunen i 2021. Dette er ei fordobling i antall fra året før. For kommunen betyr dette ei betydelig økning i utgifter i forbindelse med ettersøk og avlivning.