Kommunedirektøren

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, personalavdeling, arkivtjenesten og ansatte på servicetorget. Fagstaben består av informasjonsrådgiver, næringskonsulent, rådgiver for kvalitetsoppgaver og IKT-avdelingen.

Økonomiavdelingen

Leverte tjenester:

Avdelingen leverer tjenester innen regnskapsførsel, innfordring, økonomistyring, likviditetsstyring og budsjettarbeid. I tillegg har avdelingen ansvar for utskriving, fakturering og innfordring av eiendomsskatt samt innkjøp.

Viktige hendelser i 2021:

Økonomiavdelingen reduserte staben med en medarbeider og fikk overført et årsverk fra Bygg og eiendom. Ny person fra Bygg og eiendom hadde med seg sine oppgaver derfra, og det er derfor nedbemannet en stilling på avdelingen i 2021.

Som følge av sammenslåing ny kommune ble ny alminnelig taksering av eiendommene i kommunen påbegynt i 2021. Arbeidet skal være ferdig innen 1. mars 2022. Dette gjelder ikke eiendommer som har skatteetatens formuesgrunnlag.

Forbedringer i 2021:

Det arbeides kontinuerlig med forbedring av rapporteringsrutiner og systemer. Stadig mer blir digitalisert på våre områder.

Taksering eiendomsskatt er i rute, forbedringer budsjettstyring er utført og flere rammeavtaler er på plass

Lønn- og personalavdelingen

Enheten bestod i 2021 av fem ansatte hvor tre i hovedsak arbeider med lønn og to med personal- og organisasjonsutvikling.

Vi vil i 2022 fortsette arbeidet med generell lederstøtte samt veiledning i bruk av de digitale løsningene innenfor lønns- og personalområdet. Lederstøtte ifm. sykefraværsoppfølging, rekruttering og nedbemanning vil bli enda viktigere i årene framover.

Arkiv

Arkivtjenestens løpende oppgave er å ivareta dokumentasjon som kommer inn til og blir sendt ut av kommunen. Det skal sikres god flyt av dokumentasjon til rette vedkommende til rett tid, rettighetsdokumentasjon for innbyggere og virksomheter skal ivaretas og det skal sørges for at kommunen i sitt arbeid ivaretar blant annet god forvaltningsskikk og offentlighetsprinsipp.

Arkivtjenesten arbeider også med å ivareta personopplysninger, og bistår med veiledning innad i organisasjonen i personvernlovgivningen

Viktige hendelser i 2021:

Oppgradering av Elements til «Elements Cloud» - skyløsning. Innebærer blant annet at vi får tilgang på oppdateringer feilrettinger i systemet hurtigere enn tidligere. Økt innsats på ivaretakelse av eldre og avslutta papirarkiv.

Forbedringer i 2021:

Økt tilrettelegging for digital kommunikasjon mellom kommunen og dens innbyggere/virksomheter, og slik gjøre kommunen tilgjengelig 24/7 i økende grad gjennom økt selvbetjening gjennom å tilgjengeliggjøre søknadsløsninger og mulighet for at innbyggerne kan signere dokumenter digitalt.

Kvalitetssystemet Compilo har en større mengde prosedyrer for internkontroll på fagområdene arkiv og personvern/informasjonssikkerhet.

Arbeidet med å effektivisere og forbedre kommunens forvaltning av arkiv og informasjon er et kontinuerlig arbeid, som blant annet innebærer å ta i bruk løsninger etter hvert som de blir utviklet av nasjonale aktører og leverandører. Eksempler på dette er at vi tar i bruk integrasjoner mellom fagsystem og sak/arkivløsningen, samt eSigneringsløsningen

Gjennom målretta arbeid har det blitt gjort klart mange hyllemeter med eldre og avslutta papirarkiv som nå er klart for deponering hos Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS.

Utfordringer i 2021:

Et relativt høyt sykefravær, samt corona-pandemien har gjort det dels utfordrende å jobbe målretta med utviklingsarbeid innenfor fagområdet.

Servicetorget

Leverte tjenester: Førstelinjetjeneste inn til kommunen, veiledning, politisk sekretariat, vielse, valg, startlån, bostøtte, tt-ordning, parkeringsbevis og salgs- og skjenkebevillinger.

Viktige hendelser i 2021: I 2021 var det stortingsvalg. I tillegg har servicetorget vært tett involvert i pandemihåndteringen, både ved å være del i kriseledelse, vaksineringsarbeidet, utdeling av hurtigtester og svart på henvendelser fra innbyggere og ansatte.

Forbedringer i 2021: Fleksibilitet

Utfordringer i 2021: Hjemmekontor, tilgjengelighet, ekstra oppgaver ifb. med pandemien.

I forbindelse med pandemien har de ansatte har vist stor evne og vilje til å snu oss raskt rundt og løse nye oppgaver. I arbeidet med koronavaksinering har vi snakket med veldig mange av kommunens innbyggere, og tilbakemeldingene har nesten utelukkende vært positive. Dette er et resultat av at servicetorgets ansatte jobber etter verdiplattformen IDAR (imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfull).

Samfunnssikkerhet og beredskap

I kommunestyremøtet 19.11.2020 ble overordnet beredskapsplan, styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid og overordnet ROS-analyse vedtatt. De fleste enheter har egne beredskapsplaner og ROS-analyser i dag. I 2021 vil arbeidet med å samkjøre disse med felles maler begynne. CIM er kommunens krisehåndteringsverktøy og benyttes under øvelser og hendelser. Informasjonen som ligger i dette systemet når det gjelder operative ressurser- og nøkkelpersoner er oppdatert til enhver tid. I det vedtatte styringsdokumentet ligger årshjul for arbeidet med beredskap, revidering av planverk, øvingsplaner og evaluering av øvinger.

Næringsutvikling

Næringsrettet arbeid

På grunn av Coronapandemien har det blitt gjennomført færre bedriftsbesøk enn planlagt i 2021.Formålet med disse møtene er å lytte til bedriftene sine synspunkter og behov og ellers gjensidig informasjonsutveksling. Bedriftene gir uttrykk for at dette er en svært nyttig og ønsket møteplass. I tillegg gjennomførte kommunen saksrelaterte besøk på flere bedrifter.

Næringsrettet støtte

Kommunen har innvilget støtte til ulike tiltak gjennom næringsfondet, og i tillegg delt ut ekstraordinære midler som følge av Covid 19.

Miljøfyrtårn

Næringskonsulenten har vært sertifisør for Miljøfyrtårn i Averøy og Hustadvika. Miljøfyrtårn er en av sertifiseringsordningene for bedrifter og virksomheter.

Næringstomter og etableringer

Det er stadig etterspørsel etter flere næringstomter i Holamyra Næringspark. Det foreligger utkast til plan for utvidelse med 18 tomter. Kommunen utarbeider nå reguleringsplan for ny kryssløsning. Kommunestyret har vedtatt å gå i forhandlinger med fylkeskommunen om forskuttering av ny kryssløsning.

Etterspørselen etter næringstomter i Hustadvika kommune har vært god i 2021.

Tettstedsprogrammet - prosjektperiode 2017 til 2021

Kommunestyret vedtok å videreføre tettstedsprogrammet for Hustadvika sentrum, Elnesvågen i ett år, ut 2021. Det ble satt av kr 200.000 tusen til tettstedsprogrammet i 2021 i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren fikk fullmakt til å:

 • Utarbeide gatebruksplan for Hustadvika sentrum, Elnesvågen
 • Revidere skiltplan for Hustadvika sentrum, Elnesvågen
 • Planlegge og gjennomføre fysiske tiltak i sentrum av Elnesvågen – i samarbeid med aktuelle næringsdrivende og grunn-/gårdeiere, og med utgangspunkt i planer og anbefalinger fra Tettstedsprogrammet.

Kommunestyret la til grunn at kostnader knyttet til fysiske tiltak i Elnesvågen sentrum skal dekkes 50/50 mellom Hustadvika kommune og næringsdrivende, grunn-/gårdeiere. Kommunens andel av finansieringen skal dekkes med avsatte fondsmidler fra Regionsentertilskuddet.

Kostnader knyttet til utarbeidelse av gatebruksplan og revidering av skiltplan finansieres av Hustadvika kommune og dekkes med avsatte fondsmidler fra Regionsentertilskuddet.

Noen av tiltakene i 2021:

 • Tidligere «Bamsekroa», ll Chef ble revet
 • Gatebruksplan utarbeides. Målet med en gatebruksplan er å få til en attraktiv bruk av infrastrukturen i Elnesvågen sentrum, med plass for både myke trafikanter, kollektivtrafikk, privatbiler og logistikken. Det ble laget et anbudsdokument og sendt ut til de tre teamene som deltok i parallelloppdraget – denne prosessen ble påbegynt i 2019, men stoppet opp pga. diskusjoner rundt plassering av nye Haukås skole, kulturskole og korona-pandemien. Dette arbeidet kom raskt i gang i 2021
 • Skiltplan skal sammen med gatebruksplan utarbeides for å regulere trafikk og parkering i sentrum
 • Kulturskolen er vedtatt lagt på sørsida av fylkesvegen. Anbudsprosess og utforming ble starter opp
 • Utforming av fylkesvegen gjennom sentrum – «fra vei til gate»
 • Avklare kryssing av fylkesvegen
 • Planskilt eller vanlig fotgjengerovergang
 • Byggestart Haukås skole – viktighet å se utbyggingen av skolen i sammenheng med tettstedsprogrammet

Kommunedirektøren ønsket en organisering i linje, med strategisk ledergruppe som styringsgruppe. Det ble opprettet en arbeidsgruppe med deltagere fra Hustadvika Næringsforum, Hustadvika kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Arbeidsgruppa konstituerte seg selv og har bestått av kommunedirektør Per Sverre Ersvik, daglig leder i Hustadvika næringsforum Ann Helen Rødal Dalheim, kommunalsjef Lage Lyche, reguleringsplanlegger Irene Dyrnes Rokstad, enhetsleder Kim Atle Kvalvåg og Grete Kongshaug fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det ble invitert inn en referansegruppe med medlemmer fra næringsdrivende, grunn-/gårdeiere. Dette var Paul Gunder Groven, Odd Kjetil Sørgård, Stein Tore Furesund, Liv Ellinor Drejer, Olav Terje Flataker.

I arbeidet med tettstedsprogrammet har det vært sett på sammenhenger med sentrumsplanen fra 2013 og tilgrensende planer. I tillegg har det vært sett på SWECOs trafikkanalyse og anbefalinger (2019), og hvordan mulige tiltak for å gjøre fylkesvegen gjennom kommunesenteret til en gate.

Formålet med tettstedsprogrammet er å gjøre kommunesenteret til et attraktivt og sterkt kommunesenter. Det i seg selv vil være med å styrke bolysten, identiteten, skolene og ikke minst stimulere tilgangen til næringsetablering og arbeidskraft til næringslivet i hele kommunen vår. God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.