Institusjoner og omsorgsleiligheter

Institusjoner og omsorgssenter med heldøgns bemanning yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven. Forvaltningskontoret tildeler tjenester etter den enkelte sitt behov, og ut fra gjeldene lovverk.

Rammeområdet yter tjenester som behandling, stell, pleie, ernæring, aktivisering, medikamenthåndtering, rehabilitering og hverdagsmestring ut fra den enkelte beboer sine behov for bistand. Ansatte består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, renholder, assistenter, hjemmehjelp og vaskeriansatte. Kjøkkentjenesten i Hustadvika kommune består av 12,8 årsverk med 18 medarbeidere og 2 lærlinger.

Rammeområdet består av disse enhetene:

 • Kjøkkentjenesten
 • Eide sykehjem og aktivitetssenter
 • Fræna sjukeheim og omsorgssenter
 • Lundhaugen omsorgssenter
 • Bøtunet omsorgssenter
 • Auretunet omsorgssenter
 • Farstad omsorgssenter (ble avviklet i juni 2021)

Eide sykehjem og aktivitetsenter

Leverte tjenester: Langtidsopphold, avlastningsopphold, korttidsopphold og aktivitetstilbud for hjemmeboende.

Viktige hendelser i 2021:

 • Omorganisering av dagsenter til Aktivitetssenter for demente i Hustadvika kommune
 • Kalibrering av institusjon og omsorgssenter i kommunen
 • E-læring satt i system
 • Beredskapslager smittevernsutstyr for Hustadvika kommune
 • Deltakelse i Læringsnettverk med fokus på aktivitet for eldre

Forbedringer i 2021:

 • Implementert hverdagsmestring
 • Utarbeidet rutiner for aktivisering og brukermedvirkning jf. deltagelse i læringsnettverk og resultatet fra brukerundersøkelsen
 • Handlingsplan for ansatte og leder etter medarbeiderundersøkelsen "10-faktor"
 • Har kjøpt inn Motiview som er et konsept som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren sykle rundt i nærmiljøet eller i Roma

Utfordringer i 2021:

 • Nedleggelse av institusjonsplasser har ført til økt press på sykehjemsplasser
 • Sykefravær relatert til pandemi
 • Rekruttering av fagkompetanse

Fræna sjukeheim og omsorgssenter

Leverte tjenester:

 • To langtidsavdelinger med 11 rom på hver avdeling
 • Rehabiliteringsavdeling med 8 rom
 • Korttidsavdeling med 10 rom og ett rom med KAD-seng

Viktige hendelser i 2021:

 • Koronapandemien har påvirket hverdagen vår
 • Overflyttet pasienter og personale fra Farstad omsorgssenter
 • Økt drift på aktivitetssenteret, Solstua
 • Har kjøpt inn Motiview som er et konsept som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren sykle rundt i nærmiljøet eller i Roma

Forbedringer i 2021:

 • Kommet i gang med pasient/brukerråd, men ikke så mye som ønsket
 • Nytt pasientvarslingssystem

Utfordringer i 2021:

Koronapandemien har gjort det utfordrende å få jobbet med det vi hadde planlagt. Aktiviteter for både pasienter og ansatte har blitt utsatt eller avlyst.

Lundhaugen omsorgssenter

Leverte tjenester:

Lundhaugen omsorgssenter har 20 boenheter til brukere med behov for heldøgns pleie og omsorg. Frem til september 2021 hadde vi Hagekroken, som var et aktivitetstilbud for de som bor på Lundhaugen og hjemmeboende i distriktet.

Viktige hendelser i 2021:

 • Koronasituasjonen har påvirket drifta i hele 2021
 • Aktivitetstilbudet Hagekroken ble flyttet fra Lundhaugen til Solstua på Fræna sjukeheim og Eide sykehjem og aktivitetssenter
 • Kalibrering av institusjoner og omsorgssentre

Forbedringer i 2021:

 • Oppussing av Lundhaugen ble vedtatt. Arbeidet starter i 2022

Utfordringer i 2021:

 • Mindre sosiale aktiviteter og besøk

Bøtunet omsorgssenter

Leverte tjenester: Langtids- og korttidsopphold.

Viktige hendelser i 2021:

 • Kalibrering av institusjoner og omsorgssentre
 • E-læring satt i system
 • Velferdsteknologi på Bøtunet planlagt igangsatt fra 2022
 • Deltagelse i læringsnettverk

Forbedringer i 2021:

 • Utarbeidet handlingsplan i forbindelse med brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2020, samt etter deltagelse i læringsnettverk
 • Tovertafel (som er enkle interaktive spill som stimulerer eldre med fysisk og kognitiv svikt), el-sykkel og annet aktivitetsutstyr er innkjøpt

Utfordringer i 2021:

 • Korona har bydd på store utfordringer. Mye ekstra arbeid i forhold til smittevernsrutiner, karantene hos personale samt stenging av institusjoner
 • Nedleggelse av institusjonsplasser medfører at terskelen for å få plass vil være høyere, noe som vil medføre at vi får flere pasienter med komplekse pasientforløp inn på våre institusjoner og omsorgssentre
 • Høyt sykefravær som følge av korona
 • Rekruttering av fagkompetanse

Auretunet omsorgssenter

Leverte tjenester: Helsetjenester i hjemmet ut i fra individuelle behov og faglig forsvarlighet, Auretunet omsorgssenter har 11 boenheter til brukere med behov for heldøgns pleie og omsorg.

Viktige hendelser i 2021:

 • Økt fokus på daglig aktivitet
 • Installering av tovertafel
 • Fått nye aktivitetsartikler
 • Ny stor tv – og mer tilrettelagt tv stue
 • Klarte å få gjennomført julebord for ansatte i en åpning i pandemien
 • Tatt i bruk og fått kurs i internkontrollsystemet Compilo
 • Startet med mobil pleie

Forbedringer i 2021:

 • Økt kompetanse i bruk av varslingsanlegg
 • Økt kompetanse i bruk av mobil pleie – har gitt økt kvalitet og nøyaktighet på tjenestene som leveres
 • Tovertafel (som er enkle interaktive spill som stimulerer eldre med fysisk og kognitiv svikt) er innkjøpt

Utfordringer i 2021:

 • Koronapandemien
 • Økt sykefravær
 • Nedleggelse av institusjonsplasser medfører at terskelen for å få plass vil være høyere, noe har medført at vi får flere pasienter med komplekse pasientforløp inn på våre institusjoner og omsorgssentre