Regnskapsoversikter

Tall i hele tusen

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Regnskap 2021 Rev. budsjett 2021 Oppr. budsjett 2021 Regnskap 2020
Driftsinntekter:
1 Rammetilskudd 506 451 473 261 464 161 466 208
2 Inntekts- og formuesskatt 389 168 373 071 366 071 340 429
3 Eiendomsskatt 58 915 58 862 58 262 58 851
4 Andre skatteinntekter 0 0 0 0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 83 240 93 821 86 477 88 560
6 Overføringer og tilskudd fra andre 112 272 62 699 60 742 97 966
7 Brukerbetalinger 46 402 43 299 42 756 41 693
8 Salgs- og leieinntekter 99 502 99 291 100 191 93 822
9 Sum driftsinntekter 1 295 950 1 204 304 1 178 660 1 187 528
Driftsutgifter:
10 Lønnsutgifter 659 484 614 452 610 865 642 219
11 Sosiale utgifter 156 935 185 833 186 854 150 326
12 Kjøp av varer og tjenester 302 991 282 992 282 198 276 018
13 Overføringer og tilskudd til andre 64 804 47 710 45 015 62 712
14 Avskrivninger 56 875 57 000 62 000 51 260
15 Sum driftsutgifter 1 241 088 1 187 987 1 186 932 1 182 535
16 Brutto driftsresultat 54 862 16 317 -8 272 4 992
Finansinntekter:
17 Renteinntekter 3 561 1 500 1 500 3 380
18 Utbytter 114 268 0 65
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 9 274 4 500 4 500 6 544
20 Renteutgifter 16 059 21 968 21 968 20 121
21 Avdrag på lån 53 195 53 124 48 524 42 673
22 Netto finansutgifter -56 304 -68 824 -64 492 -52 806
23 Motpost avskrivninger 56 875 57 000 62 000 51 260
24 Netto driftsresultat 55 433 4 493 -10 764 3 446
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering -778 -739 0 -4 589
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 6 770 11 707 1 887 -640
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -61 424 -15 461 13 892 19 352
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0
28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 -5 015 -17 569
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -55 433 -4 493 10 764 -3 446
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0
Tall i hele tusen.

Bevilgning - drift

Bevilgning - drift

Regnskap 2021 Rev. budsjett 2021 Oppr. budsjett 2021 Regnskap 2020
1 Rammetilskudd 506 451 473 261 464 161 466 208
2 Inntekts- og formueskatt 389 168 373 071 366 071 340 429
3 Eiendomsskatt 58 915 58 862 58 262 58 851
4 Andre generelle driftsinntekter 41 018 43 000 46 500 50 415
5 Sum generelle driftsinntekter 995 552 948 194 934 994 915 902
6 Sum bevilgninger drift, netto 883 815 874 877 881 266 859 651
7 Avskrivninger 56 875 57 000 62 000 51 260
8 Sum netto driftsutgifter 940 690 931 877 943 266 910 910
9 Brutto driftsresultat 54 862 16 317 -8 272 4 992
0
10 Renteinntekter 3 561 1 500 1 500 3 380
11 Utbytter 114 268 0 65
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 9 274 4 500 4 500 6 544
13 Renteutgifter 16 059 21 968 21 968 20 121
14 Avdrag på lån 53 195 53 124 48 524 42 673
15 Netto finansutgifter -56 304 -68 824 -64 492 -52 806
16 Motpost avskrivninger 56 875 57 000 62 000 51 260
17 Netto driftsresultat 55 433 4 493 -10 764 3 446
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til investering -778 -739 0 -4 589
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 6 770 11 707 1 887 -640
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -61 424 -15 461 13 892 19 352
21 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 -5 015 -17 569
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -55 433 -4 493 10 764 -3 446
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0
Tall i hele tusen.

Bevilgninger drift - Rammeområdene

Bevilgninger drift - Rammeområdene

Regnskap 2021 Rev. budsjett 2021 Oppr. budsjett 2021 Regnskap 2020
Politisk styring 5 920 6 084 6 084 6 819
Kommunedirektør 48 428 47 325 60 645 38 270
Samfunnsutvikling 20 147 21 073 21 473 32 694
Familiens hus 91 546 86 903 85 703 76 570
Oppvekst felles 110 537 104 737 102 087 108 236
Kommunale barnehager 57 179 55 182 54 332 56 684
Skoler 180 525 177 042 175 542 178 026
Helse og velferd - felles 22 370 21 246 24 546 30 811
Forebygging, helse og rehabilitering 33 343 32 067 27 767 30 302
Hjemmebaserte tjenester 51 378 52 032 51 532 47 425
Institusjoner og omsorgsleiligeter 115 531 116 521 118 621 114 735
Bofelleskap 104 053 104 378 101 978 101 194
NAV 15 382 15 556 15 556 14 457
Kommunalteknikk -3 101 -3 842 -5 342 -5 151
Bygg og eiendom 42 683 40 057 35 207 35 982
Plan og byggesak 4 707 4 076 4 076 4 648
Brann og beredskap 12 404 9 310 9 310 11 297
Landbruk og miljø 2 567 2 762 2 762 2 267
Fellesutgifter pensjon -29 711 -20 500 -12 500 -18 309
Avstemming (Finans på rammeområdene) -2 073 2 868 1 887 -7 306
883 815 874 877 881 266 859 651
Tall i hele tusen

Avstemming (Finans på rammeområdet)

Avstemming (Finans på rammeområdet)

Regnskap 2021 Rev. budsjett 2021 Oppr. budsjett 2021
15500 - Avsetning bundne driftsfond 745 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -751 -1 849 -1 849
Kommunedirektør -6 -1 849 -1 849
15500 - Avsetning bundne driftsfond 620 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -300 -180 -180
Samfunnsutvikling 319 -180 -180
15500 - Avsetning bundne driftsfond 7 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -22 -312 -312
Familiens hus -15 -312 -312
15500 - Avsetning bundne driftsfond 19 10 10
19500 - Bruk av bundne driftsfond 0 0 0
Kommunale barnehager 19 10 10
15500 - Avsetning bundne driftsfond 535 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -536 0 0
Skoler -1 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 748 0 2 381
19500 - Bruk av bundne driftsfond -186 0 0
Helse og velferd - felles 561 0 2 381
15500 - Avsetning bundne driftsfond 356 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -15 0 0
Forebygging, helse og rehabilitering 342 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 1 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -41 0 0
Hjemmebaserte tjenester -40 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 935 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -326 0 0
Institusjoner og omsorgsleiligeter 608 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 0 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -24 0 0
Bofellesskap -24 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 0 0 0
19500 - Avsetning bundne driftsfond -801 -1 493 -1 493
NAV -801 -1 493 -1 493
15500 - Avsetning bundne driftsfond 1 673 1 400 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -287 -574 -574
Kommunalteknikk 1 386 826 -574
15500 - Avsetning bundne driftsfond 373 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -411 0 0
Plan og byggesak -38 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 387 0 0
Brann og beredskap 387 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 6 130 130
19500 - Bruk av bundne driftsfond -630 0 0
Landbruk og miljø -624 130 130
Sum finans på rammeområdene 2 073 -2 868 -1 887
Tall i hele tusen.

Budsjettavvik og disponeringer - drift

Budsjettavvik og disponeringer - drift

Regnskap 2021
1. Netto driftsresultat -55 433
2. Avsetning til bundne fond 6 405
3. Bruk av bundne fond driftsfond -13 174
4. Overføring til investering ihht. budsjett og fullmakter 778
5. Avsetning til disposisjonsfond ihht. til årsbudsjett og fullmakter 15 461
6. Bruk av disposisjonsfond ihht. årsbudsjettet og fullmakter 0
7. Budsjettert dekning av tidligere merforbruk 0
8. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykning) -45 963
9. Strykning av overføring til investering 0
10. Strykning av overføring til investering 0
11. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk 0
12. Strykning bruk av disposisjonsfond 0
13. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger -45 963
14. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk 0
15. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk 0
16. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk 0
17. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond 45 963
18. Fremføring til inndekning i senere år (merforbruk) 0
Tall i hele tusen.

Bevilgning - Investering

Bevilgning - Investering

Regnskap 2021 Rev. budsjett 2021 Oppr. budsjett 2021 Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler 255 231 329 260 353 550 179 239
2 Tilskudd til andres investeringer 546 100 100 1 389
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 436 3 050 3 000 9 972
4 Utlån av egne midler - - - 0
5 Avdrag på lån - - - 0
6 Sum investeringsutgifter 258 213 332 410 356 650 190 600
7 Kompensasjon for merverdiavgift 48 018 62 152 60 630 24 146
8 Tilskudd fra andre 10 707 3 875 1 350 54 240
9 Salg av varige driftsmidler 5 957 9 000 9 000 71 703
10 Salg av finansielle anleggsmidler 279 394 - 401
11 Utdeling fra selskaper - - - 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler - - - 7 289
13 Bruk av lån 189 856 253 095 282 670 21 515
14 Sum investeringsinntekter 254 817 328 516 353 650 179 294
15 Videreutlån 11 684 20 300 10 000 13 345
16 Bruk av lån til videreutlån 11 684 20 300 10 000 13 345
17 Avdrag på lån til videreutlån 5 505 5 000 5 000 4 805
18 Mottatte avdrag på videreutlån 5 377 5 000 5 000 7 514
19 Netto utgifter videreutlån 128 - - 2 709
20 Overføring fra drift 778 739 - 4 589
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 588 499 - -2 968
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 2 158 2 656 3 000 6 975
23 Dekning av tidligere års udekket beløp - - - 0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 3 524 3 894 3 000 8 597
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0
Tall i hele tusen.

Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)

Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)

Regnskap 2021 Rev. budsjett 2021 Oppr. budsjett 2021
311001 Sentrumstiltak - Eide 98 107 0
311002 Nytt regionsenter Hustadvika kommune 1 208 1 013 4 500
311003 Tettstadprogrammet - PS 90/2016 250 200 200
313001 Datautstyr 2 854 3 000 3 000
313002 Trollkirka turmål og turknutepunkt 95 1 500 0
313003 Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 489 500 500
313005 Tak på Eidehallen 2 668 6 000 4 000
313006 Kulturtiltak 0 250 250
313007 Kirken - tilskudd investeringer 100 100 100
313008 Utvidelse av gravplass Tornes 294 2 622 2 500
313010 Regulering Gaustad kirkegård 153 250 0
313011 Automater til bibliotek 0 0 200
313012 Fullføring gravsted Hestaholen 0 600 600
313013 Nytt bygg til bibliotek Eide 1 187 3 200 0
314001 Familiens hus - Eide 14 970 14 682 12 000
320001 KULTURSKOLE - Hustadvika 612 5 782 5 000
321001 Barnehagen i Bud 5 102 3 409 0
322002 Sylte skole 41 571 45 867 44 000
322003 Utbedring Tornes skole 962 7 642 7 400
322004 Haukås skole 129 697 144 200 144 200
322007 Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen 46 682 0
322008 Utfasing oljefyr - Eide ungdomsskole 654 2 000 9 000
322012 Jendem skole uteområde 7 943 6 480 0
322013 Renovering Eide ungdomsskole 201 200 0
331003 Utstyr institusjonstjenesten 3 933 3 500 2 500
331005 Prosjektmidler struktur helse 0 2 500 2 500
333001 Nye omsorgsboliger Mikalmarka -104 0 0
333002 Nye småhus - utleieboliger - Eidem og Setbakken 2 238 2 000 4 500
333003 Digital hjemmeoppfølging 0 1 000 1 000
341002 Asfaltering og vei 4 562 4 000 4 000
341003 Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien. 343 12 937 11 000
341007 Justering mva Lauvåsen 138 0 0
341015 Oppgradering til LED belysning 2 375 2 000 0
342004 Parkeringsplass Svenøyhuset 3 126 1 601 0
342007 Rundkjøring i Malmefjorden 312 600 0
342015 Miljøtiltak 214 500 500
344001 Ny brannstasjon 1 341 3 736 6 100
344002 Ny tank+bil - brann 4 552 4 600 4 600
344006 Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe 305 500 500
344007 Bil - Framskutt enhet 0 600 600
90001 Renovering 7 930 7 000 7 000
90002 Industritomter 5 186 10 000 20 000
90003 Vatn 4 847 10 000 32 000
90004 Avløp 2 142 11 000 11 000
90005 Boligtomter 1 182 1 000 8 400
390002 Kjøp av aksjer og andeler 2 436 3 050 3 000
Sum investeringsutgifter 258 213 332 410 356 650
Tall i hele tusen

Budsjettavvik og disponeringer - Investering

Budsjettavvik og disponeringer - Investering

Regnskap 2021
1. Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån 205 064
2. Avsetninger til bundne investeringsfond 920
3. Bruk av bundet investeringsfond -1 508
4. Budsjettert bruk av lån -273 395
5. Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -778
6. Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudjsettet og fullmakter 394
7. Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -3 050
8. Dekning av tidligere års udekket beløp 0
9. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) -72 353
10. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond
11. Strykning av bruk av lån 71 855
12. Strykning av overføring fra drift
13. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond 498
14. Udekket eller udisponert beløp etter strykninger 0
15. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond 0
16. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). 0

Balansen

Balansen

Regnskap 2021 Regnskap 2020
EIENDELER
Anleggsmidler:
1. Faste eiendommer og anlegg 1 638 429 1 448 946
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 64 936 61 897
I. Sum varige driftsmidler 1 703 365 1 510 843
1. Aksjer og andeler 50 850 48 718
2. Obligasjoner 0 0
3. Utlån 57 536 51 841
II. Sum Finansielle anleggsmidler 108 386 100 559
III. Immaterielle eiendeler 0 0
IV. Pensjonsmidler 1 343 740 1 328 213
A. Anleggsmidler 3 155 491 2 939 615
Omløpsmidler:
I. Bankinnskudd og kontanter 230 327 223 493
1. Aksjer og andeler. 28 793 30 911
2. Obligasjoner. 79 674 84 443
3. Sertifikater 0 0
4. Derivater 0 0
II. Finansielle omløpsmidler 108 467 115 354
1. Kundefordringer 76 412 93 823
2. Andre kortsiktige fordringer 0 0
3. Premieavvik 92 902 50 214
III. Kortsiktige fordringer 169 314 144 037
B. Omløpsmidler 508 108 482 884
Sum eiendeler 3 663 599 3 422 499
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
1. Disposisjonsfond 100 395 38 970
2. Bundne driftsfond 21 321 28 091
3. Merforbruk i driftsregnskapet 0 0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0 0
I. Egenkapital drift 121 716 67 061
1. Ubundet investeringsfond 102 160 104 318
2. Bundne investeringsfond 14 236 14 824
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 0 0
II. Egenkapital investering 116 396 119 142
1. Kapitalkonto 540 179 426 129
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -2 763 -2 763
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0 0
III. Annen egenkapital 537 416 423 366
C. Egenkapital 775 528 609 569
Langsiktig gjeld:
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 1 397 382 1 278 873
2. Obligasjonslån 0 0
3. Sertifikatlån 0 0
I. Lån 1 397 382 1 278 873
II. Pensjonsforpliktelse 1 331 605 1 372 482
D. Langsiktig gjeld 2 728 987 2 651 355
Kortisiktig gjeld:
1. Leverandørgjeld 0 0
2. Likviditetslån 0 0
3. Derivater 0 0
4. Annen kortsiktig gjeld 155 363 156 161
5. Premieavvik 3 720 5 414
E. Kortsiktig gjeld 159 083 161 575
Sum egenkapital og gjeld 3 663 598 3 422 499
Memoriakonto:
I. Ubrukte lånemidler -113 641 -137 834
II. Andre memoriakonti -1 570 -1 868
III. Motkonto for memoriakontiene 115 211 139 701
F. Memoriakonti 0 0