Lånegjeld

Lånegjelden utgjør nå 1397,4 (1278,9) mill. kroner. Gjelden har økt med 118,5 mill. kroner i 2021.

Når en ser på tabellene nedenfor er lånegjelden i Hustadvika kommune under snittet målt mot mange, men gjelden vil øke utover i økonomiplanperioden før den på slutten vil minke noe. Det samme gjelder da selvsagt også avdragsutgiftene. Dette skyldes de store investeringer i økonomiplanperioden som nå i stor grad er igangsatt. Det er i økonomiplanen lagt inn forventning om at lånegjelden vil bli over 2 000 millioner i 2024.

Det er er i økonomiplanen vedtatt større investeringer i både innenfor skole og helse- og omsorgssektoren. Dette vil øke gjelden betydelig i økonomiplanperioden, og kommunen må ta høyde for økte finansutgifter. Det må derfor skapes et økonomisk handlingsrom som sikrer inndekningen av disse. Det er ikke et mål i seg selv at kommunen skal ha så lav gjeld som mulig, hvis det samtidig betyr at kommunen ikke ivaretar nødvendige utbygginger og/eller vedlikehold av bygningsmassen. I økonomiplanen for 2022 - 2025 har den nye kommunen Hustadvika lagt inn et styringsmål på:

Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost. Når vi korrigerer for disse to størrelsene utgjør gjelden 77,2 % av driftsinntektene. I oversiktene under kaller vi dette for "korrigert gjeld".

i % av driftsinntekter

Lånegjeld

Lånegjeld

Lånegjeld 2021 Netto renteeksponering
Hustadvika kommune 98,1% 57,0%
Kostragruppe 7 101,4% 58,1%
Møre og Romsdal 110,6% 72,5%
Landet uten Oslo 92,7% 49,8%
Vi ser at Hustadvika har mindre prosentvis gjeld Møre og Romsdal og KOSTRA-gruppe 7, men mer enn landet. Når det gjelder netto renteeksponering så ligger Hustadvika ganske likt med sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 7. men vi ligger over landet og under Møre og Romsdal.

Lånegjeld pr innbygger

Lån pr innbygger viser at vi lå litt under snittet i KOSTRA-gruppe 7 i 2020, mens vi nå ligger litt over. Kommunen ligger også høyere enn landssnittet men lavere enn Møre og Romsdal.