Avviksforklaring 2021 - Investeringsregnskapet

Tall i hele tusen

Investeringsprosjekter 2021 - talloppsett

Investeringsprosjekter 2021 - talloppsett

Prosjekt Regnskap 2021 Rev. budsjett 2021 Avvik
311001 Sentrumstiltak - Eide 98 107 -9
311002 Nytt regionsenter Hustadvika kommune 1 208 1 013 195
311003 Tettstadprogrammet - PS 90/2016 250 200 50
313001 Datautstyr 2 854 3 000 -146
313002 Trollkirka turmål og turknutepunkt 95 1 500 -1 405
313003 Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 489 500 -11
313005 Tak på Eidehallen 2 668 6 000 -3 332
313006 Kulturtiltak 0 250 -250
313007 Kirken - tilskudd investeringer 100 100 0
313008 Utvidelse av gravplass Tornes 294 2 622 -2 328
313010 Regulering Gaustad kirkegård 153 250 -97
313011 Automater til bibliotek 0 0 0
313012 Fullføring gravsted Hestaholen 0 600 -600
313013 Nytt bygg til bibliotek Eide 1 187 3 200 -2 013
314001 Familiens hus - Eide 14 970 14 682 288
320001 KULTURSKOLE - Hustadvika 612 5 782 -5 170
321001 Barnehagen i Bud 5 102 3 409 1 693
322002 Sylte skole 41 571 45 867 -4 296
322003 Utbedring Tornes skole 962 7 642 -6 680
322004 Haukås skole 129 697 144 200 -14 503
322007 Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen 46 682 -636
322008 Utfasing oljefyr - Eide ungdomsskole 654 2 000 -1 346
322012 Jendem skole uteområde 7 943 6 480 1 463
322013 Renovering Eide ungdomsskole 201 200 1
331003 Utstyr institusjonstjenesten 3 933 3 500 433
331005 Prosjektmidler struktur helse 0 2 500 -2 500
333001 Nye omsorgsboliger Mikalmarka -104 0 -104
333002 Nye småhus - utleieboliger - Eidem og Setbakken 2 238 2 000 238
333003 Digital hjemmeoppfølging 0 1 000 -1 000
341002 Asfaltering og vei 4 562 4 000 562
341003 Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien. 343 12 937 -12 594
341007 Justering mva Lauvåsen 138 0 138
341015 Oppgradering til LED belysning 2 375 2 000 375
342004 Parkeringsplass Svenøyhuset 3 126 1 601 1 525
342007 Rundkjøring i Malmefjorden 312 600 -288
342015 Miljøtiltak 214 500 -286
344001 Ny brannstasjon 1 341 3 736 -2 395
344002 Ny tank+bil - brann 4 552 4 600 -48
344006 Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe 305 500 -195
344007 Bil - Framskutt enhet 0 600 -600
90001 Renovering 7 930 7 000 930
90002 Industritomter 5 186 10 000 -4 814
90003 Vatn 4 847 10 000 -5 153
90004 Avløp 2 142 11 000 -8 858
90005 Boligtomter 1 182 1 000 182
255 778 329 360 -73 582

Avviksforklaring investeringsprosjektene

Sentrumstiltak Eide:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 9 tusen kroner i 2021. Totalkostnaden på prosjektet ble 4,3 mill. kroner. Prosjektet hadde en opprinnelig ramme på 2,65 millioner i Eide kommune. Dette tilsvarte det beløpet Eide kommune hadde fått i regionsentertilskudd. Kommunestyret valgte å øke budsjettet 2 ganger med til sammen 1,65 millioner. Dette utgjør en totalramme på prosjektet på 4,3 millioner. Prosjektet er fullført på budsjett. Det er også brukt 1 million av Eide kommunes RDA-fond for å dekke kostnadene til prosjektet.

Nytt regionssenter Hustadvika kommune:

Det er brukt 195 tusen kroner mer enn budsjettert i 2021. Prosjektet er ikke ferdig, men skal videreføres i 2022.
Arbeidet med gatebruksplan og reguleringsplan skal fortsette i 2022

Tettstedprogrammet:

Regnskapet viser et merforbruk på 50 tusen kroner. Prosjektet er nå avsluttet. Prosjektperioden var fem år. Egen rapport fra prosjekt kommer fra prosjektleder.

Datautstyr:

Rammen på 3 mill. kroner holdt i 2021, det endte med et mindreforbruk på 146 tusen kroner.

Trollkirka turmål og turknutepunkt:

Det gjenstår å bygge toalettbygg og lage pumpeledning over til Varhol, for å ferdigstille prosjektet.
Avviket består i hovedsak av uavklarte forhold med grunneiere for legging av rør, og noe intern kapasitet til å bygge ferdig toalettbygget.
Prosjektet må derfor overføres til 2022 for ferdigstilling. Det er beregnet at totalrammen vil holde.

Utvikling av turstier og friluftsområder i Hustadvika kommune:

Avviket er ubetydelig. Her jobbes det med flere prosjekter:
- Lauvåsen Elvasti (del 1); er godt i gang og nærmer seg ferdigstilling. Det bygges nå gapahuk sammen med FAU på Sylte skole og siste finpussen på stien på Rødsetsiden av elva. Ferdigstilles i 2022.
- Turparkering og kyststi Askevågen; Reguleringsplan er vedtatt. Det jobbes med leieforhold for parkering med grunneier, og utvikling av kyststi med Male Grendahus (stedets velforening). Her skal det utvikles videre i årene som kommer, sammen med blant annet Romsdalsmuseet og frivillige.
- Langvatnet friluftsområde; her utvikles HC-fiskebrygge/liten molo og ev. naustplass sammen med FJFF. Det jobbes også med P-løsning for bobiler sammen med Vassenden Velforening.

Tak på Eidehallen:

Prosjektet har et mindreforbruk på 3,3 mill. kroner i 2021. Det skyldes at det har vært krevende å tekke tak i vintersesongen. Prosjektet vil fullføres i 2022.

Kulturtiltak:

Det er ikke brukt midler på prosjektet i 2021. Avviket skyldes ulike omstendigheter i Kulturavdelingen i 2021, blant annet forsinkelse i forhold til gjennomføring av en aktivitetsrekke av kulturaktiviteter, med støtte fra GASSROR IKS. Grunnet pandemien og restriksjoner ble det meste av arrangementer avlyst eller utsatt.

Kirken tilskudd investering:

Bevilgning overført kirken som budsjettert.

Utvidelse av gravplass Tornes:

Det er et mindreforbruk på prosjektet i 2021 på 2,3 mill. kroner. Det skyldes forsinket oppstart. Prosjektet er påbegynt vinteren 2021/22 og forventes ferdig i 2022.

Regulering Gaustad kirkegård:

Prosjektet har et mindreforbruk på 97 tusen og det gjenstår noen avklaringer før behandling av ny reguleringsplan i kommunestyret.

Automater til biblioteket:

Innkjøp av utlånsautomatene er utsatt fordi vi venter på et nytt BIB-system som kommer i 2023. Utlånsautomatene må tilpasses dette. Vi venter også på at nye lokaler på Eide skal renoveres og gjøres klart til flytting.


Fullføring av gravsted Hestaholen:

Prosjektet kom ikke i gang i 2021. Hele bevilgningen på 600 tusen står ubrukt i 2021.

Nytt bygg til bibliotek Eide:

Prosjektet har et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Avventer nå igangsettingstillatelse. Bygget er kjøpt, men ombygging skjer først våren 2022.

Familiens Hus - Eide:

Prosjektet har et merforbruk i 2021 på 288 tusen kroner. Dette skyldes fukt i nordvegg, som førte til at den måtte rehabiliteres før plan. Det er byttet 48 vinduer og etterisolert på utsiden. Det er også gjort noen nødvendige hastereparasjoner for å hindre vanninntrenging. Innvendige arbeider ble mer omfattende enn planlagt.
Prosjektet er ikke ferdig og vil fortsette ut i 2023 som planlagt.
Rammen er justert, og totalrammen på 40 mill. kroner forventes å holde.

Kulturskole - Hustadvika:

Dette prosjektet har et mindreforbruk på 5,2 mill. kroner. Det er forsinket på grunn av pågående grunnervervsprosess.

Barnehagen i Bud:

Dette prosjektet er ferdigstilt og har et merforbruk på 1,7 mill. kroner i 2021. Hovedårsak til merforbruk er økte utgifter på uteområdet. Det er utarbeidet en prosjektrapport som er oversendt revisjonen. Etter behandling i kontrollutvalget vil rapporten komme opp som sak i formannskapet og i kommunestyret etter gjeldende regelverk.

Sylte skole:

Dette prosjekter er ferdig og viser et mindreforbruk på 4,3 mill. kroner i 2021. Prosjektrapport vil bli utarbeidet snarest og oversendt revisjonen. Etter behandling i kontrollutvalget vil rapporten komme opp som sak i formannskapet og i kommunestyret etter gjeldende regelverk.

Sylte skole
Sylte skole

Utbedringer Tornes skole:

Dette prosjektet er i gang, men kommunen har ventet på geologiske undersøkelser og prosjektering. Det er 6,7 mill. kroner i mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Totalentreprenør er kontrahert og oppstart vil skje våren 2022.

Haukås skole:

Regnskapet viser et mindreforbruk på 14,5 mill. kroner i 2021. Totalrammen forventes å holde og ferdigstilling vil skje i 2022. Ny skole skal åpne til skolestart 2022.

Bygging nye Haukås skole
Bygging nye Haukås skole

Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen:

Her er det et mindreforbruk på over 600 tusen kroner i 2021. Prosjektet forventes ferdig i 2022 og totalrammen på 7,6 mill. kroner skal holde.

Utfasing oljefyr Eide ungdomsskole:

Dette prosjektet viser et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner i 2021. Etter vedtak i sak om økonomiplan 2022 - 2025 vil prosjektet gå inn i nytt prosjekt "Ny barneskole på Eide"

Jendem skole uteområdet:

Prosjektet viser et merforbruk i 2021 på 1,5 mill. kroner. Det er økte kostnader på tiltak på prosjektet som forklarer avviket.

Renovering Eide ungdomsskole:

Prosjektet er ferdig og det er ingen avvik på dette.

Utstyr til institusjonstjenesten:

Det er et merforbruk på 433 tusen kroner i 2021 på dette prosjektet. Pasientvarslingsanlegg ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter er ferdig.

Prosjektmidler struktur helse:

Det er ikke påløpt utgifter på dette prosjektet i 2021.

Nye omsorgsboliger Mikalmarka:

Her er det sluttoppgjøret på prosjektet som har gitt en netto inntekt på 104 tusen kroner. Det blir lagt fram egen sak med prosjektrapport i løpet av 2022 på dette prosjektet.

Nye småhus Eidem:

Her er det et merforbruk på 238 tusen kroner. Dette skyldes noen ekstra utgifter til mur på tomten. Prosjektet er ferdig.

Digital hjemmeoppfølging:

Det er ikke påløpt utgifter på prosjektet i 2021.

Asfaltering og vei:

Prosjektet viser et merforbruk på 562 tusen kroner. Dette skyldes at kommunen fikk en del større kostnader på klargjøring av vegstrekk før asfaltering enn det som var budsjettert.

Vei - Høstmarkeiendommen - Boligfelt/utbygging sør for hovedveien:

Prosjektet viser 12,6 mill. kroner i mindreutgift. Prosjektet er i startfasen, og vil ikke komme i gang før i 2022.

Oppgradering til LED-belysning:

Prosjektet viser et merforbruk på 375 tusen kroner. Dette skyldes stort behov for utskifting til Led - lys, bl.a. på Eidehallen.

Parkeringsplass Svenøyhuset:

Prosjektet er ferdig, og viser et merforbruk på 1,56 mill. kroner. Totalkostnaden på prosjektet ble rett underkant av 5 mill. kroner, mens revidert budsjett var på 3,4 mill. kroner. Årsaken til merforbruket er betydelige ekstra utgifter i forbindelse med omfattende utskifting, omlegging av ledninger og rør i grunnen. I tillegg måtte massen skiftes ut og det ble mer sprengningsarbeid enn beregnet.

Rundkjøring i Malmefjorden:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 288 tusen i 2021. Pengene i 2021 er brukt til regulering av området.

Miljøtiltak:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 286 tusen kroner i 2021. Midlene er brukt til elbilladere i 2021.

Ny brannstasjon Eidem:

Prosjektet hadde et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner i 2021. Dette skyldes at fremdriften ligger etter planen, på grunn av utarbeidelse av nye tegninger etter råd fra arbeidstilsynet. Det har ikke vært gjennomført totalentreprise per 31.12.2021.

Ny tank + bil - brann:

Prosjektet fikk et mindreforbruk på 48 tusen kroner. Bilen ble kjøpt i desember og er tatt i bruk.

Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe:

Prosjektet fikk et mindreforbruk på 195 tusen kroner. Behovet var noe mindre enn forventet.

Bil - Framskutt enhet:

Bevilget beløp ble ikke brukt i 2021. Midlene vil bli foreslått flyttet til 2022 i avstemmingssaken.

Renovering:

Prosjektet hadde et merforbruk på 930 tusen kroner i 2021. Hovedårsaken til dette er at Dropsone Frænahallen og sprinkleranlegg Lundhaugen fikk økt omfang. Totalt 15 prosjekter er gjennomført i 2021.

Industritomter:

Det er brukt 4,8 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2021. Manglende grunnerverv og omregulering gjør at flere av prosjektene ikke er startet. Indre Eide Industriområde - Del 2 er ferdigstilt.

Vatn:

Det er brukt 5,1 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2021. Dette skyldes i hovedsak forsinkelse i prosjektene som gjelder høydevassbasseng på Skarset og Freneide. Prosjekt på Jendem gamle boligfelt og Strandavegen Bud er ferdige.

Avløp:

Det er brukt 8,8 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2021. Dette skyldes forsinket oppstart av avløp Vikan og at flere andre prosjekt først vil bli startet opp i 2022. Prosjektene Jendem gamle boligfelt, Strandavegen Bud og pumpestasjon Vevang er ferdige. Det er ellers brukt nesten en million kroner på Vikan avløpsanlegg.

Boligtomter:

På prosjektet ble det er merforbruk på 182 tusen kroner. Total ble det brukt 1 182 000,- i 2021. Det opprinnelige budsjettet var på 8,4 mill. kroner i 2021. Dette ble redusert med 7,4 mill. kroner til 1 mill. kroner i revidert budsjett 2. Midlene er i hovedsak bruk til sluttføring av Malmefjorden B6 og Dalelia 4.

Tall i hele tusen

Bevilgning investering 2021 - talloppsett

Bevilgning investering 2021 - talloppsett

Regnskap 2021 Revidert budsjett 2021 Oppr. Budsjett 2021 Avvik 2021
1 Investeringer i varige driftsmidler 255 231 329 260 353 550 74 029
2 Tilskudd til andres investeringer 546 100 100 -446
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 436 3 050 3 000 614
4 Utlån av egne midler 0 0 0 0
5 Avdrag på lån 0 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 258 213 332 410 356 650 74 197
7 Kompensasjon for merverdiavgift 48 018 62 152 60 630 14 134
8 Tilskudd fra andre 10 707 3 875 1 350 -6 832
9 Salg av varige driftsmidler 5 957 9 000 9 000 3 043
10 Salg av finansielle anleggsmidler 279 394 0 115
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0
13 Bruk av lån 189 856 253 095 282 670 63 239
14 Sum investeringsinntekter 254 817 328 516 353 650 73 699
15 Videreutlån 11 684 20 300 10 000 8 616
16 Bruk av lån til videreutlån 11 684 20 300 10 000 8 616
17 Avdrag på lån til videreutlån 5 505 5 000 5 000 -505
18 Mottatte avdrag på videreutlån 5 377 5 000 5 000 -377
19 Netto utgifter videreutlån 128 0 0 -128
20 Overføring fra drift 778 739 0 -39
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 588 499 0 -89
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 2 158 2 656 3 000 498
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 3 524 3 894 3 000 370
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0

Avviksforklaring investeringsinntekter

Investering i varige driftsmidler:

Det ble brukt 74 mill. kroner mindre enn budsjettert på investeringer i 2021. Se kommentarer for hvert investeringsprosjekt for forklaring.

Tilskudd til andres investeringer:

Her er det et avvik på 446 tusen kroner. Dette skyldes at utbetaling i forbindelse med overtagelse av Lauvåsen ikke var budsjettert.

Investering i aksjer og andeler i selskaper:

Her er det et mindreforbruk på 614 tusen kroner. Dette skyldes lavere krav til egenkapitalinnskudd i KLP enn budsjettert.

Kompensasjons merverdiavgift:

Kommunen fikk 14 mill. kroner mindre enn budsjettert i MVA-kompensasjon i 2021. Dette skyldes mindre utgifter på investeringer enn forventet.

Salg av varige driftsmidler:

Det ble 3 mill. mindre inntekter på salg av varige driftsmidler i 2021. Her er det i hovedsak snakk om lavere salg av boligtomter og industritomter enn forventet.

Tilskudd fra andre:

Kommunen fikk in 6,8 mill. kroner mer enn forventet i tilskudd i 2021. Her er det tilskudd både fra private, stat og fylkeskommuner på flere prosjekter. Noe av grunnen til merinntektene er at vi har flere gamle saker fra Eide og Fræna som vi har fått penger på som det ikke var budsjettert med. Samt at vi har fått noen tilskudd litt før vi hadde forventet.

Salg av finansielle anleggsmidler:

Formannskapet vedtok i sak 16/2021 og selge kommunens aksjer i SMK Utvikling AS. Det ble i samme sak vedtatt og sette av beløp tilsvarende salgssum på ubundet investeringsfond. Det ble derfor lagt inn budsjett på 394 tusen kroner på salg av finansielle anleggsmidler. Regnskapsreglene tilsier at deler av beløpet må bokføres i driftsregnskapet (fortjenesten). Det ble derfor inntektsført 115 tusen kroner mindre enn budsjettert på denne posten i 2021.

Bruk av lån:

Det er brukt 63,2 mill. kroner mindre av lånemidler enn budsjettert i 2021. Dette skyldes hovedsakelig at det totalt sett er brukt mindre enn budsjettert på de forskjellige investeringsprosjektene. Som da medfører at vi har mindre kostnader vi trenger å dekke opp med lånemidler.

Lån til videreutlån - Husbanken:

Det ble lånt ut 8,6 mill. kroner mindre enn forventet til stårtlån i 2021. Det ble derfor brukt tilsvarende beløp mindre i bruk av lån til videreutlån. Kommunens betaling av lån og mottatt lån var henholdsvis 505 tusen kroner og 377 tusen kroner med enn budsjettert.

Overføring drift:

Her ble det 39 tusen kroner mer i inntekt enn forventet. Dette skyldes renter på formidlingslån.

Netto avsetning/bruk bundne investeringsfond:

Det ble av avsatt 181 tusen kroner mer enn budsjettert til bundne investeringsfond, og brukt 270 tusen mer av bundne investeringsfond enn budsjettert. Totalt utgjør dette 89 tusen kroner i 2021. Avviket skyldes rente og bruk av tapsfond på startlån.

Netto avsetning/bruk ubundne investeringsfond:

Det ble satt av 115 tusen kroner mindre enn budsjettert til ubundne investeringsfond i 2021. Dette skyldes at ikke alt av salgssummen fra salg av aksjer fra SMK utvikling kunne settes på investeringsfond siden fortjenesten må føres i driftsregnskapet. Det ble også brukt 614 tusen kroner mindre av ubundne investeringsfond. Dette skyldes lavere egenkapitalinnskudd til KLP enn budsjettert. Total utgjør dette et netto budsjettavvik 498 tusen kroner.