Disposisjonsfond, bundne fond og ubundne investeringsfond.

Disposisjonsfond

Kommunestyrets målsetting om et disposisjonsfond på 5% er nådd. Fondet utgjør per 31.12.2021 8,1% av driftsinntektene

Hustadvika kommune hadde 58,3 mill. kroner i disposisjonsfond per 31.12.2019 da den sammenslåtte kommunen ble dannet. Ved starten av 2021 var fondet redusert til 38 mill. kroner. Det er helt nødvendig å bygge opp et fond for å sikre kommunens økonomiske handlingsfrihet. Dette er en nødvendig buffer for å kunne møte endringer i rammevilkår, renter og uforutsette utgifter. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Hustadvika kommune har et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene. I økonomiplanen for 2020 - 2023 vedtok kommunestyret å bygge opp et disposisjonsfond på 5 % (av brutto driftsinntekter) og en stabil netto resultatgrad på 1,75%.

Disposisjonsfondet per 31.12.2021 utgjør nå 100 mill. kroner. Avsetning til fond utgjør 62 mill. kroner i 2021. I prosent av driftsinntektene utgjør dette 8,1%.Utvikling av disposisjonsfondet I prosent av brutto driftsinntekter

Andre fond

Bundne driftsfond utgjør 21,3 mill. kroner per 31.12.2021. Dette er en reduksjon på 6,7 mill. kroner fra 1.1.2020. Bundne driftsfond er fond der midlene er bundet i henhold til lov, forskrift, statlig direktiv og avtaler. Hovedgrunnen til reduksjonen er omgjøring av fond avsatt fra Enhet for integrering til disposisjonsfond. Dette fondet var på ca. 7 mill. kroner.

Bundne investeringsfond utgjør 14,2 mill. kroner per 31.12.2021. Det er en reduksjon på 0,6 mill. kroner fra 1.1.2021. Mesteparten av bundne investeringsfond er knyttet til formidlingslån fra Husbanken.

Ubundne investeringsfond utgjør 102,1 mill. kroner ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 2,2 mill. kroner i 2021. Reduksjonen skyldes utgifter til egenkapitalinnskudd i KLP i 2021.

Selvkostfondene har samlet blitt redusert med 1,7 mill. kroner i 2021. Samlet utgjør disse fondene 3,9 mill. kroner per 31.12.2021. Vi henviser til note 14 i regnskapet for mer informasjon.