Finans

Tall i hele tusen

Likviditet

Likviditet

1. januar 30. april 31. august 31. desember Endring 2021
Kontanter 223 493 307 943 244 339 230 328 6 834
Obligasjoner 84 443 77 121 77 602 79 674 -4 769
Aksjer 30 911 26 342 29 660 28 793 -2 118
Sum 338 847 411 407 351 601 338 794 53
Andel likviditet i prosent

Fordeling likviditet 31. desember

Tall i hele tusen

Plassering likviditet 2021

Plassering likviditet 2021

Beløp 1.1 Beløp 30.4 Beløp 31.8 Beløp 31.12
Sparbebank 1 Nordvest 116 737 203 782 139 283 125 067
DnB 4 155 1 323 1 648 2 372
Romsdalsbanken 1 332 1 403 1 717 1 718
Sparebank 1 SMN 856 855 900 0
Pareto 110 147 104 561 105 718 106 681
Odin 105 619 99 484 102 335 955
Sum 338 846 411 407 351 601 338 794

Plassering likviditet 31. desember 2021

Plassering kontanter 2021

Plassering kontanter 2021

Beløp 1.1 Beløp 30.4 Beløp 31.8 Beløp 31.12
Sparbebank 1 Nordvest 116 737 203 781 139 283 125 067
DnB 4 155 1 323 1 649 2 372
Romsdalsbanken 1 332 1 403 1 717 1 718
Sparebank 1 SMN 856 856 900 0
Pareto 50 203 50 276 50 340 50 620
Odin 50 208 50 304 50 449 60 549
Sum 223 491 307 943 244 338 230 326
Andel i prosent

Plassering kontanter 31.12.2021

Tall i hele tusen

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1

Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad Målsetning
31.des 508 107 159 083 3,19 2
31.aug 456 636 117 600 3,88 2
30.apr 546 875 199 778 2,74 2
01.jan 482 884 161 575 2,99 2
Hustadvika kommune har ved utgangen av 2021 en likviditetsgrad 1 på 3,19 detter er over 50% høyere målsetning på 2,00. Kommunen har en trygg likviditet.
Tall i hele tusen

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2

Likvide midler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad Målsetning
31.des 338 795 159 083 2,13 1
31.aug 351 600 117 600 2,99 1
30.apr 307 943 199 778 1,54 1
01.jan 223 491 161 575 1,38 1
Hustadvika kommune har ved utgangen av 2021 en likviditetsgrad 2 på 2,13. Kommunen har en trygg likviditet.

Oversikt lån

Oversikt lån

Beløp 31.12 Innfrielse Rente Type Avdrag Refinansieres i 2022
Investeringslån
Kommunalbanken 2001.0367 -5 789 22.02.2027 1,23 % Flytende Ja, Halvårlig Nei
Kommunalbanken 2008.0551 -36 219 24.09.2025 2,41 % Fast Ja, Halvårlig Nei
Kommunalbanken 2018.0369 -211 000 20.09.2023 0,99 % Flytende Nei Nei
Kommunalbanken 2018.0098 -54 000 16.03.2022 1,07 % Flytende Nei Ja
Kommunalbanken 2019.0145 -56 100 20.03.2024 1,20 % Flytende Nei Nei
Kommunalbanken 2021.0064 -260 000 18.03.2026 1,03 % Flytende Nei
Danske Bank 2019.2022 -299 000 16.03.2022 0,94 % Flytende Nei Ja
Danske Bank NO0010877202 -197 000 18.03.2025 1,87 % Fast Nei Nei
DnB NO0010877145 -197 000 18.03.2025 1,57 % Flytende Nei Nei
Sum investeringslån -1 201 955 20.01.2025 1,26%
Formidlingslån
Husbanken 14 623894 4 - Etabl. -341 01.06.2024 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 626260 5 - Etabl. -636 01.04.2025 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 628025 0 - Etabl. -300 01.06.2029 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 629000 2 - Etabl. -1 360 01.06.2030 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 629862 5 - Etabl. -2 660 01.06.2031 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 630732 7 - Etabl. -2 100 01.04.2032 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 632657 4 - Etabl. -2 800 01.07.2035 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 633287 9 - Etabl. -2 900 01.06.2036 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 633854 6 - Etabl. -3 200 01.08.2037 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 635308 2 - Etabl. -5 920 01.05.2039 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 634506 1 - Etabl. -3 102 01.05.2038 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 636252 0 - Etabl. -6 262 01.11.2040 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 637120 8 - Etabl. -5 667 01.05.2041 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 637782 5 - Etabl. -4 221 01.05.2042 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 638303 9 - Etabl. -860 01.05.2043 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 638691 7 - Etabl. -4 566 01.04.2044 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 617929 - Etabl. 0 01.04.2021 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei, kan utløpe
Husbanken 14 623895 - Etabl. -176 01.05.2022 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 629001 - Etabl. -1 204 01.05.2027 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 629863 - Etabl. -1 405 01.05.2028 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 631995 - Etabl. -1 932 01.05.2031 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 633286 1 - Etabl. -1 184 01.11.2033 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 634505 1 - Etabl. -3 936 01.04.2035 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 635246 1 - Etabl. -4 183 01.05.2036 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 638271 3 - Etabl. -859 01.04.2040 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 639288 1 - Etabl. -9 667 01.08.2050 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Hubanken 14 639445 1 - Etabl. -9 833 01.03.2051 0,73 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Sum formidlingslån -81 274 19.03.2040 0,73%
Sum Gjeld -1 397 382 23.11.2025 1,22%
Hustadvika kommune har ved utgangen av 2021 kroner 1 397 382 000,- i lån. Dette er en økning på kroner 118 510 000,- fra 1. januar. Kommunen har en gjennomsnittsrente på 1,22% hvis du ser bort fra kommunens renteswaper. Til sammenligning var 6 måneders NIBOR rente 1,09% 31.12.2021. Hustadvika kommune har 353 mill. i lån som må refinansieres i 2022.
Andel i prosent

Fordeling av rentetyper

Andel i prosent

Rentetyper korrigert for renteswapper

Andel lån i prosent

Lånekilder

Tall i hele tusen kroner

Lånekilder

Lånekilder

Beløp
Kommunalbanken 623 108
Danske Bank 496 000
DnB 197 000
Husbanken 81 274
Sum 1 397 382

Avkastning

Avkastning

31.12.2020 30.04.2021 31.08.2021 31.12.2021
Odin 55 410 788 49 179 882 51 885 539 52 405 727
Avkastning i år (kr) 1 769 094 4 474 751 4 994 939
Avkastning i år i % 3,19% 8,08% 9,01%
Endring fra forrige måned -6 230 906 2 705 657 520 188
Pareto 59 670 632 56 133 696 57 520 212 60 003 914
Avkastning i år (kr) 2 338 626 3 431 195 4 274 256
Avkastning i år i % 3,90% 5,72% 7,13%
Endring fra forrige måned -5 661 374 1 092 569 843 061
Sum 115 356 252 103 463 972 107 262 198 108 625 447
Total avkastning i år 4 107 720 7 905 946 9 269 195
Total avkastning i prosent 3,56% 6,85% 8,04%
Referanseindex OSEBX (Oslo børs) 10,52% 17,24% 23,35%
Referanseindex MSCI World 6,56% 19,76% 25,37%
Paretos referanseindex 2,43% 4,94% 6,33%
Hustadvika kommune fikk en avkastning på 9,3 millioner i 2021. Dette gir en økning på 8%.
Tall i hele kroner

Avkastning i løpet av 2021

Andel i prosent

Fordeling fondsforvalter

Fordeling aktiva

Tall i hele millioner

Stresstest

Stresstest

Balanse % Beløp Endrings-parameter Beregnet tap
Gjeld 1 397 2 % 27,95
Renteswap (fastrente) 11,1 % -155 2 % -3,10
Gjeld med Fast rente 16,7 % -233 2 % -4,66
Kapital i VAR 20,3 % -284 2 % -5,68
Rentekompensasjon Husbanken 3,5 % -49 2 % -0,98
Utlån husbankmidler/startlån 6,0 % -84 2 % -1,68
Samlet utlån, innskudd, renteswap og komp. 57,6 % -805 -16,10
Netto renteeksponering 42,4 % 592 2 % 11,85
Bankinnskudd 68,0 % 230 2 % -4,61
Omløpsobligasjoner 23,5 % 80 2 % 1,59
Aksjer 8,5 % 29 30 % 8,64
Finansielle aktiva 100,0 % 339 5,62
Mulig tap vil utgjøre 17,47
Vi ser av stresstesten at en økning i rentenivå på 2% samtidig som en reduksjon i aksjemarkedet på 30% vil utgjøre 17,5 millioner i ekstra utgifter for Hustadvika kommune. Det er forventet en økning i rentenivå de neste årene. Dette er hensyntatt i kommunens økonomiplan.
Tall i hele tusen

Avvik finansreglement - Akrivafordeling

Avvik finansreglement - Akrivafordeling

Normal Maks Beløp Andel i% Kontroll
Renter 75 % 100 % 79 714 73,4% OK
Aksjer 25 % 30 % 28 911 26,6% OK
Sum 108 625 100,00 %
Hustadvika kommune holder seg under maksgrensen på 30% av akriv forvaltning i aksjer.

Avvik finansreglement - Renter

Avvik finansreglement - Renter

Normal Maks Faktisk Kontroll
Rentebinding 1 år 5 år 0,6 OK
Kredittdurasjon 7 år 2,5 OK
Hustadvika kommune har en gjennomsnittlig kortere renebinding enn hva som er tillatt i reglementet.
Tall i hele tusen

Avvik finansreglement - Kredittrisiko

Avvik finansreglement - Kredittrisiko

Maks Beløp % Kontroll
AAA til BBB- 100 % 73 892 68,0% OK
BB-CCC 20 % 5 822 5,4% OK
Sum 79 714 73,4%
Hustadvika kommune har lavere risiko enn hva som er tillatt i finansreglementet.
Tall i hele tusen

Avvik finansreglement - Aktiv forvaltning i forhold til investeringsfond

Avvik finansreglement - Aktiv forvaltning i forhold til investeringsfond

Beløp
Beløp på aktiv forvaltning 108 625
Beløp på ubundne investeringsfond 102 160
Kontroll 6 465
Hustadvika kommune har mer penger plassert i aktiv forvaltning enn hva som er tillatt i finansreglementet. Det er ikke tillatt å plassere mer midler enn hva kommunen har i ubundne investeringsfond. Det er pr 31.12.2021 plassert ca. 6,5 millioner mer i aktiv forvaltning enn hva som er tillatt.
Grunnen til dette er at kommunen brukte en del ubundne investeringsfond i forbindelse med årsavslutningen og høy avkastning de siste månedene av året.