Fagområdet helse og omsorg

Pleie, rehabilitering, omsorg og forebygging (PROF-tjenesten) i 2018

Viktige hendelser i 2018

Vi har fokus på å yte riktige tjenester til rett tid på rett sted til kommunens innbyggere innenfor lovens krav og kommunens økonomiske prioriteringer. Visjonen til tjenesten er AKTIV OG ANSVARLIG I EGET LIV. En av hovedmålene er da å være lengst mulig hjemme i eget bo- og nærmiljø. For å nå målsettingen er det viktig å ha et velfungerende forvaltningskontor som foretar gode og riktige vedtak, og sørger for god koordinering av tjenestene vi yter. Samt gode utøvende tjenester slik som hjemmetjenestene og forebyggende tiltak.

I løpet av 2018 er det satt i verk en rekke tiltak for å øke tjenestekvaliteten, samt nye tiltak for å imøtekomme overordnede krav. Vi har blant annet iverksatt utviklingsprosjekt ved helsesøstertjenesten og skolehelsetjeneste, samt startet opp med hverdagsrehabilitering. Torget legekontor ble fusjonert med Fræna legekontor, og en fikk ansatt to nye leger. Barnevernsvakt ble etabert, og ved årsslutt virker det som om tiltaket fungerer tilfredsstillende. Barnevernsvakten vil bli evaluert høsten 2019. En hadde som mål å styrke tjenestetilbudet innenfor demensomsorgen ved blant annet å etablere et dagsenter for demente. Denne målsettingen ble ikke innfridd grunnet de økonomiske rammebetingelsene. En vil her nevne at de med behov for dagtilbud, også de demente, får dette ved de eksisterende dagtilbudene rundt om i kommunen.

Kommunen deltar i spredningsprosjektet i forhold til velferdsteknologi i ROR-kommunen, og har begynt utprøving og implementering. Kommunen har og i 2018 deltatt aktiv i planlegging av mulig implementering av Helseplattformen.

En har jobbet systematisk med boligsosial handlingsplan, og ansvaret ble høsten 2018 flyttet til forvaltningskontoret jfr. vedtatt plan.

Kommunen har jobbet systematisk med beredskapsplanarbeid, og har utarbeidet et styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, samt revidert den overordnede ROS-analysen og overordnet beredskapsplanen.

En har i hele 2018 jobbet med forberedelser og planlegging av den nye kommunen.

PROF-området har i 2018 hatt et merforbruk som er knytt opp til tiltak som er ressurskrevende.

Kompetanseheving

Vi har fokus på kompetanseøkning, og mange av våre ansatte er under videreutdanning. Vi har dessuten etablert to lærlingeplasser i helsefag, i tillegg til en lærling fra prosjektet «Menn i helse». Til sammen hadde vi seks første- og andreårslæringer. Beklageligvis valgte den ene førsteårslærling å trekke seg.

Vi opplever at det er vanskelig å rekruttere nok sykepleiere til ledige stillinger. Med sykehus i nabokommunen merker vi godt konkurransen om fagressursene. Lønnsnivået er forskjellig, og det er kommunen som taper på denne forskjellen. Det blir heller ikke utdannet nok sykepleiere sett i forhold til behovet. Denne utfordringen vil bli større for hvert år som følge av endringer i demografi. Fræna får flere innbyggere over 80 år - vi lever lengre, noe som generer mer sykdom. Vi vil også i framtiden trenge flere fagpersoner slik som sykepleiere, vernepleiere, og andre helsefagarbeider. Dette er en stor utfordring for Fræna og kommune-Norge generelt. Kommunen har derfor valgt å innføre stimuleringstiltak for å rekruttere.

Oppfølging av politiske vedtak

Det ble gjort vedtak om å starte et arbeid med å vurdere av hvordan pleie- og omsorgstjenesten skal være organisert og strukturert. Det var viktig å etableres et samarbeid med Eide tidlig, slik at den nye kommunen blir sett under ett. Til dette arbeidet må det søkes om ekstern bistand fra aktører som har god kunnskap på området. Når dette arbeidet er fullført, skal sak om dette fremmes for politisk behandling. Vedtaket ble gjort i desember 2017, og arbeidet starter i 2018. Et av målene i dette arbeidet vil være å komme frem til tiltak som på sikt kan sørge for effektiv drift og tjenesteyting på alle pliktige tjenesteområder.

Etter en grundig planprosess, ble boligsosial handlingsplan vedtatt i 2017. Nå gjenstår det å følge opp retningen denne planen gir. Andre planer som ble ferdigstilte, var blant annet «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner», som var og er et samarbeid med flere andre kommuner. Det er laget en felles plan, men med rom for lokale tilpasninger. For 2018 var det viktig å få planen kjent i organisasjonen, og sørge for at den ble implementert i de ulike enhetene.

Det ble også laget en forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften har dessuten en kjærlighetsgaranti som ivaretar samboere/ektefellers mulighet til fortsatt samliv ved sykdom. Denne forskriften er dessuten lagt inn i lovdata (FOR-2017-09-28-1839). Formålet med forskriften er å sikre rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Forskriften skal tydeliggjøre hvilke vurderingsmomenter Fræna kommune legger til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal videre tydeliggjøre hvordan Fræna kommune skal følge opp personer som står på vurderingsliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Oppfølging av politiske vedtak

Det ble gjort vedtak om å starte et arbeid med å vurdere hvordan pleie- og omsorgstjenesten skal være organisert og strukturert i fremtiden. Det ble søkt etablert et samarbeid med Eide, slik at vi kunne se den nye kommunen under ett. Eide kommune grunnet økonomiske årsaker takket nei til initiativet. Arbeidet ble derfor «løftet» over til prosjektet for Hustadvika kommune. En inngikk et samarbeid med PwC som leverte en rapport i november 2018. Kommunene Eide og Fræna vil i samarbeid jobbe med de konklusjoner som framkommer i rapporten de kommende år.

For øvrig viser jeg til årsrapportene til hver enkelt enhet.

Elnesvågen 27.03.19

Jan Morten Dale

Kommunalsjef