Fagområdet oppvekst

Kommunale barnehager - 2018

Fræna kommune har over flere år fått en lav score på Kommunebarometeret. En har derfor hatt som uttalt mål å være blant de 300 beste kommunene i landet. I 2018 har vi ikke greid å innfri målsettingen, og Fræna kommune havner på 420 plass. Den dårlige plasseringen skyldes i hovedsak følgende:

  • Lav andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning. Dette har medført nærmere 30 søknader fra kommunale og private barnehager om dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk kompetanse. En ser videre at andelen tilsatte med fagutdanning er lav. Formell kompetanse utgjør 40% av samlet score, og påvirker derfor i stor grad grad kommunens plassering på Kommunebarometeret .
  • Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage er betydelig under snittet i undersøkelsen, og bidrar negativt til kommunens plassering på barometeret.

På en av indikatorene skårer kommunen imidlertid høyt (1 plass). Dette gjelder barnehager som har åpent minst 9 timer hver dag.

De kommunale barnehagene har over flere år hatt vansker med å rekruttere pedagogiske ledere. Fræna kommune har forsøkt å kompensere for dette ved å prioritere pedagogisk personell lønnsmessig. Pr. i dag ser en at tidligere lønnsforskjeller nå er utjevnet. Vi håper dette på sikt vil bedre tilgangen på slikt personell. I tillegg ønsker en å innføre andre ordninger som forhåpentligvis vil øke sannsynligheten for at pedagogisk personell søker seg til de kommunale barnehagene.

Helsefremmende OPPvekst i Fræna kommune (HOPP) ble vedtatt 11.05.2017. Programmet er nå godt integrert i de kommunale barnehagene. Av private barnehager i kommunen er det Jendem, Utsyn og Haugtussa som har tilsluttet seg ordningen.

Fræna kommune har i lovens forstand full barnehagedekning. Likevel ser vi mangel på barnehageplasser enkelte områder i kommunen.

Frænaskolen - 2018

Skolene jobber etter målene som er satt i Kvalitetsplanen for Frænaskolen. Planen ble utarbeidet i samarbeid med politisk ledelse, foreldre, ansatte, ungdomsråd og skoleledelse. Det er fokus på disse tre områdene:

  1. Grunnleggende ferdigheter
  2. Læringsmiljø
  3. Lokal tilhørighet

Kvalitetsplanen beskriver videre hvilke tiltak som skal gjennomføres for å forbedre kvaliteten innenfor disse tre områdene.

I 2018 ga Fræna kommune tilbud til 11 lærere om videreutdanning. 8 lærere takket ja til tilbudet. Romsdalsregionen har et regionalt tilbud i samarbeid med NTNU. Årets fag var engelsk for barnetrinnet, og Fræna deltok med 5 lærere på dette tilbudet. I tillegg deltok 2 inspektører/fagledere på rektorskolen i regi av Høgskolen på Vestlandet.

Fylkesmannen gjennomførte i 2017 tilsyn ved Bud barne- og ungdomsskole. Tema for tilsyn var skolens arbeid med elevenes læringsutbytte. Fylkesmannen utsatte tilsynet, og selve arbeidet med lukking av lovbrudd ble gjennomført i 2018.

Grunnarbeidet for Jendem skole ble satt i gang i oktober 2018, og skolen skal etter planen være ferdig i november 2019. Skolen vil bygges i massivtre, noe som bidrar med en klimafordel på 10% utover kravene i teknisk forskrift. Det nye skolebygget vil gi et betydelig løft for sørsiden av kommunen.

Planlegging av ny barneskole i Elnesvågen, samt utbedring av Sylte og Tornes skoler startet opp på slutten av 2018 etter politisk vedtak i november.

Grunnskolepoeng

Overordnet mål for skolesektoren for 2017: Karaktersnitt på 4,0 etter 10.trinn.(40 grunnskolepoeng). For skoleåret 2016/17 var gjennomsnittet 39,64.

Utviklingen har vært slik: