Kommunens overordna mål, satsingsområder og målstyring

Fræna kommune sine overordna mål

De overordna måla er utformet og vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2005-2017

I tillegg til disse overordna måla, ble fire satsingsområder vedtatt. Det skal legges til rette for:

 • Næringsutvikling
 • Boligutbygging
 • Gode bo- og oppvekstsvilkår
 • Identitetsbygging, kultur- og trivselstiltak

Mål for de største sektorene i kommunen

Kommuneområde - oppvekst

 • Et motiverende fellesskap der barn og unge lærer og mestrer
 • Elever som fullfører grunnskolen skal ha et snitt på minst 40,0 grunnskolepoeng
 • Barnehage: plassering blant de 300 beste kommunene på kommunebarometrets måling

Kommuneområde - helse og omsorg

 • Yte rett tjeneste til rett tid innenfor lovens krav og kommunens økonomiske prioriteringer.
 • Arbeide fram tiltak som på sikt kan samle tjenester for å oppnå effektiv drift og tjenesteyting
 • Rekruttere rett kompetanse i tjenestene
 • Ta i bruk og implementere velferdsteknologi
 • Iverksette og innføre hverdagsrehabilitering, både som tjeneste og tilnærmingsmetode
 • Lagt til rette for at innbyggerne kan være lengst mulig hjemme i eget bo- og nærmiljø
 • Etablering og utvikling av HOPP

Kommuneområde - teknisk

 • Yte gode tjenester og sikre effektiv saksgang og tjenesteyting innenfor plan- og lovverk.
 • Følge opp kommuneplanen, både for boligbygging og næringsutvikling
 • Iverksette tiltak etter vedtatte hovedoplaner for avløp
 • Utarbeide tilstandsrapport for kommunens bygg og eiendommer

Målstyring

Enhetene i kommunen er pålagt å rapportere regelmessig, og det rapporteres på viktige indikatorer som kvalitet, nærhet/trivsel og kostnadsutvikling. Utviklingen gir et godt bilde av enhetenes tjenesteleveranse. Denne rapporteringen er bevist gjort så enkel og leselig som mulig.