Fagområdet teknisk

Teknisk - bygg/anlegg og forvaltning

Fræna kommune er en vekstkommune hvor folketallet øker, og hvor industri og øvrig næringsliv har vekstpotensial. Dette er gledelig. Samtidig stiller det krav til kommunen om tilrettelagte tomteområder for boligbygging og god infrastruktur om vi skal kunne møte denne veksten. Godt kommuneplanarbeid og effektiv saksbehandling er en grunnleggende forutsetning for å lykkes.

I økonomiplanen 2018 - 2021 er det lagt inn en betydelig satsing på tilrettelegging av nye arealer for boligbygging og næringsutvikling. Fortsatt befolkningsvekst er en nøkkelfaktor for å kunne møte de utfordringer kommunen står foran, bl.a. demografiske endringer (med flere eldre over 80 år).

Rådmannen arbeider videre med å få fortgang i utvikling av allerede vedtatte reguleringsplaner for tomteområder i kommunen. En krevende økonomisk situasjonen setter likevel klare grenser for handlingsrommet. Dette gjør det nødvendig at private utbyggere utvikler tomteområdene i større grad enn det en tidligere har sett i Fræna.

Kommunen er avhengig av å ha tilstrekkelig fagkompetanse for å imøtekomme krav og omfang i saksbehandling, krav til effektivitet, teknisk utførelse og sørvis.

Teknisk forvaltning har gjennom 2018 arbeidet med flere saker av stor betydning for Fræna kommune. Her kan nevnes oppgaver knyttet til utvikling av indre Harøy industriområde og boligfeltet Lauvåsen. Enheten har også vært direkte involvert i utbyggingen av Jendem skole.

Bildet: Kommunalsjef Odd-Eirik Bergheim