Rådmannens stab

Fakta om enheten - Rådmannen

Enheten består av rådmannsteamet (rådmannen og to kommunalsjefer) samt rådmannens stab.

I 2018 var kommuneplanlegger, næringskonsulent, arkivleder og rådgiver forvaltning (frem til 1. september) i rådmannens stab.

Bilde: Kommuneplanlegger og stabsleder Linn Eidem Myrstad

Leverte tjenester

Saksbehandling på våre felt - politiske saker, innen overordna plan, næringsutvikling, politisk utvalg, deriblant valg av nemder og råd etter kommunevalg.

Viktige hendelser i 2018

I 2018 ble det gjennomført et parallelloppdrag som endel av det fireårige tettstedsprogrammet - prosjekt som skal legge til rette for utvikling av Elnesvågen sentrum. Målet er å finne bedre løsninger for et kommunesenter som er preget av biltrafikk, store asfaltflater, lange avstander og dårlige gangforbindelser. Det er få plasser til lek, aktivitet og opphold.

Planarbeid

Kommuneplanleggeren har det overordna ansvaret for kommuneplanen - samfunnsdel (vedtatt i 2005) og arealdel (vedtatt i 2014), og oppfølgingen av disse.

I 2018 ble vedtatt kommunal planstrategi (2016-2019) fulgt opp. Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere planoppgaver på overordna nivå i kommunestyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1). Planstrategien skal vedtas av kommunestyret senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert.

Planstrategien har prioritert de planoppgaver på overordna nivå som skal gjennomføres i kommunestyreperioden. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, og den skal være tilpasset kommunens situasjon og utfordringer.

Disse planene ble vedtatt i 2018:

  • Boligbyggeprogram 2019-2020 (PS 50/2018)
  • Revisjon Overordna beredeskapsplan Fræna kommune

Fræna kommune jobber med flere store prosjekt innen samfunnsutvikling:

Kommuneplanens samfunnsdel: Høsten 2018 ble planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av fellesnemnda. Planprogrammet gjør rede for formål og gjennomføringen av kommuneplanarbeidet, både med hensyn til innhold, prosess, opplegg for medvirkning og behov for utredninger. Planprogrammet er første skritt i arbeidet med kommuneplanen, og er altså en plan for planleggingen - ikke selve planleggingen eller planen. Kommuneplanleggerne i Eide og Fræna var engasjert av Fellesnemnda, og sto for dette arbeidet.

Tettstedsprogrammet: Utvikling av attraktive og funksjonelle tettsteder er en viktig del av samfunnsutviklingen. Elnesvågen som kommunesenter skal dekke en rekke behov og være et knutepunkt for både handel og tjenesteyting. Gjennom deltagelse i Møre og Romsdal fylkeskommune sitt Tettstadprogram, skal Fræna kommune legge til rette for økt kvalitet i de fysiske omgivelsene i Elnesvågen, og stimulere til utvikling av et livskraftig og bærekraftig kommunesenter. Bevilgningen til prosjektet skal gå til analyser og gjennomføring av tiltak.

Gjennom arbeidet med Tettstadprogrammet staker vi ut kursen inn i framtida for Elnesvågen – kommunesenteret i Hustadvika kommune. Arbeidet med å skape et sentrum som er funksjonelt, livskraftig og bærekraftig, har startet. Det nye kommunestyret får et viktig utviklingsverktøy, forretningsdrivende og grunneiere får økt forutsigbarhet, og innbyggerne får en spennende fjordby der kultur, handel og boliger veves sammen på gjennomtenkte, funksjonelle og nyskapende måter.

I 2018 ble tre arkitektteam invitert til å delta i et parallelloppdrag. Det ble også nedsatt en vurderingsgruppe med en sammensetning som skulle sikre forankring og gjennomføringskraft. Gruppen har gått gjennom arkitektenes forslag, deltatt på alle seminar i parallelloppdraget, gått gjennom alle innspill fra innbyggere og andre interessenter, og utarbeidet er rapporten. Rapporten inneholder anbefalinger og strategier for gjennomføring. Dette skal kommunen og andre aktører bruke i utviklingen av sentrum i Hustadvika.

Illustrasjon av Oslo Works arkitekter, KOHT arkitekter og Asplan Viak

Næringsrettet arbeid

Det ble gjennomført 10 bedriftsbesøk sammen med Fræna Næringsforum i 2018, 2 av disse var i kombinasjon med styremøter i Næringsforumet, som var lagt til bedrifter. Dessuten gjennomførte kommunen saksrelaterte besøk på flere bedrifter. Daglig leder i næringsforumet og næringskonsulenten har løpende kontakt og saksrelatert samarbeid.

Bilde: Næringskonsulent Geir Tore Vestad

Næringsfondet fikk kr. 300.000, - ny bevilgning fra fylkeskommunen i 2018. Nytt av året var at kommunene selv måtte plusse på med 50%, slik at total ramme ble kr. 450.000, -. Det ble gjennom 9 saker bevilget kr 341.000 fra kommunalt næringsfond til 5 bedriftsretta prosjekt. I tillegg er det bevilget oppstartsmidler fra Hoppid.no til 13 ulike prosjekt med totalt kr. 246.000, -.

Næringslivet i Fræna går overveiende bra, men en ser at handelen i sentrum sliter med lav inntjening og økende konkurranse både fra netthandel og større kjøpesenter. Kommunen sammen med Fræna Næringsforum har derfor store forhåpninger til at tettstedprosjektet for kan gi kommune og handelssenteret Elnesvågen sentrum er løft.

Det er stadig etterspørsel etter flere næringstomter i Holamyra Næringspark. Det er utarbeidet plan for utvidelse med 18 nye tomter, men her har alt stoppet opp på grunn at manglende avklaring på kryssproblematikken mellom Tømmervegen og Fv. 664. Fræna kommune har tatt initiativ til finansiering av nytt kryss der næringslivet, kommunen og prispåslag på nye tomter vil finansiere 50% av kostnaden på 21 mill. kr, men fylket har foreløpig ikke respondert på gavepakken.

Avslutning av pukkverksdriften på Indre Harøy og klargjøring av industriområdet til landbasert oppdrett har tatt mye oppmerksomhet og kapasitet i 2018. Salmon Evolution fikk forlenget opsjonsperioden, slik opsjonsavtalen hadde åpning for, til 31.mars 2019 og pilene peker fortsatt oppover for Europas største landbaserte oppdrettsanlegg til en kalkulert kostnad på ca. 4 mrd. Kroner på Indre Harøy.

I kjølvatnet av denne etableringen er 3 gründere i full gang med planlegging av Hustadvika Biokraft AS på Klubben Inger Hildur Industriområde i Harøysund, som baserer seg på bruk av slam fra oppdrettsanlegget og husdyrgjødsel fra landbruksnæringa i området. Fræna og Eide kommune deltok i den forbindelse på studietur til Danmark høsten 2018 for å se og lære av lignende anlegg i Danmark.

Når det gjelder videre tilrettelegging av næringsområder ble følgende tiltak sluttført i 2018:

2. Byggetrinn på Varhol industriområde med klargjøring av ytterlige tomteareal. Ca. 200 m ny veg mot nord/øst med 2 tilhørende stikkveier mot nord/vest. Dette løser ut 8 nye tomter på knapt 50 da.

Stuttføring av Urda Industriområde i.h.t. reguleringsplanen med bygging av veg mot nord/øst på knapt 220 m. Dette løser ut ca. 30 da areal til industri/lager/kontor.

Det er inngått avtaler om grunnkjøp på Dalemyra bransjesenter med tanke på byggemodning av knapt 90 da sentrumsnære storhandelsnæringstomter. Det vil bli foretatt en omregulering av dette feltet før en starter opparbeidelse i 2019. Det er også inngått grunnkjøpsavtale med en av grunneierne for Galten Industriområde. Dette felter er avhengig av løsning på kryssproblematikken ved Holamyra.

Næringskonsulenten har sertifisert og resertifisert 3 virksomheter til miljøfyrtårn i 2018 og deltatt i arbeidsgruppen for storsatsingen Atlanterhavs-spelet i Bud i August 2018.

Næringskapittelet hadde et mindreforbruk på ca. kr. 600.000 i 2018 som i hovedsak skyldes inntekter fra utleie av en næringstomt på Indre Harøy til lagring av deksel til Offshorebruk til Front Group.

Illustrasjon av planene til Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy

Arkiv

I 2018 har det generelt sett vært økt fokus på arkivforvaltningen i kommunen. Som utgangspunkt ble arkivlederstillingen utvidet til 100% og plassert i Rådmannens stab fra 01.01.18

Kommunen hadde tilsyn fra Arkivverket i 2017, dette resulterte i 8 pålegg. Ferdigstilling av kommunens lovpålagte arkivplan ble gjennom dette et sentralt fokus.

Formålet med arkivplanen er å sikre at kommunen forvalter ansvaret for sine arkiv på en optimal måte. Gjennom arbeidet har kommunen fått etablert et system som bl.a. gir en oversikt over kommunens samlede arkiv uavhengig av format samt at rutiner for alle ledd i arkivdanning og -forvaltning har blitt utarbeidet eller revidert.

Arbeidet med å ferdigstille arkivplanen i 2018 ga også ringvirkninger for den forestående kommunesammenslåingen. Arkivene fra Fræna skal avsluttes og ivaretas før det videreføres til Hustadvika kommune

Sak-/arkivsystemet ePhorte ble oppgradert i 2018 i forbindelse med uttreden fra IKT Orkide. Dette medførte en del arbeid samt koordinering med både systemleverandør og IKT Orkide

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Følge opp budsjettvedtak

100% Innfridd

Rådmannen skal sikre koordinering og implementering av kommunale planer

Ref. kommunal planstrategi Innfridd

Internkontroll

Utarbeide prosedyrer og reglement På gang

Gjennomføre brukerundersøkelser og innbyggerundersøkelser

1 g/år -

E-handel gjennom Visma

Økes med 20% Innfridd
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

3 1,7

Medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor

10 faktor har vært oppe i et kontormøte etter at undersøkelsen ble gjennomført.Tiltak følges opp

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

19 606 18 952

Avvik fra budsjett: 654 tusen i mindreforbruk

Årsak til avvik: Noe mer inntekter på næringsområdet enn budsjettert.