Opplæringssenteret

Fakta om enheten - opplæringssenteret

Ansatte: 14

Norskopplæringen: 69 deltakere fra 20 nasjoner

Grunnskole for voksne, eksamensrettet, opplæringsloven kap. 4A: 8 elever fra 4 nasjoner

Grunnskole for voksne, opplæringsloven kap. 4A-2: 11 elever

Spesialpedagogisk opplæring av førskolebarn: 34 barn

Logopedisk oppfølging: 81 brukere, 24 steder

Bilde: Enhetsleder Toril Lageraaen

Leverte tjenester

 • Grunnskole for voksne etter § 4A – 1 og 2
 • Norskkurs for minoritetsspråklige og Norskeksamen for nyankommet innvandrere nivå A1-B2
 • Arbeidslivsklasse, norskkurs med vekt på språkpraksis og vokabular tilknyttet arbeidslivet
 • Samfunnskunnskapskurs og samfunnskunnskapseksamen
 • Statsborgereksamen
 • Realkompetansevurdering på grunnskolens område
 • Logopedisk oppfølging
 • Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn og voksne
 • Opplæring i kommunikasjonshjelpemidler
 • Veiledning gjennom nettverk

Viktige hendelser i 2018

Oppstart av kombikurs, språkopplæring på nett og skole, B1-B2

Forbedringer gjennom 2018

 • Arrangerer veiledning gjennom nettverk innenfor spesialpedagogikk
 • Avvikling av papirarkiv, nytt arkivsystem

Satsingsområder

Benytte oss i større grad av den kompetansen som er på opplæringssenteret og i kommunale og interkommunale nettverk.

Utfordringer

Fræna kommune har flere bosatte flyktninger som trenger tilrettelagt opplæring, både av psykososiale og helsemessige årsaker. Vi har mange innbyggere som trenger oppfølging av logoped og barn med diagnoser som binder opp store ressurser.

For å kunne gi et likeverdig opplæringstilbud for alle innbyggere i Hustadvika kommune, også for personer med særskilte behov, er det viktig å opprettholde kompetanse og bredde i opplæringstilbudet på senteret i årene framover.

Vi ble årets stikkUT-bedrift 2018!

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Norsk

Statsborgerprøven

90% 91%
Grunnskole

Fullføre første skoleår

80% 93%
Arbeidslivsklasse

Språkpraksis

100% 100%
Spesialpedagogikk og logopedi

Foresatte til barn som mottar spesialpedagogisk hjelp skal få tilbud om foreldreveiledning minimum en gang per skoleår

100% 93%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5% 6%

Medarbeiderundersøkelsen

Enheten skårer like høyt, eller høyere enn det som er gjennomsnittlig for Norge som helhet. Vi har hatt fokus på at arbeidsoppgaver skal oppleves som en drivkraft og være spennende og stimulerende. I tillegg er relevant kompetanseutvikling avgjørende for at medarbeidere til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres. Som et resultat av dette har vi arrangert og deltatt i flere nettverkssamlinger.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

4 615 3 735

Avvik fra budsjettet: 880 tusen i mindreforbruk (19%)

Årsak til avvik: En stor andel av driftens totale ramme er basert på statlige tilskudd per elev i norskopplæringen. Disse inntektene varierer fra år til år og gjør budsjettering og økonomistyring utfordrende.