Sylte og Malme skoler

Fakta om enheten - Sylte og Malme skoler

Sylte og Malme skole har 136 elever fra 1.-7.trinn. Skolen er delt på to avdelinger/bygg (Sylte skole og Malme skole). Småtrinnet (1.-4.klasse) er på Sylte, mens mellomtrinnet (5.-7.klasse) er på Malme.

Malme skule: Til sammen 11 ansatte. 6 lærere, 1 vikar timebasert, 3 assistenter og 1 avdelingsleder.

Skolen har 3 mannlige ansatte

Antall elever: 68 - Jenter: 28 - Gutter: 40

Sylte skule: Til sammen 18 ansatte. 7 lærere, 1 vernepleiere, 1 barnevernspedagog og 7 assistenter, derav 5 som jobber både i skole og SFO + rektor

Skolen har 0 mannlige ansatte.

Antall elever: 68 - Jenter: 30 - Gutter: 28

Antall årsverk: 24%

Administrasjonsressursen er på 2 årsverk fordelt på rektor og to avdelingsledere. Emil Aas (rektor) gikk ut i permisjon 15.okt 2018. Eli Fladmark (avdelingsleder Sylte) ansatt som ny rektor fra 08.okt 2018. Avdelingsleder-stillingen på Sylte er dermed ikke besatt. Bård Kringstad ble ansatt som avdelingsleder på Malme høsten -18. (Tine Bergheim er ute i permisjon)

Antall årsverk til sammen på Sylte og Malme: 24,04%

SFO: til sammen 55 barn (30 gutter og 25 jenter)

Leverte tjenester

Skolen har gitt barn og unge fra 1.-7.trinn opplæring i tråd med Opplæringsloven og dens forskrifter. I tillegg har Sylte en SFO-avdeling med 55 barn fra 1.-4.trinn, hvorav 32 barn har full plass.

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2018

Vedtak om sammenslåing av Sylte/Malme og utbygging av Sylte skole ble ikke gjennomført. Nytt vedtak om at elever på 5.- 7. trinn skal flyttes til Nye Haukås skole. Malme skal dermed være i drift til ny skole i Elnesvågen står ferdig. Det ble gjort betydelige utbedringer av Malme skole, vår/sommer 2018. Blant annet nytt skolekjøkken og renovering av klasserom i «gamle-skolen», samt oppgradering av toalett. Det ble bestemt oppgradering av Sylte skole.

Forbedringer gjennomført i 2018

Det arbeides fortsatt systematisk med elevenes psykososiale miljø. Av ulike årsaker ble ikke Elevundersøkelsen gjennomført innen fristen. Spekter ble tatt i februar 2019. Resultatene kommer dermed på neste årsrapport.

Resultatene på de nasjonale prøver på 5.trinn er forbedret i engelsk og regning, mens lesing ligger på samme nivå som 2017.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Resultat fra nasjonale prøver - lesing

50 49

Resultat fra nasjonale prøver - engelsk

50 51

Resultat fra nasjonale prøver - regning

50 51

Andelen elever som opplever mobbing

0% 7,3

Trivsel

4,5 4,5

PC-dekning - Malme

1:1 1:1

PC-dekning - Sylte

1:1 1:2
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5% 5,05%

Medarbeiderundersøkelsen

Undersøkelsen ble tatt 2017 og viste et godt resultat for trivsel ved arbeidsplassen.

Vi lå over gjennomsnittet på flere av faktorene. Vi jobber videre med de faktorene vi starta på etter undersøkelsen. Faktorene mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

15 972 15 373

Avvik fra budsjett: -599 tusen

Årsak til avvik: vakant stilling og lavere driftsutgifter innenfor enkelte områder enn budsjettert.

Kommentar: Regnskapet viser at enheten har holdt seg godt innenfor rammene. Noe skyldes at vi har en vakant stilling som avdelingsleder (fra okt.18)