Hustad barne- og ungdomsskole

Fakta om enheten - Hustad barne- og ungdomsskole

Skolen har 174 elever fordelt på 80 jenter og 94 gutter.

33 ansatte ( 7 menn og 26 kvinner) fordelt på inspektør, rektor, merkantil, vernepleier, fagarbeidere, assistenter, lærere og vikarer. (3 ansatte er i permisjon) S

Inspektør har undervisning, vikartimer og deltar i vaktsystemet. Rektor har ikke i skoleåret 2018/19 undervisning i klasser,men deltar i vaktsystemet og er standby 7 undervisningstimer per uke i skolevegringsarbeid.

Rektor startet høsten 2018 på masterutdanning i skoleledelse ved NTNU.

Skolen tilbyr leksehjelp for 4.-7. trinn, SFO tilbyr leksehjelp for 2.-4. trinn. SFO har totalt 35 elever fordelt på ulike plasser (Høst 2018)

Bildet. Rektor og enhetsleder Anne Kristine Løseth

Viktige hendelser og politiske vedtak som gjelder enheten i 2018:

Helsesøstertjenesten er styrket. Det vil si at fra høsten 2018 skal skolen ha helsesøstertjeneste tilgjengelig 4 dager per uke.

HOPP er ved vår skole inne i sitt andre år. Både skole og SFO gjennomfører HOPP aktiviteter på alle trinn. Dette er et innslag i skolehverdagen både ansatte og elever synes er kjekt. Skolen har fremdeles gratis skolefrokost som et trivselstiltak en morgen per uke. HOPP i fht kosthold på SFO er i sin spede begynnelse.

MOT

SIM (Skolens innsatsteam mot mobbing) Kurs/opplæring alle skolene har deltatt i. Gjennomføring av Spekterundersøkelsen som omhandler klassemiljø er en del av dette arbeidet.

Sertifisert som dysleksivennlig skole

Ungt entreprenørskap

Fibertjeneste fra Istad kom på plass i desember 2018. Dette håper vi vil gi større stabilitet og mulighet til at flere kan arbeide på nett samtidig slik at eksempelvis gjennomføring av nasjonale prøver og eksamen kan gjennomføres uten stadige nettbrudd.

Utviklingsarbeid ved skolen: Skolen arbeider systematisk med innføring av ny overordnet del av læreplanen, fagfornyelsen og FNs 17 bærekraftsmål. Det arbeides etter prinsippene for SKUV – skolebasert kompetanseutvikling ved NTNU. Det utarbeides et grunnlagsdokument for dette arbeidet, der også kommunens og Hustadvikaskolen sine kvalitetsmål og verdier skal inn. Ny læreplan rulles ut fra 2020, og dette er et viktig forarbeid i den endringen både skolen og kommunen nå går inn i.

MOT sin satsning- Skolen som Samfunnsbygger er inne i sitt tredje år- alle ansatte inkluderes i det arbeidet.

Tre dager med kurs for staben i august ble noe heftig, selv om dette var nyttige kurs som omhandlet både dysleksi, Kap 9a og HOPP. Viktige fokusområder for oss, men signalene fra ansatte var at de fikk litt lite tid til oppstarten av skoleåret.

Forbedringer gjennomført i 2018

Drift:

Brannvarsling er utbedret med også varsling ute.

Fellesarealet (gamle gymsalen) er renovert i forbindelse med vannlekkasjen. Det er lagt vannbåren varme. Den vil forhåpentligvis bli satt i drift ved renoveringen av skolens garderober og utskifting av varmtvannstanker. Da vil en også ha en bedre kontroll over legionella på byggetrinn 1. Skolen har kjøpt inn nye elevhyller og skap til 7 klasserom, samt 5 «ståbord» i kantina. Nytt seneteppe ble finansiert av kommunen. Garderobeknagger og bedre belysning er finansiert av skolen.

Helsestasjonen er malt i forbindelse med vannlekkasjen.

Uteområdet er oppgradert med nytt dissestativ og turn/klatrestativ. Delvis finansiert av skolen og delvis finansiert av gaver i forbindelse med 50 års jubileet.

Ytterdører er skiftet på byggetrinn 1 og 2, oppgradering av låssystemet på alle skolens inngangsdører er gjort (brikke og kode), renholds soner er lagt på alle skolens inngangspartier.

Skole:

Sertifisert som Dysleksivennlig skole

Det arbeides enda mer systematisk i fht Kap 9a

Utfordringer

Renoveringer ved Brynhall, garderober og mat og helse avdelingen ved skolen vil for 2019 og litt inn i 2020 gi oss noen logistikkutfordringer. Il Bryn er en god samarbeidspartner og ønsker å legge til rette for at skolen skal ha et tilbud i plasthallen. Der er det imidlertid ikke oppvarming.

Skolens 50 årsjubileum

Fra markeringen av skolens 50 års jubileum:

Vi har fått en historie fortalt fra den tiden det var krus-sikringer på skolen:

«Jeg og to klassekompiser ordnet oss hver vår kortslutter som vi kunne stikke inn i kontakten. Da gikk sikringene. Oppskriften på kortslutter holdt vi hemmelig. Vaktmesteren fikk et stort arbeid med å sette inn nye sikringer og det var selvfølgelig for mørkt for å gjøre skrive- og lese arbeid og det kalde klasserom. Elevene sa hele tiden: det er for mørkt, vi ser ingenting, det er under 17 grader og for kaldt til å være på skolen. Dette sa vi for å slippe skolen og heller komme oss hjem. Etter noen uker med mørke og kalde klasserom ble vi selvfølgelig tatt på fersken og vi ble utvist i en dag av rektor. Det er ikke å anbefale.»

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Grunnskolepoeng

40 42,6

Trivsel blant elevene

4 4,1

Nasjonale prøver lesing - 5. trinnet

50 48

Nasjonale prøver lesing - 8. trinnet

50 49

Nasjonale prøver lesing - 9. trinnet

50 52

Nasjonale prøver engelsk - 5. trinnet

50 52

Nasjonale prøver engelsk - 8. trinnet

50 49

Nasjonale prøver rekning - 5. trinnet

50 49

Nasjonale prøver rekning - 8. trinnet

50 49

Nasjonale prøver rekning - 9. trinnet

50 55

Kartleggingsprøver - leseferdighet 2. og 3. trinn

90% 2. trinn: 83% og 3. trinn: 90%

PC-dekning

1:1 1:1

Elever med enkeltvedak

11,5%

Elevene skal ha god kunnskap om sin egen kommune og sin egen bygd;

Hustad skole arbeider med lokal tilhørighet, og har en egen årsplan om det temaet. Det sikrer at alle klassene lærer om de ulike bygdene og tidligere skolekretser, også med et historisk tilbakeblikk gjennom hele grunnskolen. Skolen har flere utflukter per trinn per år i lokalmiljøet.

Annet:

Høsten 2018 ble det startet svømmeklubb og kodeklubb i skolekretsen. De låner lokaler ved skolen.

Office 365/Sharepoint/Onedrive – IKT endringer.

Skolen må bli flinkere til å melde inn avvik, eksempelvis når elever sparker og slår ansatte.

Elevene skal ha god kompetanse i å ferdes på og ved sjøen:

Redningsselskapet startet for ca 25 år siden pionerprosjekt for å prøve ut opplæring i miljøvett, badevett og sjøvett. Skolen er fremdeles med der 6. trinn hver høst søker om å få delta. Elevene deltar ellers hvert år i ryddeaksjon langs sjøen. Prosjektet Skutholmbåten fra 2008 er fremdeles aktivt. Skolen har hver høst og vår aktivitetsdager ved strendene i lokalmiljøet. 8. trinn har de to siste årene vært på Bjørnsund leirskole. Elevene praktiserer sikker ferd ved islagte vann. Elevene i ungdomstrinnet har overnattingstur ved sjø eller vann.

Alle elevene har svømming fra 2. trinn på Hustad.

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 Skole: 5,63, SFO: 6,71

Medarbeiderundersøkelsen

Et aktivt verneombud og leder har fokus på relasjonsarbeid og høy medarbeidertrivsel. Det settes stadig i gang nye tiltak, og planen fra juni 2016 er aktiv. Den nye medarbeiderundersøkelsen(10 faktor) gir oss en ny måte å arbeide på. Det er vi ikke i gang med i 2018, og har inntil videre holdt 2016 plana aktiv. 10 faktor undersøkelsen ble offer for teknisk svikt ved vår enhet. Resultatene viser at vi skårer noe lavt på mestringstro og relevant kompetanseutvikling. Skolen har både individuell og felles kompetanseutvikling, og arbeider for økt delingskultur av nettopp kompetanse. Trivselstiltak evalueres en gang per termin. Det arbeides etter prinsipper for verdibasert ledelse.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

18 454 18 695

Avvik: 241 tusen

Årsak til avvik:

Stram ramme. Redusert inntekt enn beregnet i ramme. Utgifter til uteområde. Lønn. Kostnader i forbindelse med IKT utstyr. Kostnader i forbindelse med renovering av skolens fellesområde. Planlagt vakant stilling fra august 2018 kunne ikke gjennomføres da skolen fikk akutt økt assistentbehov.

Tiltak gjennomført for å holde rammen i 2018:

Antall ansatte reduseres fra høst 2019. Evaluering av enkeltvedtak.