Fræna ungdomsskole

Fakta om enheten - Fræna ungdomsskole

Fræna ungdomsskule har dette skoleåret 225 elever fordelt på 10 klasser og 3 trinn. 8.trinnet vårt er delt i 4 klasser. Det er 123 jenter og 102 gutter.

Det er 37 ansatte; 1 kontormedarbeider, 29 lærere, 6 assistenter og 1 tolk. Skolen ønsker en mest mulig lik fordeling mellom kvinnelige og mannlige ansatte, men pr.dato er det 25 kvinner og 12 menn.

Skolen har fokus på gode relasjoner til elevene og et godt samarbeid mellom hjem og skole. Satsingsområdene til skolen har i flere år vært Teknologi & Design, arbeidslivsfag og det å ha et godt kantinetilbud til elevene. Vi legger også til rette for at elevene våre skal få nok kunnskap til å kunne ta begrunnede valg for videregående utdanning.

Visste du forresten at Fræna ungdomsskole fyller 50 år i 2019?

50 -årsjubilèet vil bli markert i november.

Leverte tjenester

Skolen gir opplæring i tråd med Opplæringslova og dens forskrifter. Vi jobber hele tiden systemrettet og har fått på plass mange gode rutiner i løpet av 2018. Vi har etablert et eget ressursteam og innsatsteam på skolen, og samarbeider godt med PPT, BUP, barnevern og andre samarbeidspartnere om et best mulig tilbud til alle våre elever.

På Fræna ungdomsskole er vi opptatt av trivsel for alle og økt læringsutbytte for elevene våre. Elevråd, administrasjon og lærere jobber kontinuerlig med dette for å opprettholde og forbedre resultatene. FAU og SMU er også involverte i arbeidet mot mobbing og det å skape trivsel. I samarbeid med skolen arrangeres hvert år en TRIVSELSKVELD for alle elever, foresatte og ansatte.

Vi er også veldig stolte over å ha en flott kantine med salg av frokost og varm lunsj hver dag.

Skolen har ikke eget skolebibliotek, men kjøper denne tjenesten hos Fræna Folkebibliotek da dette er i nabobygget, og både elever og lærere foretrekker å bruke denne muligheten. Biblioteket har i samarbeid med skolen et fast opplegg i de oppsatte timene, der elevene får presentert nyere ungdomslitteratur, og der lærere og elever kan be om hjelp til aktuell litteratur i forbindelse med faglige opplegg. I tillegg kan de selvsagt bruke Folkebiblioteket i tillegg til disse timene, men da gjerne etter avtale.

Viktige hendelser i 2018

Den nasjonale satsinga «Ungdomstrinn i utvikling» ble avslutta før jul i 2017.Fræna ungdomsskole har hatt LESING I ALLE FAG som satsingsområde i dette prosjektet og kommer kontinuerlig til å jobbe med å utvikle denne kompetansen hos elevene våre i alle fag. Dette har vært en skolebasert kompetanseutvikling, og de metodene vi har benyttet i dette arbeidet danner grunnlaget for videre utviklingsarbeid. Fræna ungdomsskole har jobbet mye med aksjonslæring og arbeid etter IGP/ITP-metoden. Fra høsten 2017 var skolen, sammen med to andre skoler i kommunen, også med i den nasjonale satsingen; “Inkluderende læringsmiljø for barnehage og skole”. Dette har vært et svært lærerikt prosjekt som vi har hatt stor nytte av i arbeidet på egen skole. Frænaskolene har også deltatt på kursrekken “Innsatsteam mot mobbing” i regi av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Hele ressursteamet på Fræna ungdomsskole har vært med på kursinga, og i oppstartsuka i august 2018 ble det satt av en hel studiedag til kursing av alle lærere/ansatte i Frænaskolen.

Fræna ungdomsskole er ellers godt i gang med arbeidet for å bli sertifisert som dysleksivennlig skole.

Vi har også godt samarbeid med Fræna VGS, og en del av våre elever har hvert år hospitert fast på byggfag. Skolen har også BÅTGRUPPER,TRIVSELSGRUPPER og KANTINEGRUPPER, som er alternative fagtilbud til de elevene som i perioder har behov for det.

Skolen har siden mai 2014 gjennomgått en omfattende renovering utvendig og innvendig. Dette betyr svært mye for læringsmiljøet og trivselen på skolen. Uteområdet er også betydelig oppgradert og elevene har nå tilgang til egen skatepark, basketbane og kunstgressbane. Det gjenstår fremdeles litt både ute og inne, men vi håper å komme i mål før 50 – årsjubilèet i 2019.

Forbedringer gjennomført i 2018

  • Skolen har en god utvikling når det gjelder trivsel, resultat på Nasjonale prøver, eksamen og grunnskolepoeng. Vi har også etablert skolebasert kompetanseutvikling som en metode å drive utviklingsarbeid på.
  • Skolen har fokus på systemrettet arbeid, som sikrer at vi ivaretar elevene og lovverket. Samtidig er dette med på å skape forutsigbarhet og trygghet for alle.
  • Helsesykepleiertjenesten er styrka. Vi har helsesykepleier på skolen hver dag hele uka (mandag og fredag er halve dager)
  • Fræna ungdomsskole ble mobilfri skole ved nyttår i 2018
  • Elevene har ikke lenger anledning til å gå ned til sentrum i langfri, Vi har ansvaret for elevene, og vi har i de senere årene følt at vi ikke har greid å ivareta dette ansvaret så lenge elevene våre ikke var inne på skoleområdet hele dagen. I tillegg er det økt fokus på kosthold og fysisk aktivitet, og dette bidro ikke positivt til dette. Vi har en veldrevet kantine og dette tilbudet har vi styrket ytterligere. VI har også tilbud om sjakkgrupper, volleyball, fotball med mere i langfri.

Utfordringer

Vi har mange elever på alle trinn, og må dele disse klassene i mange av basisfaga og i flere andre fag for å ha en forsvarlig opplæring. Årets 8.trinn er delt i fire klasser på grunn av store elevgrupper. Dette fører til at vi må ha flere ansatte og derav får vi økte lønnsutgifter. Budsjettet til skolen dekker kun lønnsutgifter, og vi er helt avhengig av inntekter for å dekke opp andre budsjettposter. Dette er svært utfordrende og gir lite rom for investeringer.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Karakterresultat målt i grunnskolepoeng

40 40,5

Resultater fra nasjonale prøver innen lesing (9.trinn)

50 51

Resultater fra nasjonale prøver innen regning (9.trinn)

50 49

Trivsel

4,0 4,3

Andelen elever som opplever mobbing

0% 2%

PC-dekning

1:1 1:1
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 8,3

Sykefravær

Vi har 1,32 på korttidsfravær og 6,99 på langtidsfravær

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres hvert andre år. Den første undersøkelsen med 10- faktor var i november 2017.

Vi har fulgt plana for oppfølging av resultatet og har fått veldig god bistand og hjelp fra personalavdelingen. Vi har valgt ut to faktorer som vi ønsker å forbedre oss på: Faktor 3(autonomi) og faktor 8 (fleksibilitetsvilje).

Vi har konkretisert et mål innenfor faktor 3 til å være “Vi opplever å ha tillit og mulighet til å jobbe selvstendig” og et mål innenfor faktor 8 til å være “Vi er fleksible på jobb”.

Vi har utarbeidet GLANSBILDE for hvordan vi ønsker det skal være når målet er nådd. Da vil man blant annet se at alle jobber mot et felles mål, har samarbeid og åpen og tett dialog med kollegaer, fordeler oppgaver, bidrar til videreutvikling av egen jobb og organisasjon, viser hverandre tillit og oppmuntrer til å bruke handlingsrommet, kjenner til og forholder seg til nye krav og forventninger, synliggjorte og kommuniserte rammer for arbeidet, lojalitet til det som er bestemt.

Vi vil jobbe kontinuerlig med hvordan vi gjennomfører tiltak og handlingsplan og sørge for at handlingsplanen vår er bade visuell og levende hele tiden.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

22 764 22 935

Avvik fra budsjett: Vi har et avvik på 171 tusen

Årsak til avvik:

Årsak til avvik: Vi valgte å dele 8.trinnet i 4 klasser på grunn av elevtallet.

Tiltak for å holde ramme: Vi har redusert bemanningen med 1,5 stilling.