Bud barne- og ungdomsskule

Fakta om enheten - Bud barne- og ungdomsskule

Elevtal: 165 elevar, hvorav 79 gutar og 86 jenter

Pedagogisk personale: 32 (18 kvinner/4 menn) inklusiv rektor og inspektør. Av dette er det 14 i 100% stillingar. Resten er i stillingar frå 50 til 80 %. I ei deltidsstilling er det tilsett lærer uten godkjent utdanning

Assistentar: 7 stk (6 kvinner/1 mann), i stillingsstorleikar frå 50% til 80%. 6 stk er både i skule og SFO.

Vernepleier: 1 stk i 80% stilling, merkantil i 60% stilling, bibliotekar i 18% stilling (1 dag pr. uke).

I inneværende år har vi 2. årslærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, samt en person i arbeidspraksis i om lag 30% stilling

Bilde: enhetsleder og rektor Elisabeth Langeland

Leverte tenester

Viktige hendelser og politiske vedtak som gjelder enheten i 2018:

 • Helsesøstertjenesten er styrket. Det vil si at fra høsten 2018 har skolen hatt helsesøster-tjeneste på skolen 3 dager per uke.
 • HOPP er inne i sitt andre år. Både skole og SFO gjennomfører HOPP-aktiviteter på ulike nivåer.
 • Skolen har rimelig skolefrokost til salgs to ganger per uke. Dette tilbudet er nå flyttet fra før skolestart til 1. friminutt etter ønske fra elevene.
 • Utviklingsarbeid ved skolen:
 • SIM (Skolens innsatsteam mot mobbing) Kurs/opplæring alle skolene har deltatt i. Gjennomføring av Spekterundersøkelsen som omhandler klassemiljø er en del av dette arbeidet. Den blir tatt fra 4. – 10. trinn. Skolen ledergruppe, bestående av rektor, og 4 teamledere utgjør SIM-teamet ved skolen.
 • MOT sin satsning «Skolen som Samfunnsbygger» er inne i sitt tredje år- alle ansatte inkluderes i det arbeidet. Skolen har to utdannede MOT-coacher.

Skolen som samfunnsbygger forsterker skolens rolle som samfunnsbygger.

Gjennom utdanning, foredrag og coaching av: rektor, skolepersonale, ungdommer og lokalsamfunnets foreldre, ledere og trenere skapes en felles verdiplattform og en felles forståelse av viktigheten av å skape en kultur der alle er inkluderte.

 • Våren 2018 fullførte vi arbeidet med vurderingskriterier i fag
 • I forbindelse med «Fagfornyelsen» ga vi innspill på mange av fagene som Udir sendte ut på høring
 • Skolen hadde tilsyn på «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen» høsten 2017. Ett av områdene vi fikk lovbrudd på var: «Skolen må ha en innarbeidet framgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet med den ordinære opplæringen (klassens planer). Skolen brukte mye tid høsten 2018 på å arbeide fram IOP’er med ett innhold som sikrer at det samlede tilbudet gir elevene et forsvarlig utbytte av opplæringen. Det er også utarbeidet skriftlige rutiner for å sikre dette arbeidet.

Forbetringar gjennomført i 2018

Skolen er i relativt god stand. Det har ikke vært gjennomført større utbedringer/reparasjoner i 2018. Vi har en vaktmester som følger opp og tar tak der det trengs.

Utfordringar

 • Det er for lite plass i gymsalen til lagring av gymutstyr, vi ønsker oss et tilbygg. Det er krevende for brukerne å stable utstyr slik at rømningsveier holdes «frie» etter lovverket
 • Bygget trenger sårt beisning utvendig
 • Grusbanen trenger drenering og nytt dekke. I perioder blir vannet liggende på banen. Grusen er av en slik kvalitet at elevene drar den med seg inn. Det merkes godt på klimaet og det «ødelegger» gulvene

Åpen dag og TV-aksjon

SFO arrangerer hvert år «Åpen dag» for foreldre, søsken, besteforeldre og andre som elevene har lyst til å invitere. Her er det loddsalg, matsalg og underholdning. Høydepunktet i underholdningen er mannekengoppvisningen med selvsydde klær

Mellomtrinnet har over flere år hatt «TV-aksjonskafe» fredag før NRK’s TV-aksjon. Da er det salg av lodder på butikkene, salg av mat i kantina på skolen. Denne formiddagen er det «stinn brakke» i kantina og pengene sitter løst hos foreldre, besteforeldre, tanter og onkler. Det er stor stas hvert år når vi teller opp og finner ut hvor mye de har greid å samle inn!

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Grunnskolepoeng

40 44,5

Nasjonale prøver - lesing 5. trinn

50 49

Nasjonale prøver - lesing 8. trinn

50 49

Nasjonale prøver - lesing 9. trinn

50 53

Nasjonale prøver - rekning 5. trinn

50 48

Nasjonale prøver - rekning 8. trinn

50 49

Nasjonale prøver - rekning 9. trinn

50 54

Nasjonale prøver - engelsk 5. trinn

50 46

Nasjonale prøver - engelsk 8. trinn

50 46

Elevundersøking - antall elevar som opplever mobbing

0 0,3

Elevundersøking - trivsel blant elevane

4,5 4,2

PC-dekning: ungdomsskoletrinnet

1:1 1:1

PC-dekning: mellomtrinnet

1:1 1:2

PC-dekning:

1:2 1:2

Elevene skal ha god kunnskap om sin egen kommune og sin egen bygd:

 • Kystkultur-uke
 • Leirskole på Bjørnsund
 • Besøk på Ergan Kystfort
 • Vårt lokalsamfunn

Elevene skal ha god kompetanse i å ferdes på og ved sjøen:

 • Kystkultur-uke
 • Leirskole på Bjørnsund
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 2,88

Medarbeiderundersøkinga

Resultatene ble gjennomgått på personalmøte.

 • Vi er fornøyd med skårene på Faktor 1 Indre motivasjon og Faktor 10 Prososial motivasjon
 • Vi ble enige om at skårene bør bli bedre på Faktor 6 Rolleklarhet og Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling.

I personalmøter har vi jobbet med «Glansbildemetoden» og «Handlingsplan/tiltak»

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

17 111 17 925

Kommentar: Det er et merforbruk på kr. 814 278,- i forhold til budsjett.

Årsak til avvik:

Det er gjort en del vedtak på politisk nivå, om innføring av ulike tiltak i skolene i Fræna som: MOT, HOPP, Leirskole på Bjørnsund for 8. trinn, utvidet svømmetilbud.Felles for disse vedtakene er at det ikke er tilført nok økonomiske ressurser til å dekke de reelle utgiftene dette har medført. Ett eksempel er MOT, skolen fikk lagt kr. 63 000,- inn i ramma. Reelle utgifter for 2018 ligger på kr. 150 000,-.

Lønnskostnadene overstiger budsjettrammene. Dvs at det er lagt ut for mange timer i forhold til skolen rammer. Behovene er større enn rammene.

Tiltak gjennomført for å holde rammen i 2018: Nøktern bruk av vikarer.