Aureosen og Jendem skoler

Fakta om enheten - Aureosen og Jendem skoler

Det er 141 elever på skolen, fordelt på 60 på Jendem (1-3 trinn) og 81 elever på Aureosen (4-7-trinn). Av dette er totalt 70 jenter og 71 gutter. Det er for tiden 27 ansatte i skole og SFO. Av disse er fem menn og resten kvinner. 47 barn benytter seg av SFO-tilbudet.

Bildet: Rektor Åse Turid Gjøen

Leverte tjenester

  • Grunnskole 1. – 7. trinn
  • SFO for barn 1. - 4. trinn
  • Leksehjelp 2. - 7. trinn

Viktige hendelser i 2018

Skolen har deltatt på IBSM – inkluderende barnehage og skolemiljø samling gjennom fylkesmannen, et prosjekt som blir avsluttet i 2019. Dette er et læringsmiljøprosjekt med tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing. Det er blitt jobbet med avdekking og håndtering av mobbing, samt satt fokus på å skape gode læringsmiljø. Den nye aktivitetsplikten er nøye gjennomgått.

Skolen fikk også i gang skolens innsatsteam mot mobbing (SIM), og det var felles kursdag på dette for alle i personalet i august. Dette teamet skal avhjelpe lærere og andre når det oppstår krevende saker som ikke løses på laveste nivået. Det var også en kursdag i fht dysleksivennlig skole. Skolen står i startgropen for å starte arbeidet for å jobbe opp mot å bli en dysleksivennlig skole, noe er på plass, andre ting må det jobbes mere med for å bli godkjentsom dysleksivennlig skole.

Skolen ble også en TL (trivselsleder) skole i 2018. Dette er et flott tiltak for elever av elever. Gjennom dette blir det satt i gang aktiviteter i friminuttene.

Høsten 2018 ble HOPP (helsefremmede oppvekst) innført på skolen. En lærer har fått ansvaret med å implementere dette i skolen.

Høsten 2018 startet påbygget av Jendem skole. Dette har vi ventet på i lengre tid, og det er kjekt å se at nybygget kommer på plass. Vi sliter med romkapasiteten, og vi gleder oss til nybygget står klart.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - lesing

50 44

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - engelsk

50 45

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - regning

50 45

Andelen elever som opplever mobbing

0% 0%

Oppnå godt resultat på elevundersøkelsen

4,5 4,3

PC –dekning barneskole (innen 2020)

1:2 1:3

Spesialundervisning

30%

Det var en generelt dårlig resultat på de nasjonale prøvene i år. Det skyldes mange faktorer. Men vi ser er at vi må jobbe mye mere i fht elevenes leseferdigheter. Lesing er den viktigste ferdigheten som elevene skal tilegne seg de første skoleårene, og vi må jobbe mye mer målrettet her.

Spesialundervisning: 30% elever med vedtak om spesialundervisning.

7.tr elever er en uke på Bjørnsund leirskole, hver vår. Her får de øving i og god kompetanse i å ferdes på/ved sjøen.

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 Skole 16,84% og SFO: 6,01%

Sykefravær

Dette året hadde vi flere langtidssykemeldte. Dette gir utslag på fraværet.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

13 776 14 837

Enheten hadde et underskudd på i overkant av 1 mill kr.

Avviket skyldes økende lønnsutgifter til vedtak om spesialundervisning, og oppfølging av elever med sakkyndig vurdering. Dette er lovpålagte oppgaver skolen har.

Tiltak gjennomført for å holde rammen i 2019:

Det er en utfordring å holde rammen da skolen har lovpålagte oppgaver, som vi ikke klarer å gjennomføre innenfor rammen.