Regnskapsoversikter

Alle tall i hele tusen

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift
Note Regnskap 2018 Revidert budsjett Oppr. Budsjett Regnskap 2017
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 29 568 27 682 27 682 27 763
Andre salgs- og leieinntekter 74 275 76 736 76 990 70 991
Overføringer med krav til motytelse 74 126 37 405 38 197 69 393
Rammetilskudd 300 834 303 425 300 425 297 861
Andre statlige overføringer 65 247 54 748 57 608 84 936
Andre overføringer 4 919 2 242 1 738 6 018
Skatt på inntekt og formue 253 367 237 300 237 900 238 652
Eiendomsskatt 57 809 56 700 54 700 56 486
Andre direkte og indirekte skatter - - - -
Sum driftsinntekter 860 144 796 239 795 240 852 100
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 9 422 136 392 975 392 446 395 829
Sosiale utgifter 4, 5 108 400 112 999 117 233 104 593
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 109 498 100 121 100 439 105 576
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 130 471 122 372 118 372 116 210
Overføringer 59 328 29 242 27 377 44 135
Avskrivninger 13 30 972 30 926 - 27 921
Fordelte utgifter -2 104 -3 554 -3 300 -1 276
Sum driftsutgifter 858 699 785 080 752 566 792 987
Brutto driftsresultat 1 445 11 158 42 674 59 113
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 3 021 2 150 1 150 3 988
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 - 4 000 4 000 6 733
Mottatte avdrag på utlån 5 - - 12
Sum eksterne finansinntekter 3 025 6 150 5 150 10 733
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 12 099 12 977 14 477 11 656
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 681 - - -
Avdrag på lån 7 22 456 23 300 23 300 24 007
Utlån 103 70 70 129
Sum eksterne finansutgifter 35 339 36 347 37 847 35 792
Resultat eksterne finanstransaksjoner -32 314 -30 197 -32 697 -25 059
Motpost avskrivninger 30 972 30 926 - 27 921
Netto driftsresultat 102 11 887 9 977 61 975
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 10 23 212 23 211 - 16 295
Bruk av disposisjonsfond 8 850 850 - -
Bruk av bundne fond 8, 14 8 934 6 806 6 806 2 859
Sum bruk av avsetninger 32 996 30 867 6 806 19 153
Overført til investeringsregnskapet 24 428 35 799 - 2 400
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 10 - - - -
Avsatt til disposisjonsfond 8 2 975 2 975 12 803 27 615
Avsatt til bundne fond 8, 14 5 696 3 981 3 981 27 902
Sum avsetninger 33 098 42 755 16 784 57 917
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - 23 212
Alle tall i hele tusen.

Regnskapsskjema 1A - Drift

Regnskapsskjema 1A - Drift
Regnskap 2018 Rev. budsjett 2018 Oppr. Budsjett 2018 Regnskap 2017
Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue 253 367 237 300 237 900 238 652
Ordinært rammetilskudd 300 834 303 425 300 425 297 861
Skatt på eiendom 57 809 56 700 54 700 56 486
Andre direkte eller indirekte skatter - - - -
Andre generelle statstilskudd 27 343 28 115 30 975 29 803
Sum frie disponible inntekter 639 352 625 540 624 000 622 801
Finansinntekter og finansutgifter
Renteinntekter og utbytte 3 021 2 150 1 150 3 988
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - 4 000 4 000 6 733
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 12 099 12 977 14 477 11 656
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 681 - - -
Avdrag på lån 22 456 23 300 23 300 24 007
Netto finansinntekter/utgifter -32 215 -30 127 -32 627 -24 942
Avsetninger og bruk av avsetninger
Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk - - - -
Til ubundne avsetninger 2 975 2 975 12 803 27 615
Til bundne avsetninger 60 - - 4 035
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk 23 212 23 211 - 16 295
Bruk av ubundne avsetninger 850 850 - -
Bruk av bundne avsetninger - - - -
Netto avsetninger 21 027 21 086 -12 803 -15 355
Overført til investeringsregnskapet 24 428 35 799 - 2 400
Til fordeling drift 603 736 580 700 578 570 580 105
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 603 736 580 700 578 570 556 893
Regnskapsmessig over-/ underskudd(merforbruk/mindreforbruk) - - - -23 212
Økonomisk oversikt over kommunens samlede drift fordelt på inntekter og utgifter.
Alle tall i hele tusen.

Regnskapsskjema 1 B

Regnskapsskjema 1 B
Enhet Regnskap 2018 Rev. Budsjett 2018 Oppr. Budsjett 2018 Regnskap 2017
100 Rådmannen 18 952 19 606 17 916 17 880
110 Administrasjonen 18 061 18 333 18 333 16 889
120 Personal- og organisasjon 8 922 9 006 9 006 8 672
130 Skolefaglig Område 19 630 17 145 17 145 15 758
140 Forvaltningskontoret 8 652 8 576 8 326 7 870
150 Sørviskontor 7 050 7 602 8 272 8 111
160 Flyktningetjenesten 0 0 0 0
200 Haukås skole 22 202 22 347 22 347 21 981
215 Sylte og Malme skoler 15 373 15 972 15 972 15 711
230 Aureosen skole 14 837 13 776 13 776 13 441
240 Tornes skole 10 711 11 066 11 766 10 056
250 Bud skole 17 925 17 111 17 111 17 366
260 Hustad skole 18 695 18 454 18 454 18 292
270 Fræna ungdomsskole 22 935 22 764 22 764 23 582
280 Opplæringssenteret 3 735 4 615 4 615 3 207
290 Bjørnsund leirskole 63 -400 -400 -340
295 Barnehager 88 583 85 930 81 930 78 552
300 Institusjonstjenesten 68 698 69 891 69 891 67 486
330 Hjemmebaserte tjenester 122 986 119 522 119 622 119 188
350 NAV - Sosialtjenesten 10 567 9 667 9 667 7 480
360 Helse og familie 52 705 50 291 50 191 46 456
500 Kultur 16 707 16 735 15 845 15 260
600 Teknisk forvaltning 8 879 8 280 8 280 8 436
640 Landbruk 2 035 1 705 1 705 1 602
650 Teknisk drift og anlegg 31 360 30 962 30 292 33 794
660 VAR -12 820 -12 399 -12 399 -15 333
800 Skatt 6 809 0 0 146
850 Premieavvik -2 572 -6 000 -2 000 -6 070
890 Avskrivninger 0 0 0
900 Renter/lån 48 0 0 225
Sum 601728 580557 578427 555701
Kontoer i skjema 1A og 1B 2008 143 143 1192
Sum fordelt til drift til 1A 603736 580700 578570 556893
Oversikt over driften fordelt på de ulike enhetene. Summer i skjema 1B kan variere noe fra de regnskapstall og budsjettall som er vedtatt av kommunestyret. Dette skyldes at noen kontoer som er brukt i årets regnskap tilhører skjema 1A. For å se den eneklte enhets "riktige" tall, se detaljer i kapitlet "Enheter og avdelinger" senere i dokumentet og under "Hovedtall".
Alle tall i hele tusen

Økonomisk oversikt - investering

Økonomisk oversikt - investering
Note Regnskap 2018 Revidert budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2017
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 778 10 960 16 000 5 792
Andre salgsinntekter - - - -
Overføringer med krav til motytelse 2 127 4 150 4 150 1 244
Kompensasjon for merverdiavgift 16 422 18 635 18 635 10 867
Statlige overføringer 4 515 - - 527
Andre overføringer - - - -
Renteinntekter og utbytte - - - -
Sum inntekter 26 841 33 745 38 785 18 430
Utgifter
Lønnsutgifter 686 - - 643
Sosiale utgifter 210 - - 198
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 113 344 132 796 135 936 71 929
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 509 - - 553
Overføringer 16 489 24 184 25 704 10 870
Renteutgifter og omkostninger 3 - - 13
Fordelte utgifter - - - -
Sum utgifter 13 131 242 156 980 161 640 84 206
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 16 2 796 - - 2 672
Utlån 2 838 1 000 5 000 2 634
Kjøp av aksjer og andeler 2 073 1 900 1 900 2 928
Dekning av tidligere års udekket - - - -
Avsatt til ubundne investeringsfond 8 23 212 23 211 - -
Avsatt til bundne investeringsfond 8 2 967 - - 320
Sum finansieringstransaksjoner 33 886 26 111 6 900 8 554
Finansieringsbehov 138 287 149 346 129 755 74 330
Dekket slik:
Bruk av lån 105 756 111 526 112 026 56 567
Salg av aksjer og andeler - - - 49
Mottatte avdrag på utlån 5 763 - - 2 586
Overført fra driftsregnskapet 24 428 35 800 9 829 2 400
Bruk av tidligere års udisponert - - - -
Bruk av disposisjonsfond 8 - - - -
Bruk av bundne driftsfond 8 - - - -
Bruk av ubundne investeringsfond 8 2 020 2 020 7 900 12 642
Bruk av bundne investeringsfond 8 320 - - 85
Sum finansiering 138 287 149 346 129 755 74 330
Udekket/udisponert 0 0 0 0
Sum utgifter kr. 84206 er spesifisert i regnskapsskjema 2B
Tall i hele tusen.

Regnskapsskjema 2A - investering

Regnskapsskjema 2A - investering
Regnskap 2018 Rev. budsjett 2018 Oppr. budsjett 2018 Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler 131 242 156 980 161 640 84 206
Utlån og forskutteringer 2 838 1 000 5 000 2 634
Kjøp av aksjer og andeler 2 073 1 900 1 900 2 928
Avdrag på lån 2 796 - - 2 672
Dekning av tidligere års udekket - - - -
Avsetninger 26 179 23 211 - 320
Årets finansieringsbehov 165 128 183 091 168 540 92 760
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 105 756 111 526 112 026 56 567
Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 778 10 960 16 000 5 841
Tilskudd til investeringer 4 515 - - 527
Kompensasjon for merverdiavgift 16 422 18 635 18 635 10 867
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 7 890 4 150 4 150 3 831
Andre inntekter - - - -
Sum ekstern finansiering 138 360 145 271 150 811 77 633
Overført fra driftsregnskapet 24 428 35 800 9 829 2 400
Bruk av tidligere års udisponert - - - -
Bruk av avsetninger 2 340 2 020 7 900 12 728
Sum finansiering 165 128 183 091 168 540 92 760
Udekket/udisponert 0 0 0 0
Oversikt som viser kommunes investeringer og finansiering.
Alle tall i hele tusen.

Regnskapsskjema 2B - investering

Regnskapsskjema 2B - investering
Investeringsprosjekt Prosjektnavn Regnskap 2018 Rev. budsjett 2018 Oppr. budsjett 2018
01000 Egenkapitalinnskudd KLP 2 073 1 900 1 900
01510 Datautstyr alle etater 9 646 5 500 5 500
02127 Fræna ungd.skole - utskifting plater1 385 0 0
02128 Fræna ungd.skole - rehab fyr rom Sak 28/2018 253 900 900
02129 Malme skole - renovering 2018 Sak 28/2018 2 205 1 500 1 500
02207 Haukås skole - skolekjøkken 536 0 0
02218 Jendem skole - forprosjekt Sak 28/2018 24 238 18 000 18 000
02219 Ny skole Jendem - kjøp av grunn Sak 28/2018 682 7 500 7 500
02221 Ny Haukås skole 53 0 0
02230 Inneklimatilatak Malme skole 338 0 0
02251 Sysselsettingsmidler Tornes skole 1 684 0 0
02265 Hustad skole ARX (el. låsesytem) 687 0 0
02266 Hustad skole - renovering garderobeanlegg Sak 28/2018 0 3 000 3 000
02272 Hustad barnehage, ventilasjon 568 0 0
02274 Bud barnehage Sak 28/2018 169 3 000 3 000
02275 Hustad barnehage - gjerde Sak 28/2018 738 500 500
02970 Bjørnsund leirskole - innredning kjeller lærerbolig Sak 28/2018 1 453 900 900
03016 Fræna sjukeheim - styring varme og ventilasjon 796 500 500
03017 Utstyr institusjonstjenesten 463 270 270
03018 Velferdsteknologi 116 2 000 2 000
03019 Pasientvarsling Auretunet og Farstad 50 3 000 3 000
03045 Lokaler til mestringsenheten 243 1 000 1 000
03050 Fræna sjukeheim og omsorgssenter - sprinkler Sak 28/2018 0 1 000 1 000
03051 Lundhaugen - ventilasjon Sak 28/2018 0 500 500
03100 Bil - barne og familie Sak 28/2018 0 750 750
03111 Bil - hjelpemiddelsentralen 677 0 0
03363 Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dører 3 403 0 0
03450 Bolig med vaktdel på Eidem 58 0 0
03500 Nav/Sosialtjenesten IKT-prosjekt 0 460 460
03617 Hesthovvegen 38 renovering 403 0 0
03650 Torget legekontor 500 0 0
04000 Tilrettelegging tomter 169 10 300 10 300
04010 Grunnkjøp Hestadholmen 37 0 0
04030 Tomtefelt - Korsmyra 12 001 13 000 13 000
04066 Malmefjorden boligfelt, B6 111 0 0
04075 Tornes boligfelt - nord 2 741 0 0
04185 Dalelia IV boligfelt 1 468 0 0
04190 Startlån - Husbanken Sak 28/2018 0 1 000 1 000
04430 Klargjøring næringsareal 18 10 500 10 500
04435 Galten industriområdet Malmefjorden 3 762 0 0
04470 Varhol industriområde 3 851 0 0
04480 Urda 4 024 0 0
04615 Opprusting kommunale bygg 0 5 000 5 000
05037 Farstadsanden - Nasjonal turistvei 424 2 200 2 200
05038 Trollkirka turmål og knutepunkt 0 500 500
05039 Turstier/friluftsområder fase 1 0 200 200
05050 Flytting gamle Malme skole Sak 28/2018 124 150 150
05351 Utvidelse av gravplass Tornes 21 500 500
05353 Kirkelig fellesråd - Diverse investeringer 281 300 300
05354 Hestad gravsted 814 730 730
06011 Kartlegging 0 150 150
06017 Kartlegging av funksjonell strandsone 0 500 500
06052 Nytt bygg brannstasjonen Sak 28/2018 66 2 300 2 300
06057 Oppmålingsbil Sak 28/2018 151 200 200
06058 Teknisk forvaltning - ny bil Sak 28/2018 84 100 100
06059 GPS Rover teknisk forvaltning Sak 28/2018 550 320 320
06060 Flyfotografering Sak 28/2018 0 500 500
06200 Vatn 0 7 000 7 000
06273 Lauvåsen - vannledning 593 0 0
06275 VA - Kolberg 471 0 0
06279 Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfelt 4 203 0 0
06282 Renseanlegg Bud 5 052 0 0
06300 Avløp 50 31 000 31 000
06341 Avløpsanlegg Vikan 68 0 0
06351 Renseanlegg Eidem 15 210 0 0
07610 Trafikksikkerhetstiltak 0 1 000 1 000
07654 Bussknutepunkt - Elnesvågen Sak 28/2018 67 2 000 2 000
07655 Tettstedprogrammet - PS 90/2016 2 246 750 750
07657 Gang- og sykkelveg Bud-Bergset Sak 28/2018 13 696 13 000 13 000
07658 Parkeringsplass vest for rådhuset 0 500 500
07751 Grusing kommunale veier 336 0 0
07753 Asfaltering Sak 28/2018 4 386 4 000 4 000
07765 Eidemskaret - bygging av veg samt ledningsnett 2 742 0 0
07766 Varholvegen 450 0 0
Diverse små prosjekt Diverse 629 0 0
Sum 133316 159880 159880
Ulike investeringsprosjekt.
Alle tall i hele tusen.

Økonomisk oversikt - balansen

Økonomisk oversikt - balansen
Note Regnskap 2018 Regnskap 2017
EIENDELER
Faste eiendommer og anlegg 13 860 243 770 157
Utstyr, maskiner og transportmidler 13 35 447 26 721
Utlån 40 143 42 969
Konserninterne langsiktige fordringer - -
Aksjer og andeler 6 26 662 24 922
Pensjonsmidler 4, 5 831 947 751 622
Sum anleggsmidler 1 794 442 1 616 391
Kortsiktige fordringer 11 65 717 66 643
Premieavvik 44345 41062
Aksjer og andeler 9 30948 34287
Obligasjoner 74828 73801
Kasse, postgiro, bankinnskudd 163643 168972
Sum omløpsmidler 379481 384765
SUM EIENDELER 2173923 2001156
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond 8 65 733 63 608
Bundne driftsfond 8, 14 40 901 44 140
Ubundne investeringsfond 6, 8 109 781 88 590
Bundne investeringsfond 8 10 150 7 503
Regnskapsmessig mindreforbruk 10 - 23 212
Regnskapsmessig merforbruk 10 - -
Udisponert i inv.regnskap 10 - -
Udekket i inv.regnskap 10 - -
Kapitalkonto 15 89 588 32 059
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -1 898 -1 898
Sum egenkapital 314255 257213
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 4, 5 961 150 921 132
Ihendehaverobligasjonslån - -
Sertifikatlån - -
Andre lån 766 408 717 158
Konsernintern langsiktig gjeld 0 0
Sum langsiktig gjeld 1 727 559 1 638 291
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld 126191 99419
Premieavvik 5918 6234
Sum kortsiktig gjeld 132109 105653
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 173 923 2 001 156
Memoriakonto
Ubrukte lånemidler 3 22 667 53 920
Andre memoriakonti 14 1 820 -142
sUM MEMOIAKONTO 24487 53779
Motkonto for memoriakontiene -24 487 -53 779