• Forside
  • Økonomi
  • Investeringsprosjekt - tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring

Investeringsprosjekt - tallpresentasjon og omtale/avviksforklaring

Alle tall i hele tusen og inkl. mva.

Investeringsprosjekter

Investeringsprosjekter
Prosjekt Regnskap Budsjett inkl. endring Årsbudsjett Avvik i NOK
01000 Egenkapitalinnskudd KLP 2 073 1 900 1 900 173
01510 Datautstyr alle etater 9 646 5 500 5 500 4 146
02127 Fræna ungd.skole - utskifting plater1 385 0 0 385
02128 Fræna ungd.skole - rehab fyr rom Sak 28/2018 253 900 900 -647
02129 Malme skole - renovering 2018 Sak 28/2018 2 205 1 500 1 500 705
02207 Haukås skole - skolekjøkken 536 0 0 536
02218 Jendem skole - forprosjekt Sak 28/2018 24 238 18 000 18 000 6 238
02219 Ny skole Jendem - kjøp av grunn Sak 28/2018 682 7 500 7 500 -6 818
02221 Ny Haukås skole 53 0 0 53
02230 Inneklimatilatak Malme skole 338 0 0 338
02251 Sysselsettingsmidler Tornes skole 1 684 0 0 1 684
02265 Hustad skole ARX (el. låsesytem) 687 0 0 687
02266 Hustad skole - renovering garderobeanlegg Sak 28/2018 0 3 000 3 000 -3 000
02272 Hustad barnehage, ventilasjon 568 0 0 568
02274 Bud barnehage Sak 28/2018 169 3 000 3 000 -2 831
02275 Hustad barnehage - gjerde Sak 28/2018 738 500 500 238
02970 Bjørnsund leirskole - innredning kjeller lærerbolig Sak 28/2018 1 453 900 900 553
03016 Fræna sjukeheim - styring varme og ventilasjon 796 500 500 296
03017 Utstyr institusjonstjenesten 463 270 270 193
03018 Velferdsteknologi 116 2 000 2 000 -1 884
03019 Pasientvarsling Auretunet og Farstad 50 3 000 3 000 -2 950
03045 Lokaler til mestringsenheten 243 1 000 1 000 -757
03050 Fræna sjukeheim og omsorgssenter - sprinkler Sak 28/2018 0 1 000 1 000 -1 000
03051 Lundhaugen - ventilasjon Sak 28/2018 0 500 500 -500
03100 Bil - barne og familie Sak 28/2018 0 750 750 -750
03111 Bil - hjelpemiddelsentralen 677 0 0 677
03363 Farstad aldersheim. Etterisolering nye vindu - dører 3 403 0 0 3 403
03450 Bolig med vaktdel på Eidem 58 0 0 58
03500 Nav/Sosialtjenesten IKT-prosjekt 0 460 460 -460
03617 Hesthovvegen 38 renovering 403 0 0 403
03650 Torget legekontor 500 0 0 500
04000 Tilrettelegging tomter 169 10 300 10 300 -10 131
04010 Grunnkjøp Hestadholmen 37 0 0 37
04030 Tomtefelt - Korsmyra 12 001 13 000 13 000 -999
04066 Malmefjorden boligfelt, B6 111 0 0 111
04075 Tornes boligfelt - nord 2 741 0 0 2 741
04185 Dalelia IV boligfelt 1 468 0 0 1 468
04190 Startlån - Husbanken Sak 28/2018 0 1 000 1 000 -1 000
04430 Klargjøring næringsareal 18 10 500 10 500 -10 482
04435 Galten industriområdet Malmefjorden 3 762 0 0 3 762
04470 Varhol industriområde 3 851 0 0 3 851
04480 Urda 4 024 0 0 4 024
04615 Opprusting kommunale bygg 0 5 000 5 000 -5 000
05037 Farstadsanden - Nasjonal turistvei 424 2 200 2 200 -1 776
05038 Trollkirka turmål og knutepunkt 0 500 500 -500
05039 Turstier/friluftsområder fase 1 0 200 200 -200
05050 Flytting gamle Malme skole Sak 28/2018 124 150 150 -26
05351 Utvidelse av gravplass Tornes 21 500 500 -479
05353 Kirkelig fellesråd - Diverse investeringer 281 300 300 -19
05354 Hestad gravsted 814 730 730 84
06011 Kartlegging 0 150 150 -150
06017 Kartlegging av funksjonell strandsone 0 500 500 -500
06052 Nytt bygg brannstasjonen Sak 28/2018 66 2 300 2 300 -2 234
06057 Oppmålingsbil Sak 28/2018 151 200 200 -49
06058 Teknisk forvaltning - ny bil Sak 28/2018 84 100 100 -16
06059 GPS Rover teknisk forvaltning Sak 28/2018 550 320 320 230
06060 Flyfotografering Sak 28/2018 0 500 500 -500
06200 Vatn 0 7 000 7 000 -7 000
06273 Lauvåsen - vannledning 593 0 0 593
06275 VA - Kolberg 471 0 0 471
06279 Renovering VA-ledninger Jendem gamle boligfelt 4 203 0 0 4 203
06282 Renseanlegg Bud 5 052 0 0 5 052
06300 Avløp 50 31 000 31 000 -30 950
06341 Avløpsanlegg Vikan 68 0 0 68
06351 Renseanlegg Eidem 15 210 0 0 15 210
07610 Trafikksikkerhetstiltak 0 1 000 1 000 -1 000
07654 Bussknutepunkt - Elnesvågen Sak 28/2018 67 2 000 2 000 -1 933
07655 Tettstedprogrammet - PS 90/2016 2 246 750 750 1 496
07657 Gang- og sykkelveg Bud-Bergset Sak 28/2018 13 696 13 000 13 000 696
07658 Parkeringsplass vest for rådhuset 0 500 500 -500
07751 Grusing kommunale veier 336 0 0 336
07753 Asfaltering Sak 28/2018 4 386 4 000 4 000 386
07765 Eidemskaret - bygging av veg samt ledningsnett 2 742 0 0 2 742
07766 Varholvegen 450 0 0 450
Diverse 629 0 0 629
133 316 159 880 159 880 -26 564
Dette er en oversikt som spesifiserer alle prosjekter i investeringsregnskapet det er bevilget og brukt penger på i 2018. Tallene finnes igjen på regnskapsoversikt Investering sum utgifter - foran i rapporten.

Investeringsprosjekter omtale

Prosjekt 01510 Datautstyr Et betydelig avvik her. Dette skyldes utgifter i forbindelse med uttreden IKT Orkide. Ny infrastruktur er bygget opp i Hustadvika. Eide og Fræna har delt utgiftene. Det vil skje et oppgjør i forhold til IKT Orkide våren 2019. Da vil Eide og Fræna kommuner motta et beløp som kompensasjon for noen av våre eiendeler som blir igjen i IKT Orkide. Dette beløpet er ikke avklart ennå og vil bli bokført i 2019.

Prosjekt 02128 FUSK rehab fyrrom. Strakstiltak utført, fortsatt gjenstår en del arbeid. Kartlegging viser at det er en større jobb enn forutsatt. Kommer tilbake med egen sak.

Prosjekt 02129 og 02230 Malme skole. Samlet avvik 1 mill. kroner. Tilleggsarbeider utført på kontrakt med Fræna Byggservice AS. Reparasjon på tak i nybygg, da det var lekkasjer ned på teknisk rom. Ekstra utgifter ang avløp, da kloakk slo opp i sluk på vaskerom. Det ble besluttet å sette inn 3 små klasseromsaggregater pga dårlig inneklima. Disse kan flyttes til annen enhet etter at skolen er tatt ut av bruk.

Prosjekt 02207 Haukås skole skolekjøkken. Avvik 536 tusen kroner. Avvik på skolekjøkken! Skolekjøkkenet var i en sånn forfatning at tiltak måtte utføres.

Prosjekt 02218 Jendem skole. Avvik 6,2 mill. kroner. Prosjektet er i forhold til totalramme. Avviket skyldes noen flere utbetalinger til totalentreprenør i 2018 enn først budsjettert.

Prosjekt 02219 Ny skole Jendem - kjøp av grunn.. Avvik 6,8 mill. kroner. Dette skyldes at gjennomføring av kjøpet ikke ble gjort før i 2019. Tas inn i revidert budsjett.

Prosjekt 02251 Sysselsettingsmidler Tornes skole. Avvik 1,7 mill. kroner. Fond avsatt i 2018 dekker 0,3 mill. kroner. Resten av avviket skyldes nødvendig renovering av gamledelen av bygget, lukking av avvik på brannområdet samt gjennomført grunnundersøkelser.

02265 Låssystem Hustad skole. Avvik 687 tusen kroner. Dette prosjektet måtte gjennomføres for å ivareta sikkerhetsmessige hensyn.

02266 Hustad skole renovering av garderobeanlegg. Avvik 3 mill. kroner i mindreforbruk. Prosjektet ble ikke gjennomført i 2018 grunnet manglende kapasitet. I tillegg oppstod en større vannlekkasje som måtte prioriteres. Dette er ført over drift.

02272 Hustad barnehage - ventilasjon. Merutgift på 568 tusen kroner. Vedtatt i DRUT i 2017 men det oppstod merarbeid i forbindelse med utskifting av ventilasjon.

02274 Bud barnehage. Avvik på 2,8 mill. kroner. Utredningsarbeid, dialog med barnehagen og byggesaksbehandling har tatt tid og prosjektet har ikke kommet skikkelig i gang.

02970 Bjørnsund leirskole. Avvik 0,5 mill. kroner i merforbruk. Behovet for utbedring og renovering var større enn først antatt.

03018 Velferdsteknologi. Pga forsinkelser med IKT Orkide (problemer med brannmur mv.) fikk vi ikke startet som planlagt. Det er dessuten mye velferdsteknologi som bare lan leies og ikke eies.

03019 Pasientvarsling Auretunet og Farstad. Avtalen var ikke klar før nå på nyåret, så investeringene blir i 2019 i stedet.

03045 Mestringsenheten. Avviket skyldes at utbyggingen er utsatt.

03050 Fræna sjukeheim og omsorgssenter- sprinkler. Avviket skyldes mangel på kapasitet.

03051 Lundhaugen - ventilasjon. Avviket skyldes mangel på kapasitet.

03363 Farstad aldersheim. Avvik 3,4 mill. kroner. Her var det bevilget 1,7 mill. kroner av prosjekt 04615 - midler disponert av DRUT. Avviket er altså reelt på 1,7 mill. kroner. Årsaken til avviket er at terrassen ble innglasset (vinterhage) for å gjøre den mer funksjonell og veggkledning måtte skiftes.

Tomtefelt Korsmyra (prosjekt 04030) er budsjettert med 13 mill. kroner. Det er brukt 1 mill. kroner mindre enn budsjettert i 2018. Prosjektet er ikke ferdig og fortsetter inn i 2019.

Tomtefelt (04066, 04075, 04185 og 04180) Bevilgning er på 10,3 mill. kroner og det er brukt 4,5 mill. kroner. Planlegging har tatt lengre tid enn forutsatt. Det har medført mindre fremdrift.

Industriområde. Bevilget 10,5 mill. på samlepost 04430. Det er brukt 11,7 mill. kroner på prosjektene 04431, 04435, 04460, 04470 og 04480). Avviket på 1,2 mill. kroner skyldes forskjøvet fremdrift.

Prosjekt 04619 og 07765 Nye småhus har et merforbruk på 2,7 mill. kroner. Utgiftene i 2018 gjelder opparbeiding av vei og ledningsnett. Selve boligene er prosjektert og planlegges oppført i 2019. Det er også lagt inn i budsjettet for 2019.

Prosjekt 05037 Farstadsanden nasjonal turistvei. Mindreforbruk på 1,4 mill. kroner. Statens vegvesen er prosjekteier og vi skal bidra med 25 % av utgiftene. Prosjektet er nå ute på Doffin. Vi har foreløpig lagt til rette med pumpestasjon og grunnavtaler. Blir ikke ferdig før til høsten.

06052 Brannstasjon, I sak 75/2018 fattet Plan- og økonomiutvalget følgende vedtak: "Kommunestyret utsetter saken inntil en har avklart fremtidig organisering på brannområdet i Hustadvika.

Prosjekt 06200 Vatn og 06300 Avløp. Er budsjettert samlet med 38 mill. kroner. Samlet er det brukt 25,7 mill. kroner. Dette skyldes forskyvning av fremdrift og manglende kapasitet. Renseanlegget på Bud ble overlevert februar 2018 og søknad om midlertidig brukstillatelse for renseanlegg Eidem sendes i uke 11 i 2019.

Prosjekt 07654 Bussknutepunkt. Mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Dette skyldes levering av busskur som trakk ut i tid. Må budsjetteres på nytt i 2019.

Prosjekt 07657 Gang og sykkelveg Bud - Bergset. Merforbruk på 700 tusen i 2018. Prosjektet er ikke ferdigstilt i 2018 men er forventet ferdigstilt i mai 2019. Midler må inn i budsjett 2019.

Rådmannens sluttkommentar:

Det er lagt betydelige ressurser i å få til bedre prosjektstyring på Fræna kommunes investeringsprosjekt de siste par årene. Vi er i gang og det blir gjort fremskritt. Vi har likevel en jobb og gjøre og arbeidet som er startet opp vil bli videreført inn i 2019.