Fond

Disposisjonsfond

Fræna kommune har 65,7 mill. kroner i disposisjonsfond per 31.12.2018. Det er helt nødvendig å bygge opp et fond for å sikre kommunens økonomiske handlingsfrihet. Dette er en nødvendig buffer for å kunne møte endringer i rammevilkår, renter og uforutsette utgifter. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Fræna kommune har nå bygget opp et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene. I økonomiplanen for 2017 – 2020 vedtok kommunestyret å bygge opp et disposisjonsfond på 5 % (av brutto driftsinntekter) og en stabil netto resultatgrad på mer enn 2 %.

Kommunestyrets målsetting om et disposisjonsfond på 5 % er nådd. Fondet utgjør per 31.12.2018 7,6 %.

I prosent av brutto driftsinntekter

Utvikling av disposisjonsfondet - Fræna kommune - før disponering av årets resultat

Andre fond

Bundne driftsfond utgjør 40,91 mill. kroner per 31.12.2018. Dette er en reduksjon på 3,2 mill. kroner fra i fjor.Bundne driftsfond er fond der midlene er bundet i henhold til lov, forskrift, statlig direktiv og avtaler.

Ubundne investeringsfond utgjør 109,8 (88,6) mill. kroner ved årets slutt. Dette er en økning på 23,2 mill. kroner i 2018. Økningen skyldes disponering av resultat 2017. Disse midlene er tilgjengelige kun for investeringer, men det må da forutsettes at dette innebærer mer rasjonell og effektiv drift. En stor post av brukt i 2017 gjelder Indre Harøy. Denne posten er det ment å tilbakeføre fondet hvis salg av området går i orden.

Selvkostfondene har økt noe i 2018. Økningen utgjør 0,9 mill. kroner. Samlet utgjør disse fondene 5,4 (4,6) mill. kroner per 31.12.2018. På slam har kommunen dratt med seg et fremførbart underskudd. Dette er økt med 0,7 mill. kroner i 2018 og utgjør nå 0,9 mill. kroner. I note 14 til regnskapet finnes flere detaljer.