Avviksforklaring 2018 - driftsregnskapet

Avviksforklaring drift

Tallmaterialet finnes under kapitlet: "Hovedtall".

Rådmannen. Mindreforbruket skyldes i hovedsak inntekter på lagerleie som ikke har vært budsjettert, det utgjør 450 tusen. I tillegg kommer mindreforbruk på lønn.

Administrasjon. Mindreforbruket er sammensatt men i hovedsak skyldes det innsparing utgifter i 2018. Det gjelder spesielt innkjøp og husleie.

Personal og organisasjon. Enhet Personal- og organisasjon gikk i 2018 med et mindreforbruk på kr. 83 864. Vi fikk et bedre resultat enn budsjettert på pensjonsinnskudd, pensjonsforsikringer, lisenser og kontingenter. I tillegg ble det bestilt færre oppdrag fra bedriftshelsetjenesten enn forventet. På områder vi har hatt høyere forbruk enn budsjettert finner vi bl.a et merforbruk på lønn til lærlingene. Dette skyldes bl.a at vi hadde flere lærlinger fra 2018. Reisekostnaden var også høyere enn budsjettert i 2018. Dette har sin helt klare årsak i økt reise- og møteaktivitet ifm. kommunesammenslåingen.

Skolefaglig område. Tøndergård skole: Merforbruk 1,2 mill pga økte antall elever. Videreutdanning: Merforbruk 1,2 mill. Lovmessig kompetansekrav
Grunnskole felles: Merforbruk 0,8. Barn i andre kommuner.

Forvaltningskontoret. Merforbruk for 2018 skyldes at det var budsjettert med merinntekt/helårsvirkning relatert til frikjøp av leder Forvaltningskontoret . Leder hadde oppgaver som ga refusjon i form av merinntekter som ikke tilhører ansvar 1410 ca kr 100 000.

Avviksforklaring kan også relateres til Torabu, ansvar 1470 som hadde ett merforbruk tilsvarende 100 000 som ikke ble fulgt opp i revidert budsjett foregående år. Dette vil bli fulgt opp i 2019.

Sørviskontoret. Avvik på Sørviskontoret skyldes i hovedsak ubrukte lønnsmidler, vi har ikke satt inn vikar der to ansatte har hatt frikjøp inn i Hustadvika og som hovedtillitvalgt. Vi har valgt å ha en person på arbeidstrening gjennom NAV istedenfor vikar, og det har fungert meget bra.

Flytningetjenesten. merforbruk dekkes av enheten gjennom fond og vice versa. Fondet utgjør 7,3 mill. kroner ved årets slutt.

Haukås skole. Haukås skole og SFO har samlet i 2018 et lite mindre forbruk. Dette skyldes at vi har fått inn noe mer inntekter/ refundering ved sykdom enn forventet i budsjett. Selv om vi har et mindre forbruk ser vi at våre utgifter til å drive skole og SFO er unødvendig høye, fordi bygget gir begrensinger i forhold til effektiv utnyttelse av lærerressurser og assistent ressurser.

Sylte og malme skoler. Sylte/Malme sitt avvik kan forklares ved at vi ikke har ansatt vikar som avdelingsleder på Sylte og ellers er det kjørt stramt økonomisk.

Aureosen skole. Overforbruket skyldes uforutsette utgifter i fht lønn pga tilflyttende elever på våren, med vedtak på spesialundervisning både med lærer og assistent. Vedtak fører også til merforbruk på sfo da brukere også har assistent i sfo. Høyt sykefravær og bruk av vikarer/ekstrahjelp har også medført mye ekstrautgifter, da særlig på sfo.

Tornes skole. Tilført midler til et ressurskrevende tiltak som fikk en annen løsning.

Bud skole. Vedtak om utvidet svømmetilbud -> gir økt skyssutgifter og økte lønnsutgifter.Det er bestemt at skolene skal gjennomføre 1. gangs testing med LOGOS, på elever der en mistenker dysleksi.MOT - Rektor fikk kr. 63 000,- lagt i ramma for MOT. Reelle utgifter for 2018 er kr. 163 000,-.Sykemeldt lærling – vikarutgifter belastet mitt regnskap, refusjon fra NAV gått til personal

Hustad skole. Det ble varslet om at vi kom til å få et overforbruk på ca 500 ved budsjettleggelse i fjor. Heldigvis ble dette noe mindre tilslutt. Der en så for seg kutt i stilling i august, ble det likevel en ny ansettelse på grunn av medisinske behov med elev.Økte utgifter i forbindelse med datamaskiner til alle fra 5.-10. trinn. Økte utgifter i forbindelse med datateknisk – fiber. Utgifter i form av oppgradering av uteområdet (tilsyn gjorde at noe lekeapparat måtte stenges/rives) Lekeapparat er dekket inn av sponsormidler/gaver, men driftsutgifter til entreprenør på 5 000 er dekket av skolen. Noe overforbruk på skoleskyss- ekskursjoner. Reduserte inntekter i form av gjesteelev som flyttet.

Fræna ungdomsskole.Vi har et avvik på 171000, - i merforbruk på grunn av høyere utgifter til sykevikarer enn budsjettert.

Opplæringssenteret. Mindreforbruk på enheten skyldes at enhetsleder tar på seg ca en lærerstilling

Bjørnsund leirskole. Flere arrangementer ble enten avlyst eller flyttet til 2019 av ulike årsaker, samt uforutsett vedlikehold på bryggeanlegg.

Barnehager. Merforbruk på grunn av flere elever på Tøndergård og økte lønnsutgifter. Det er også brukt mer enn budsjettert på videreutdanning og barn i andre kommuner.

Institusjonstjenesten. Høyere inntekter enn budsjettert.

Hjemmebaserte tjenester. Vi har fått en ny tjenestemottaker med omfattende tjenestebehov, og fire eksisterende har fått utvidet sine enkeltvedtak. Alt dette uten at vi har fått tilførsel til budsjettrammen.

Helse og familie. Barnevern 3611 utgjør 1,7 mill. av merforbruket og dette skyldes endringer i refusjonsregler og dyrere tiltak. Barnevernkurator (3610) utgjør 950 tusen av merforbruket som skyldes overtid og barnevernsvakt. Ansvar 3641 Bøtunet avlastning har merforbruk på 1,8 mill. kroner. Dette skyldes utvidede eller nye tiltak etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Kultur. Mindreforbruket på kr 85 000: Det var avsatt kr 350 000 til Bygdebokarbeid i 2018. Vi tilsatte bygdebokforfatter høsten 2018, og benyttet da ikke alle midlene på prosjekt Bygdebok.

Teknisk forvaltning. Hovedårsaken til avviket på teknisk forvaltning kan forklares i lav bemanning på planavdelingen, som har påvirket produksjonen og inntjeningen. Det ble ansatt en ny medarbeider på plan i mai 2018 etter en lengere periode uten noen i denne stillingen. Det tar tid før en ny medarbeider er i full produksjon.

Landbruk. Det er et betydelig svikt i inntekter i 2018. Rutiner må gjennomgås på nytt. Det er avsatt til fond betydelige beløp. Dette forverrer situasjonen.

Teknisk drift og anlegg. Merforbruket på denne enheten i 2018 skyldes at flere prosjekter har fått merforbruk.

VAR: Utgifter til avløp og rensing er betydelig større enn budsjettert, da det er belastet Vaktordning brann for 2015
Avløpsvakt utenfor ordinær arbeidstid i 2016 er belastet i 2018 kr 233.444,-
Utgifter til registrering av private avløp er belastet både for 2017 og 2018, dvs kr 600.000,- mer enn beregnet. (50% av Martine og Robert).

I tillegg finnes en mer utførlig rapport om enhetene under kapitlet- Enheter. Der har hver enhet rapportert om sin virksomhet.

Når det gjelder kommentarer til inntekter og finans finnes det i egne kapitler i denne rapporten.