Helse, omsorg og PROF-tjenesten

Helse, omsorg og PROF-tjenesten i 2017

Viktige hendelser i 2017

Vi har fokus på å yte riktige tjenester til rett tid på rett sted til kommunens innbyggere innenfor lovens krav og kommunens økonomiske prioriteringer. Et velfungerende forvaltningskontor sørger for god koordinering av tjenestene vi yter. I løpet av 2017 er det satt i verk en rekke tiltak for å øke tjenestekvaliteten, samt nye tiltak for å imøtekomme overordnede krav. Vi har styrket helsesøstertjenesten, utvidet fysioterapikapasiteten øremerket skolehelsetjeneste. Vi har etablert hjelpemiddelforvaltningen i hensiktsmessige og permanente lokaler, og etablert kjøkkentjenesten i Elnesvågen i lokaler sammen med avdeling for restaurant-og matfag ved Fræna videregåande skole på «Toppen». Denne etableringen håper vi vil bare frukter i form at et godt samarbeid, samt at vi nå også kan tilby lærlingeplass for institusjonskokk. Frivilligsentralen har flyttet inn i tilrettelagte lokaler i Elnesvågen sentrum, og er lett tilgjengelig for publikum. Vi har etablert KAD-seng for psykisk helse og rus ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter.

Kompetanseheving

Vi har fokus på kompetanseøkning, og mange av våre ansatte er under videreutdanning. Vi har dessuten etablert fire lærlingeplasser i helsefag, og håper på ytterligere fire nye i 2018 slik at vi til stadighet har åtte lærlinger. Vi opplever at det er vanskelig å rekruttere nok sykepleiere til ledige stillinger. Med sykehus i nabokommunen, merker vi godt konkurransen om sykepleierne. Lønnsnivået er forskjellig, og det er kommunen som taper på dette forskjellen. Dette er utfordringer vil bli større for hvert år som følge av endringer i demografi. Fræna får flere innbyggere over 80 år, vi lever lengre, noe som generer mer sykdom. Ergo vi trenger flere sykepleiere, men det gjør jo alle andre kommuner også. Det blir ikke utdannet nok sykepleiere sett i forhold til behovet, og de får lavere betalt i kommunene enn i sykehus. Dette er en stor utfordring for Fræna og kommune-Norge generelt.

Oppfølging av politiske vedtak

Det ble gjort vedtak om å starte et arbeid med å vurdere av hvordan pleie- og omsorgstjenesten skal være organisert og strukturert. Det bør etableres et samarbeid med Eide, slik at den nye kommunen blir sett under ett. Til dette arbeidet må det søkes om ekstern bistand fra aktører som har god kunnskap på området. Når dette arbeidet er fullført, skal sak om dette fremmes for politisk behandling. Vedtaket ble gjort i desember 2017, og arbeidet starter i 2018. Et av målene i dette arbeidet vil være å komme frem til tiltak som på sikt kan sørge for effektiv drift og tjenesteyting på alle pliktige tjenesteområder.

Etter en grundig planprosess, ble boligsosial handlingsplan vedtatt i 2017. Nå gjenstår det å følge opp retningen denne planen gir. Andre planer som ble ferdigstilte, var blant annet «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner», som var og er et samarbeid med flere andre kommuner. Det er laget en felles plan, men med rom for lokale tilpasninger. For 2018 gjelder det å gjøre planen kjent i organisasjonen, og sørge for at den blir implementert i de ulike enhetene.

Det ble også laget en forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften har dessuten en kjærlighetsgaranti som ivaretar samboere/ektefellers mulighet til fortsatt samliv ved sykdom. Denne forskriften er dessuten lagt inn i lovdata (FOR-2017-09-28-1839). Formålet med forskriften er å sikre rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Forskriften skal tydeliggjøre hvilke vurderingsmomenter Fræna kommune legger til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal videre tydeliggjøre hvordan Fræna kommune skal følge opp personer som står på vurderingsliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Innføring av hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

Det har vært arbeidet med å innføre hverdagsrehabilitering i Fræna. Vi inviterte Eide kommune med i dette, men de trakk seg dessverre mot slutten av året. Fræna kommune innser likevel viktigheten med å komme i gang med dette viktige arbeidet, og fullførte ansettelsesprosessen til tross for at Eide trakk seg. Det ble ansatt fire personer i et tverrfaglig team, men på grunn av oppsigelsestid, er ikke teamet komplett før i slutten av mars 2018.

Fræna er med i spredningsprosjekt for velferdsteknologi i ROR-kommunene. Vi arbeider målbevisst for å planlegge innføring av teknologi som blant annet kan sørge for bedre kvalitet på tjenesten, samt gjøre det mulig for våre innbyggere å bo hjemme lengst mulig.

Bildet: Kommunalsjef Arild Kjersem